سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2019-08-20T18:25:17+01:00 text/html 2019-08-17T09:59:03+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # روزهای گرم لب ایوان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1581 <div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">شکفتن غمی در دل تابستان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">خاطره تلخ روزهای گرم لب ایوان شده است .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;جمعی غرق بازی تباهی و این گوشه کور نشسته ام &nbsp;به درد</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>توپ بازیشان رها شد ، غلطید و غلطید</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا رسید به جایی که نشسته ام .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نگاهش کردم ، نگاهشان کردم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منتظر بودند و هراسان اینکه با توپ بازیشان چه می کنم؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>توپ دنیا زانو زده برابر حوصله ام</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برداشتمش ، خیالی سرد هم از من نصیب توپ نشد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با قدرت انداختمش ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بازی جریان یافت&nbsp;و شیفتگان دنیا دوباره غرق در بازی شدند</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این بار پشت کردم به دیدنشان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نفس حوصله ام گرفت .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیدن عبث ، عبث می آورد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من حوصله عبثم کجا بود ؟!&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از دور نعش زندگی نمایان بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و نفس خسته آفرینش .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و دور پر شتاب تعویض&nbsp;بازیکنان صوری این بازی</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-08-14T12:22:23+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # این چند واژه بی مسکن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1574 <div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">بعد طلوعی بی فکر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">در امتداد راهی ناهموار&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">دل من و این چند واژه بی مسکن ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">خیال دور حوالی و بُعد این خسته !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>روزهای در گذر با روزهای نیامده چه فرق دارند ؟</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر تو را سهمی نباشد از روز&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سوال ساده ای داشت ، دل !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوباره می پرسد :</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کجای این ویرانکده جای پای من است ؟!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و سکوتی تلخ و سکوتی سخت و سکوتی سرد !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از پرسیدن می ایستد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ناباورانه نگاه میکند اما ؛</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سوی زندگی در دالانهای تاریک این چشمها گم شده است&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می نشیند گوشه ای و راه فکر را می بندد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می بندد تا راهی نباشد برای سوالات مسافری که کنجکاو فهمیدن حقیقتند</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما سیل مسافران می شکند این سد خیالی را&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می پرسند و می پرسند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مسافران مستاصل این سکوت همواره !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-08-10T20:32:39+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # سیاه و سفید http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1565 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>کاش وقتی گرم ندیدن شده ایم باران&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>بر شانه مان بکوبد و متهممان کند به ندیدن !</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبهایی از یاد رفته اند وقتی گرم دیدن دنیای خودمانیم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بغض هایی متولد نگشته در گلو را مانند آدم های بی رنگ کنار دستمان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید بلد نیستند بگویند : هستیم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیشبی آمد و در آستانه در نشست&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم دوخت به شاخه های رقصان بید ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آبشار گلایه اش جاری شد ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و باران شکوه اش بارید ..</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>: که چرا کسی جراحات قلبش را ندید ؟!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کرور کرور چرا کنار هم چید و بارید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید راست می گفت حتی من تا به دیشبی</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که لب باز کرد نمی دانستم که هرگز ندیده امش !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گفت :&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه خودش شده است در خوابهای درهم و وارونه اش</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گفتم :&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خوابهایت مگر چه شکلی اند ؟!</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گفت :</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درد همین است که خوابهایم رنگ ندارند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه بیداری هایم سیاه و سفید !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>انگار از روزی که متولد گشته ام در سایه ام قفل گشته ام</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینکه زندگی می کند سایه است من نیستم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی نمی بیندم ، پس کسی هم نمی شنودم !</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرگز ندیده و نشنیده اند ..</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیدم حرفهایش حسابی اند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرگز ندیده و نشنیده امش ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گویی هرگز نبوده است !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این چه تلخ ترش کرده بود ،</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بلند شد دستی به شاخه های وحشت زده مجنون زد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و رفت .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دقیق تر شدم راست می گفت !