سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2018-12-13T04:10:53+01:00 text/html 2018-12-10T11:15:13+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! سطرهای گران http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1389 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan">و باز شبی به دلتنگی دلی که</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan">خطی از سطرهای گران لوحش خوانده نشد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan">اما چهار فصل زندگی نذر آمدن تو&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan">که زندگی حاصل همین آرمان است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan">و من خواناترین غمِ کهکشانی عالم هستم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: start;"><div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ساعتی پیش از سیاره ای در قلبم گذر کردم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سیاره ای سرد و منجمد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و آن سوتر در ضلع غربی قلبم سیاره ای سوزان !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خورشیدی در کهکشان قلبم می تابد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و حب و بغضهای سیاره های کوچک قلبم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>از آفتاب کهکشانم آنهمه نور می گیرد که بخندد !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و خنده خیلی سال است که راه خانه ما را نمی شناسد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من گریه ناتمام یک فصل بی پایانم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ضجه تند یک گل !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که پس یک غم تمام حیاتش پرپر شد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>قلبم چه دارا شده است !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پر از باغها و خانه باغهای بارانی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آسمانش کهکشان دار و ستاره هایش غریب&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ماهش تمام و سالش ناتمام !&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRheAgVPGT113bxKjUJPYC73IrUscN-UiifbSAOVv9Fnh6osQAR" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div>پ.ن: نمی دونستم گل ماه تولدم نرگسه که</div><div>&nbsp;حتی گل ماه تولدم&nbsp;<span style="font-size: 11px;">با یاد تو گره خورده .</span></div></div> text/html 2018-12-05T19:49:34+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! رنجی ناتمام http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1362 <div style="text-align: center;">در ضمیرم گمشده ای دارم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کیست ، نمیدانم ؟!</div><div style="text-align: center;">حوالی غرق ندانستن است&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و گرفتار رنجی ناتمام !</div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">اینکه دیگر صدایی نمی شنوم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نمی دانم خوب است یا بد !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">مانند موجی بودم که جنگیدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تا به ساحل نرسم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">از میانه راهِ درد خواستم برگردم ،&nbsp;اما نشد !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من آرمان رسیدن به آرمان را داشتم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و حالا کجای راهم ، باز نمیدانم !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">اینکه تصویری از عالم فانی در ذهنم مجسم نمی شود</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">نمی دانم این باید بترساندم یا نه ؟!