تکلیف دل


...

نسیم می رود آنقدر می رود تا برسد .

باران آنقدر خواهد بارید تا برسد ..

تکلیف این دل چیست ؟!!

این حوالی روشنتر از همیشه می درخشد !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ روشن محبت دل باران نسیم حوالی

غربت واژگونه


...

کودکی فصلی از ناتمامی ها ..

چهره غبار گرفته مان یادم نرفته !

بوی بی کسی میدادیم ..

بوی یتیمی و غربتی واژگونه !

سراغمان را بارانهای موسمی می گرفت ..

و به خاله بازیمان نسیم سرکی می کشید ...

کودکی نابی داشتیم با نداشتنها ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ محبت روشن غربت نسیم باران کودکی

طلوع نا تمام


...

چشم در افق دوخته ام ...

باور دارم طلوعی زیبا را !

سهم غربت های بسیار دل 

دیدن یک طلوعی ناتمام است ..

باران که می بارد گواهی دلم ثابت می شود !

و نسیم که می وزد و دور دل می چرخد 

قرص می شود آرمان فردا ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است . 


برچسب ها: چراغ محبت روشن افق نسیم باران

پا به پای تبسم


...

اینجا ، این حوالی ..!

خنده نسیم است که توصیفم را ناکام می گذارد .

باران همراهیش می کند و هر دو نگاهم می کنند ..

چشمه پا به پای تبسمشان می آید ...

سرو زبان می گشاید و از خنده ها می گوید ..

می دانند آن پایین و خستگیهایش ،

 رمق صبر فهمیدنم را گرفته است !

می دانند حوصله شنیدن سر وقت را ندارد دل ..

لاجرم سرو می گوید از گفتنهای بسیارم 

 و از ذوق کور نشده ام از پس این همه که ،

این حوالی ساکن شده ام !

 و هنوز که هنوز است چونان حرف میزنم که ،

کسی نداند گویا بار اولی است که ،

 این حوالی را دیده ام ...

خنده ام می گیرد از گفتنهای بسیارم ...

این حوالی ...!

این بار همه حوالی می خندند ...

شکوفه را ببین خواست بخندد گل شد ...

چنار از خنده خمیده است ..

و اطلسی نقش زمین !

شبیه تمام نشدنهاست اینجا ...

شبیه خودش ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .
برچسب ها: چراغ محبت روشن حوالی دل نسیم باران

کارستان


...

کارستان کرده نسیم ...

تمام حوالی را رفته و عطر سلاممان را رسانده

تمام سرو و چنار و سوسن ..

تمام شکوفه ها ، باغها ، چشمه ها ...

خنده چشمه روبراه است ...

این کار کارستان نسیم است ...

دمش گرم ...

جانی داده به حوالی ...

..

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: کارستان نسیم چشمه چراغ محبت روشن حوالی
1 2