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه سایه رفت</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;رفتنش را هم نفهمیدم ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div></div> text/html 2019-08-08T16:24:23+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # کوی پریشانی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1562 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#663333"><b>باز باده ای بی نشان در&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663333"><b>کوی پریشانی ما دست به دست می گردد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663333"><b>و ما شاهدان محروم همواره این بزم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663333"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در انتهای سپیدارهای جوان ، کنار نهری از غروب&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که سیمای نیلگون ماه در آن دمیده&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در منتهی الیه سیارک های غمگین کهکشانها&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و شاید در آغوش نسیمی که صبح به صبح موج های&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خفته دریاها را بیدار باش می دهد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هر آنجا که اینجا نباشد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">که سایه درد بر قلب سنگینی نکند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">آنجا روح من سکنی خواهد گرفت .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">که آن بهشت لابد همان ؛</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">&nbsp;حوالی معروف شاعرانه های من است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">آنجا ، جایی است که آرامش همبازی روح می شود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">غربت ناشناس ترین است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">آدمهاو عالمها با زر و سیم عیار ندارند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">و برگ ها مالک ندارند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">آنجا بهشت شاعرانگی های معصومی است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که آشنای بی مروتی نبود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کدام روز ، کدام شب ، کدام لازمانی باشد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که قلب به مقصد رسیده باشد ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></b></div></div> text/html 2019-08-05T20:12:09+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # سفرِ مبارک http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1558 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شاید هرگز نبوده ام که این چنین حیران بودن گشته ام</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از تمام دنیای وامانده قدحی از عشق طلب داشت ، دل&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آن قدح هم سر خان دارندگان !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بخشندگی نکند دل چه کند ؟!&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سر می چرخاند و تصویری مات از خودش می بیند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دقیق تر می شود ؛</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">به راحتی نمی شود شناخت !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کجای این تصویر سرد و غم زده تصویر دل میتواند باشد ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">آن قدح را هم نخواستیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سهم دل ، باشد همین افتادنها و بلند نشدنها ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">راه ناهموار و تشنگی غالب و دل خسته !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چه سفر مبارکی ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div></div> text/html 2019-08-02T18:44:17+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # زیرکان عاقل http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1556 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>سادگی زیباست&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>سادگی بد نیست ،</b></div><div style="text-align: center;"><b>این پیچیدگی است که نقاب زده است !</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی دلت تنهاست ، سادگی رکن اولش می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پیچیدگی راز زیرکانی است که دل وسیله تجارتشان گشته است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل ساده مرا چه به تجارت ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دل ساده ام گمان داشت که سادگیش خوشایند عالم طهور است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اما حالا مزد سادگیش را در صراحت آئینه ای یافته است که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">نه منقش به نگاه تو و نه رد غبار خاک پایت در او پیداست .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">سادگیم روزی به پایان می رسد گاهی که خودم هم به پایان برسم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">اما این پایان نمی ترساندم تا زیرک درگاه تو شوم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من معامله گر خوبی نیستم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من سادگی را دوست دارم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">رندی کار عاقلان است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و من ساده گرفتار مدار محبت را به رندی چکار ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></b></div></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1396/6/5/1283106_711.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-07-30T21:41:07+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # زبان محبت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1544 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>زبان محبت زبان مشترک همه کائنات است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چه فرق می کند در عالم ظاهر&nbsp; به چه زبان تکلم می کنی ؟!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>فارسی یا لاتین یا عربی یا ترکی یا هر زبان صوری و وضعی دیگر ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>مهم زبان قلب است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یعنی ؛ زبان محبت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;یعنی ؛ زبان مشترک همه کائنات .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شاید نفهمی رمز و راز تکلم گل با برگهایش را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یا نجوای نسیم با شاپرک .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>گفتگوی پروانه با شمع و یا چشمه با سنگ را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اما یک چیز را خوب می شود فهمید محبتی که سنگ به چشمه دارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;و پای همه اشک هایش نشسته&nbsp; است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>درد و دل تنهایی گل با برگهای مشاور پیرش را با نگاه محبت می شود فهمید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>انسان ها از پناه کشتی محبت به غرقه دریای سیاه خودخواهی افتاده اند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;و این سرانجام نیکی ندارد مگر درآویختگان به کشتی نجات .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2019-07-27T16:28:57+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # دو کیل دلتنگی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1542 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399"><b>دو گرم واژه ، دو مثقال احساس&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399"><b>و دو کیل دلتنگی !!</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من تکرار روزهای در حال گذرم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">یا روزهای در حال گذر ، تکرار من !