</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">من عشق را نه در صورتهای خیالی و مصداقی عالم ماده</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">که تمام عشق را در یکبار نگاه پس پرده تو دیدم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">من در تمام نداشته هایی که دفتر زندگیم را&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">بسته بودند یک سه نقطه گذاشتم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#6633ff">به احترام همان یکبارهایی که آمدی&nbsp;</font></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و حالا دیگر آن سه نقطه را ندارم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">پس عالم در چشم ترم نمی آید&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من صدایی نمی شنوم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">جهان سیاه و سفید شده است برابر دیدنم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">رنگی ترین تصویر زندگیم حضور تو بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اینکه هیچ صدایی نمی شنوم ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اینکه تصوری از لبخند و گریه کسی در دلم نمی ماند ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اینکه محو این ندانستنهایم ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">این خوب است یا بد ؟</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دیگر چیزی نمی خواهم و این را مطمئنم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div></div> text/html 2018-11-21T07:42:58+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! خلائی بنام تو .. http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1358 <div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b>در سکوت می نویسم فریادی که صدا ندارد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b>مشتری این سیاره نیستم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b>دلباخته مشتری کهکشانم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b>تاجر زمین نیستم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b>دلداده سیاره ای دیگرم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از تصورت ، از تخیلت از تمام تو می گذرم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از نبودنت رد می شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از بودنت که افسانه ای بیش نیست ، نیز ؛ می گذرم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می ماند : من و خلائی بنام تو !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من لشگری بی سپاهم .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جنگجویی که از درون سلاح انداخته است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما با خودم چه کنم که سراسر سلاحم !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من قابی بر روی طاقچه ام ، شاید !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قابی خالی که عکسی برای داشتن ندارد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما برای دلخوشی طاقچه ترک خورده هنوز زنده ام&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من تصوری بی تصویرم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تصوری پاک و ساده که از دل پیچ و خم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آدمهای پوشالی زنده بیرون آمده ام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سیاوشی از دل آتش آدمهای نا نجیب !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من خود بارانم که بر دل تفت زده قلبم می بارم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ضربان زنده شاهرگِ فرشته در گلویم متجلی است</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من خاکستر عشقم در بیابانی از غم ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aks.roshd.ir/photos/23.6792.medium.aspx" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2018-11-18T19:39:44+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! +عشق .. http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1355 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>ع شق آمدنی است یا آوردنی ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>حکمت سوختن چیست ؛ ساختن ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>مصالح ساختن چیست ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>مملکت ع شق کجاست ؟!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>سفارتش کجاست ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666600"><b>من تابعیت مملکت ع شق را خواهانم .</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق یعنی ؛</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حرف برای گفتن داری اما واژه ها کمند برای سرودن</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر کدام از واژه ها می جنگند تا اخلاصشان ترک برندارد</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در تور صیاد نیفتند و به قضاوت ننشینند .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق یعنی ؛</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سالها در تَرَک تنهایی در سرمای بیابان تکثر چشم بسته بنشینی</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در لحظه ای ناب گرمای فروغ بخشی جانت را متحد کند</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تو بال دربیاوری و در آسمان معرفت پرواز کنی .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق یعنی ؛</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درد اول راه باشد و غم چاشنی رفتنت</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق یعنی ؛</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از دل تعاریف سخیف بیرون آیی</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و موج سیاه هوسهای روزمره را بشکنی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و سر به آسمان نجابت برافرازی&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق یعنی خودت وقتی منهای خودت باشی !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و همه این تفریق ها می شود + عشق !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://birgitmummu.vikki.fi/OnnitteluKORTIT/Animaatiot/Kukat/Kukka4a.gif" alt=""></div></div> text/html 2018-11-15T22:22:25+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! سده های اسیری http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1331 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کوتاهِ کوتاه ، مخاطبم تویی قمر یازده</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;از اقمار دوازده افلاک حق تعالی ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که بردن نامت حق دلم نیست این روزها .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گویند : این روزها سخت می گذشت بر دلت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و کسی به اندازه تو منکسر از تنهایی پسر نبود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که گفتی : هر چه می تواند دورتر شود از نامردمان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که بعد رفتنت تنهاترین عالم می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و گفتی : گویی آغاز گشته است سده های اسیری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و شروع شده است دوره ظلمانی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که دستها از رسیدن به معرفتش کوتاه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و چشمها از درک حضورش بی بهره خواهند ماند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تو در دل غربت شب چشمهایت را بستی و تک سیب سرخ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خانه دلت را به خدا سپردی و وصیتش کردی که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رهسپار بیابانها شود.</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و از آدمهای خفته و پوشالی بپرهیزد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا آن دم که مجوز آمدنش صادر شود.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;تا عالم به نسخه نجاتبخشش دمی بیاساید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>امشب هم می گذرد و این چندمین سحر است که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تنها در عالم مناجات می کند ؟ &nbsp;خدا میداند !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما که به کارش نیامدیم ، وزر و وبالی بیش نبودیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و او یک تنه غصه عالم را در دل دارد !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ما خفته جهلیم و او تنها رهسپار از صحرایی به صحرایی دیگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیابانها می شناسند قدمهایش را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و آبها می دانند ساعت رفت و آمدش را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تمام شب بیدارند قطره ها تا دم سحر به پایش بیفتند</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نسیم حسرت دیدار دارد و همواره دیر می رسد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دمی می رسد که ثانیه های قبلترش او رفته بود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و حسرتش سوغاتی است برای دل ما&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما همین را هم نداریم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div> text/html 2018-11-11T20:03:12+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! عشق___زاده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1330 <div style="text-align: center;">( گاهی شبیه کسی هستم که هرگز ندیده ام&nbsp;</div><div style="text-align: center;">من عشق زاده ام ! )</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تمام صحن های قلب من&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به نگاه تو باز است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;شبستانی از محبت دارم ، پیشکش قدمهایت !