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">روزهای رفته بسان روزهای مسافر و چونان روزهای نیامده&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اگر شعله ای از چراغ فروزان امید بر قلبت نتابد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">میان تو و مرگ ترادف غریبی رقم می خورد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و مرگ نام دیگر تو می شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و تو نام دیگر مرگ !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">روزگاری سایه نگاهت را داشتم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و طراوت مهرت را ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این محبس سکوت و بی خبری تاوان کدام نکرده ای است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">در خزان کرده ها ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><hr></div></div> text/html 2019-07-24T21:20:27+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # سایه و من http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1539 <div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سایه ام ایستاده به راهی که نرفته ام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و خودم در انتهای راهی که نرفته رفته ام&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کام سایه ام تلخ است ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از فراز و نشیب های ناگذر ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گره گوری است بر چهره تقدیر سایه ام&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این روزها شبیه تبسمی خشکیده ام&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بر صورتی که هرگز لب نداشت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div> text/html 2019-07-21T20:43:47+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # خاکستر روزهای سوخته http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1538 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399"><b>روزهایمان شب گشته اند و شبهایمان خاکستر رورهای سوخته&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آن قدر تقاضای رفتنهایمان از حد گذشته است ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که به کجا رفتنمان در کسوفی سخت چهره در هم کشیده است !&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینجا قانونی دارد نانوشته که سر در تمام بیوتش نوشته اند :</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>قانونِ مرگ !</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>مرگ های تدریجی رویاها و نبوغها و قلمهای منصف !</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>حوالی منتظر ماست ..</b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>رویاهایمان به قلب حوالی کوچیده اند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و ما در بستر این مرگ های تدریجی منتظر زندگی هستیم.</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>عشق سالهاست که از این سرزمین رفته است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>انصاف در تارو پودش مرده&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و غم جوششی عجیب دارد .</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>عدالت منزوی فریادهای عیاشانه طغیانگران شده است و</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ایمان زخمی شمشیر منافقانی است که نقاب ایمان بر چهره دارند</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>این مزرعه آفت زده سالهاست که به تاراج رفته است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2019-07-18T19:57:26+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # پشت کوچه تقدیر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1536 <div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">از من به من :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">بگوش باش که چشمها خفته اند و دلها مرده اند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>روزگاری رویاهای سبز و جوانی داشتم که ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;در عرض مسرورش کودک درونم می دوید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;و فطرتم می آسود و قلبم می خندید .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چندی گذشت ، آن رویاهای زیبا از من و سرنوشتم دور و دورتر شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;تا آنکه سایه اش پشت کوچه تقدیر پیچید .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و حالا اگر بپرسند چه میخواهی ؟&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گویم : هیچ ! و همین خیلی است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما پشت این نخواستن کودک درونم غمگین نشسته است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;و به پند و اندرز روح جوانم پوزخند می زند او هنوز رویایی دارد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من برای اصرارهای کودکانه اش جوابی مهیا نکرده ام .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>او محالی می خواهد که به گمانش ممکن دست های آفرینش است که ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;از او دریغ شده است ، او می خواهد برود جایی که ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی نباشد حتی سایه اش را می خواهد همینجا بگذارد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و برود تا برسد به حوالی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ریشه اش را از سیاهی خاک بکند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و با خود ببرد به فراسوی زمین به حوالی عشق !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که کسی نباشد و صدایی بلند نگردد به آزردنش ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2013/10/Universe.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-07-15T20:58:12+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # کفشهای مسافر من http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1533 <div style="text-align: center;"><div><font color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900"><b>ساعتی بی غم نباشد حال دل&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900"><b>میهمانی تازه دارد خان دل&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">: چه کسی بود صدا زد سهراب :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">من بودم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">خبر داری از کفشهای مسافر من !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">قصد سفر دارم به سرسرای شاعرانگی تو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">به دشت خیال بسطامی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">به دامنه واژگان سلمان هراتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میان کوچه های خیال گذر ترانه هایم افتاد به کوچه شاعرانه های سهراب!&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کنار دست نوشته های قیصر و پهلوی تغزل نیما !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میان این همه باز بداهه های عاشق من سخت اندهگین بودند</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;و لب باغچه خیال از دلتنگی ماتشان برده بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و لبخند ترانه مشیری هم گره از طاق اخم خیال من نگشود .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نجوای آرام ترانه ها با هم !