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رواقهایی از غم که قفلند به نگاه تو&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تا آزرده ات نسازند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">پس در خلوت این رواقها می گریم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و چون یاد تو درآید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">رواقها خواهند مرد ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">حجره هایی از اخلاص ساخته ام&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تا هر صبح و شام به زیبایی آفرینش به پیشگاهت رسند ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و تعظیمی از مهر کنند ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و خشوعی از خوف !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سنگ هایی که در آستانه این عشقزاده نشسته اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هر کدام عریضه ای دارند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و راهی طولانی طی کرده اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">فرسنگها التماس راه کرده اند و حالا امید دیدنت را دارند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اینجا همه عریضه دارند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">همه دستها شکسته اما به سویت آمده اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چه می کنی ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بمانیم یا باز هم بمانیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">رفتنی در کار نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اینها نیامده اند که بروند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0232Wv6k-q_EOnW4REqYpfzQCBmXTcmfkq3NycxOZ0il3O2mv" alt=""></div> text/html 2018-11-08T08:59:12+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! لیلایِ ملکوت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1321 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حق را بگو ، از حقیقت بنوش&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راضی به رنج دل مرتضی نشو ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راز رضا گفتن از حق مرتضی ست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راضی به اتحاد علیه علی نشو ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بگذار جامم سر برود !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من کجا خانه محبت رضای سلسله النور کجا ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">شاید به خاطر کودکیِ لگد خورده ام باشد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">که روزی گفتم با خانه ات قهرم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">اما کدام ثانیه لجباز به یاد صحن آئینه دارت نبودم ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">یاد کتابی افتادم که از انتشارات حَرَمَت خریدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">غمگین عالم بودم و پی بهانه ای برای ماندن&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و شنیدن لبخندی از تو ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ندیدم و لجبازتر شدم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">گمان کردم کودکی گمشده ام ، نوجوانی طوفان زده ام&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و جوانی پرپر شده ام را در گوشه ای از حرمت می یابم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">پیدا که نکردم قهرم شروع شد.