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سکوت تغزل غمگین من در میانه این شور ، چه معنا دارد ؟!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باز میان این غوغا خواندم سهراب شاعرانه های سپید را که&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سهراب ؛ کفشهایم کو ؟</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قصد رفتن دارم به خرابه های خیال آنتوان تا ؛</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;فهمم شود همتای سیاره نشینم به کجای قصه اهلیت رسیده است .</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قصد کوچ دارم از قله دماوند شعر بهار و شاید دلتنگی خاطر وحشی .</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از همه خواهم گذشت تا بداهه هایم آسمان پرواز را ببینند</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;و اگر تمنای پریدنشان بود از من هم بگذرند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و خیال خام را در اندوه زمین چال کنند ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر رفتنشان را ببینم ، شاید آرام گیرم ، شاید !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.ettelaat.com/mobile/wp-content/uploads/picdata/2017/05/05-13/18-59-31.jpg" alt=""></div></div></div></div> text/html 2019-07-13T01:40:35+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # تعبیر بیداری http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1517 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">شاید تعبیر باید کرد بیداری را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#999900">خوابها خودشان تعبیر می شوند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تابستانها می رفتیم روستا</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">&nbsp;و در انتهای یک راه خاکی پر پیچ و خم می رسیدیم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">&nbsp;به خانه باغی که معطر به عطر شب بوها بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و ابتدایش پوشیده از گلهای زنبق و کوکب بود</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">&nbsp;و مابین دو باغچه بزرگش راه آسفالته ای که ؛</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">میشد نامش را کوچه قهر و آشتی گذاشت</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">&nbsp;و سراسر این میان دو راه با شاخه های گیلاس و گردو به هم پیوسته بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و انتهای راه اتاقکی به خنکی سرداب که ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">همیشه خدا بوی نان تازه از پنجره بازش به مشام می رسید</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">&nbsp;و چه کودکیها که نکردیم !!</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تابستان هنوز از نام ما واهمه دارد ، تابستان را ما پیر کردیم ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">صدای یاکریم های بالای تک درخت انار که ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;هرگز نمی دیدمشان و این تک صدایی خانه باغ</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;با ذکر یاکریم ها یعنی کلاسی از معنا در دل خانه باغ</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;و من مستمع آزاد این حوالی ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div></div> text/html 2019-07-12T20:07:16+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # تنهاتر از خاک کویر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1513 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><i><font color="#000099">باز بازی خاطره با کودک درون غمگین</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font color="#000099">نشسته بر لب جوی خشکیده زندگی&nbsp;</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font color="#000099">بی رمق تر از نفسهای مرده رودی خشک در دل دشتی خوابیده</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font color="#000099"><br></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/01/19/13940119145631855063124.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">تنهاتر از خاک کویر&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و پربارتر از خاک جنگلم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">بیدارتر از شب&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و خواب رفته تر از سحر زمستان&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">اینجا منی پی من است که نمی شناسمش .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/01/777581/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" alt=""></div></div> text/html 2019-07-09T18:12:03+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # حوصله ماه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1495 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#339999"><u>«««««»»»»»</u></font></div><div style="text-align: center;"><u><font color="#339999">نیامدن خورشید تماشا ندارد&nbsp;</font></u></div><div style="text-align: center;"><u><font color="#339999">بی خورشید ماه حوصله رفت و آمد نخواهد داشت&nbsp;</font></u></div></div><div style="text-align: center;"><u><font color="#339999"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>قرار بود انسان اهلی عالم باشد ،</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>&nbsp;اهلی آفرینش باشد اما ، تنها گونه وحشی عالم است ، اکنون !&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>کائنات زبان مشترک یافته اند و رسمشان محبت گشته است .</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#339999">اما ، جنون ابلیس در انسان نشسته است و شرارتش کارگر افتاده است .</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#339999"><br></font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>و انسان ، دوپایی گشته است ؛ وحشی که ،</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>بوی اهلیت نمی دهد .</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>&nbsp;دلم منجی می خواست ، و شفای از نگاه موعود را</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>&nbsp;و می دانم روزگاری خواهد رسید که عالم روی صفا را خواهد دید</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>&nbsp;و بره کنار گرگ آرام خواهد گرفت ..&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>چه بر سر انسانیت انسان آمده است ؟!</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>که با این آشوب انسانی مرا رمقی برای امیدهای فردا نمانده است&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>خود را در بی آبی این بیابان فراموشی ، به گذر نسیم می سپارم</b></font></div><div><font color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>بگذار از ما نماند ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b>اما رسم خوبی نخواهد ماند !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b>ما منتظر طلوع حادثه معجزه بودیم تا کام ایمانمان شیرین گردد</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b>نشد که نشد ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>این دل شکسته ما وبال عقل خسته خودمان&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>بگذار شیاطین در غوغای جشن طواغیت برقصند و&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>سماع عارف را به بند کشند ..</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></div></div>