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366">یادم رفت که اگر از خورشید قهر کنم می خشکم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366">از اضطراب از دست دادنت بیمار شدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366">راهی شفاخانه ات شدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#663366">لیلای ملکوت آنجا بود که جامم را بر زمین زدند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اشکهایم بی مادر شدند و ستاره های چشمم ریختند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بیرون که آمدم دلم تقی صدا کرد و شکست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کنار حوضچه ای از صحنت نشستم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">همان دم به خودت قسم که باران گرفت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بارانی سخت و کسی دم گوشم گفت</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">باران حرم یعنی شنیدن و اجابت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003300">باور نکردم چون هنوز کودکیم را نیافته بودم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003300">کتابی که خریدم کمی پول کم آوردم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003300">یادت هست ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">گفتم ؛ من دیگر شاید نتوانم راهی حرم شوم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">حلال کنید ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">گفتم : مهمانم کنید .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">گفتند : نمی شود ، می آیی می دانیم که می آیی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">خودت خواهی آورد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">آمدم اما یادت هست که گفت نمی آورم چرا که نخواهم آمد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">گفتم خداحافظی نمی کنم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">سلامم را جوابی نشنیدم ، پس خداحافظی نمی کنم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حالا دلتنگ حرمت هستم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این گوشه عالم چشمی از انتظار برایم مانده است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بی کودکی ، بی نوجوانی و بی جوانی&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">باشد نیافته همه فدای لبخند ندیده تو&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">جان مادرت لبخند نمی زنی ، &nbsp;فقط اخم نکن !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">من سرمایه زندگیم محبت شماست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">اهل تجارت نیستم ، می دانید !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">شما سرمایه دارم کردید ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">حالا از اسب افتادن را یادم نداده اید !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">همیشه مرکبی به قدرت عشق داشته ام&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس ؛</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سلام راز رضای مرتضی&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من دلم خوش است جواب سلام واجب است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس سلام شجر طوبای مهربان رضا&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTExMVFRUWFxYYFhgXGB0XGBUYGxoYGBcYGRcYHSggGB0lHxgYIjEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICYyLTUvMy0vLS81MDgwLy0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAPQAzgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIBAAj/xABBEAACAQIFAQYDBQYEBgIDAAABAhEAAwQFEiExQQYTIlFhcQcygUJSkaHRFCOCscHwYnKS4RUkM7LS8UPCFnOi/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAwQBAgUABgf/xAAvEQACAgEEAgAFAwMFAQAAAAABAgADEQQSITEFQRMiUWFxMoGxFKHRI5HB4fAk/9oADAMBAAIRAxEAPwDDa6r6ulFdOndmwzcAkdSBxRzDYRralgCBHPM0T7OlHtqo5XYiDvvz600YfJ9a7ggEeVZ1uoZn+Gojaqtahie5nV1XuGBJnoKvZdlFwSSh4286fsNk6Wl0qv1jc+9dXMMBzApkqduCcQPxDnIEzrMcKzNAnYb1H/wW9GrTtThicMpckD/erhKRMjjjr7UGqwdZ6ln3d4iJgMM2og1PctG04bSfWmLL8MuuSOZ6cUY/YwfWpqJclgZLOV4xETGZgGICrEedUu8PeA+ex9KfcXkFu4IKgHoQNxVC52TEbEz7Vd+OSJCuuPpF3M8LNsmJgbUuCnPHE2lKlDqAjjaYpOYQYqdMxIOZ1ygEETymXsnl/wC6xWJPFq0yL/nuKQSPZdX+oUtCtMxeEGGyTT9q4qM3+a6yn8lCj6V2pt2BQO2IH+YjfZtAHskCKNpV0jiI+lD8xUR6zUGFw7Pq0/ZVnO8bLuef5VAxpvOBJWrDZzOauZfcYEwfeqkVOyPaYhlZWHIYEEfQ71AJHUIwyMTvGyTJM1WqS9eLVHXE57nKMDEsIzMschYA9J49+v402spvZfbFlYm5DgcahwCekmDv6edJ9i+UO3XkHg0Y7NZ8MPd8aarLEd6nMwdmH+If0qjZ7EuneD1LXcMyBSAzqIQ/fAEtZP8AiXcr6SKHLikBIIAGxHhmed9vpTT2nwmoJfw/iUwdSCPFtC7dY0kHbihdvBJcYvcUxHjTSZFwwQ4A3CuJMcAgjyqFIYZlrENZwYqVMgqIVKtWMpNL+HYtMipIDzDA7E77H1rR7uA9KRvhxgbJtq6wW+15hpO3pWtJYDAEVk6a1P6mxPf3jeqQhVP2iLi8I54226UKuZftuPen7MbVu0CWIAAkzSxfxdpxKkEdaQ1TFScnnMJp0L9CAMNhefrXxy8k8VWtZ8FulQCyAnccQKJN2js+YFFG8CFeplPzCQWMvHl1q2cEVmK+yfHW7zEg/KaYCiedAW3a5BPMo1Z4OICtEgjVvRe3ggeK5XDoX5plwuXxFP6LUuzbexF9RWq4MUM3yBXUkjkQaxLP8J3V5l8v/VfpvNcOBaI4J2HvX507c2NGJImfCCD6SaYpZRqmRT6zO2k07voYCw1ou6oOWIUe5Mf1rVPijcCYNLY4N1VHsin/AGpA7G4fvMdhl6d6rH2Q6z+S03/FvEbYdP8A9jf9oqNUd2qpT6ZMw9Sd2rqT8mK2V2dGEv3CP+oNCn0XSTHuSv8ApNADTbjlCYJRBB7u2NzyWbWx/Mj+GlMVs3VGvaD7Gf8AeO0tuLH7x2+GGR97f79hItkC2OjXjuD7IPF76a0HPfhvrw7B31MTqS43zWmiNM/atsYkee/NC/htmuDtYewQ3jtlu+G8y7GW09QBp3HRafu3fbXDWMBcdbiPcZdNpQwMuflMDoOT7V5y6y6zUkKxXHQx3Blt5YA4I6n5fvWyrFTsQSD7jY1zNWcHg7t+4tu2rXLjmFUCWYmtayn4C3nt6r+KS1cI+RE7wL/mbUsn2/E1uRqY7XlGu1/Zu7l2KfDXYJWCrL8rqflYTuOojoQaDV06HezuemyRbf8A6ZJ3iTbJ21D08x6mmbOz+zm2wcBnXZxJVh4Sy+UglfaazwGKauz2fWSgs4yyt+2km3LvbZTsI1oZIjofTyoZXB3CG37k2H9orLUls71GtE+z+FS9fRH4M/WBsPrVnO0EylaF3Cj3G74c2F7/AFEkaSuwJ3B5JHWP61r2b5mbFkm2+liPBEHf261kuY5Qlo23tSjFtPhJEjz+n9adsF2ZGnVqbVG7Ezq9wa8n5Ao1i3lyJ6AaXZhLPX94Jv469cMX7zODvvt+IFVsBk1u+zbnSIEKSJnzjpTC3Zq3duorGJkmOSB0HlRy/klrDqChKzt0n/elrNeq/pJ3GEJrSwAftPsg7N4BMMQ6rMNqLN4l8o+kVkOd21711RSQCY2p+xt62Z8UngmeaqYfB2QDMe9Pr5ElF3LyP7zv6ZmDbmJz/b8RT7NZfeksjd3Gx2mfoaK4hbqltd0l/OdvTamrL8MsHuwCPwE0vYvJmu3W1EhuNuAOkUIasWOS3AkvQNgVe5BkOaXO+AnURufKB51rwzzDFQ2uCeFg6vbiKyrB5Q2HbUviPEHrNWs2a9AYqECzEGYJHWiJqjW/+iRzK26BbVUN2I5Z3i+9ACmBJLfhxWFdvstNu6LmsuHJG/IjjjpBrVrGKVrPeMGAKRBBHIjy49ayLtwtwXlDvqGgFRsNMkgiB7c0Tw/xDexY8+/vAaulK9KQB7En+GeG145T9y3db8VKf/er3xXb/mLS+VqfqWP6V78J7M4i8/3bUf6nX/xr34i2v+fs+RS3E8fMZrQJ3eRA+izxZ+byIH0WRdsMIbdn/CWQKRwfD0j0C0lUxZ9iVNkJrZn70krvpVYMaZ23J3+lLkVs2F84fsTRrp+Flc55MKZFcIcsCVZYIIMEexq92pzG7f0NcZTpGkaUCT11MF5Y9TUVjszjhbW+mHuFGEjSAxKnglAdQB5kir3Zm0Fu/tWKVu5sMPDEF7v2Vg+WxP0HWhM9ITdjLD/2IJhh98NZRi7eTW0d7ZbF3AGjjQvRJI2HBaOTt9mtI+H3xdXHX/2e9Y7lyrMrKxZDpGohpErsDvxWSpl2Mx9x8Q1pzrMlmUi2i8AaiOB6Sab8sy6xldi5dnUxXx3CILdRbQfZUn6nrwAFLLE06glsu3ofxFLdWunyTy7Hgff6fYCAPjBjP23N9FkaiFs2FH3nJJA/F4pW7W5GMFiWw+vWUVSxiIYiSAJO1Mvw3Yvjmx11dXdksJ4715C79dKyfotKvajMjicXfvnl7jH6TAj6AUVbCbNn0HP5MfRiTtJ5A5gtVJMDmrF/BXEA1IRP99K9yy+EuqzcCfptE0wYjNLSgeIN6DenERSpJMrZY6sAq5itRjstlP7Te0aioUaiRzAIG3rJFB6a/h7lb3r5Zbht92ASVAJOrbTvtHvSmofZUzZxx3HtKu61QRnmPGB7IgXFZr1xwdgHOorHqelOGMc2bLeKdKk7nyFJWeHG4a6HS6r2yshXCgqeCBAieN6MZWtzF4cG6zA7kievSRFeQ1aO+2yxwV+09Hs+gwINXMr5bvQSGHEdKIpcxeKGprpUbgbD6nYbe9cuq24nijlm6e7/AHekyPCD/tQrLQACqj7GEIA5xEe/g3tFpMkEg1OmVYhreoqwWNiQa8xpvByzrPikj68U9nP7TWDpBLFY0x1jqeKPde6BSoBzBuxGMCKGS4m7hkYMjOkyCvT8faq5zO6ztcAieB6ARRTDZgSAptvqA3AUkfjRxsPYWydlAjmBzQ7LgpyycmEbC4inhM6dnVdPiLAD1pozDDarW4jgmfTeKAXXC3FdRMGduQPOrWZdogVCD8SIn0qltZdlNYxLMCCJfx2KXuWhTJWIjidpPtWM9tbAW+DqLF1BMmY3Ij22rZr1w9wXZQPCdZn5RHiM+m9YBjruq4x1FhJgnkjpP0rX8GhyxHqZ3k7FWkV45J/iPPwlXfEn0tD83P8ASmLtlkffrbvJHeWTMH7a7So9dpH1FLPwnxAFy+nVkRv9JIP/AHVoGNw50k1TXXNRrxYvfE+f3sU8gWHeBMQzJYgHkTIOx+o6Uf7BdmTibwuXV/cJ4jOwukcIv3hPzeQHqKfMKSx3CmONSho9pG1Ce2/aEWLPdIZxF2dTHdrdseRPBPSPWtO3yj6t9qLhj7+n3mm+pNg2VjBP9o23mhjpMTzHAPp5UvdpcXptyWaRxuZ+hmk3D9rMRhgitF2UVm17ETuAGHOxXnrNRZv2xa+unuVX11E/pSFfir67QTyIFNHYhAPM1Vs6w9u0t0XkFsKI8W4Ecafmmsq7ZdpjjLmi2CLKnwr1ZuNRH8hQTMcyuXiNWkKohVRQqgfTk+pk05/DnsZfukYw2ibaGbQMDvHH2oPKr+ZjyNOVaKrR5vc5MtRoEoJtbk/xCOJwT5dlxBVlYru0EA3rmxAJ+6AB/AT1rLgJrUPjL2lXEmzh7U6bYNy6Dt+8PhCn1UAn+Os5y9gJnmnPH1krvftjn/EarG1S3ZMqkRXk1bx7AkRz1qpFOOu04h1ORmdUxdi7l5LrPbuC2FXxkjUCs7Ar13pd5opk9u5rhBqJgsp4IB+16UvcMoR/MZ0uBapIJ/E23sLg/wBpu68dpaFJsqfCCJ5ZeJjeJq32zwws3F/ZyAjQGVTIDbn86ULGd4x9AGG0udtRM2gOrQNyI9at9oMZfRbTeHRrWQAZLnZeTxztXn7HYqKSq8meh2n4nxAxwBjHqF7OCaNVzj1oi2IWykxtQzMs3YWt7TKWjngdTuOu1eX8zR7RUAywgyOPr1rFap2wWHGYQ5PEqYzNEaamyjOLOkzG1L92wRQm5a5p9dLW67cyHYiaLlebWHYoCJkkbc17nOEQS4PJG3rQPsY1pbW7KHli0wDHTnpFUsdnLPfIDTbDHTA56T60v/Sn4pCZwPr7kqCCGEIZU370h4AjwzwTUvarIBdXVafTcAkcaSeRPl71bwti1cG4BMSJ/nVbNcG9wi2l5kmPl07H6iY42mpRz8UMDjH16hHG84kuOxpTCEsPs+PSD12Okev9awrGNLuQIBYkDy34rf8AE2iMOSx2HzGOfWP6Vh3aO0BedlEKxJFbHhHGXA+syPK/pX8mQ5Hmj4a8l5OVO46Mp2ZT7itUtdrcNft+G6qE8o50sPx2P0rG6uZWyi6mv5NQD+inZvyNamp0FWpILdj3POX6ZLTuPYmhYrtVZsA6WFxuiruJ6S3AFJlzELduG9eLXHO5WAFnoC0k6RxAH4V3dwwVbylhCmB5yCQDA86ixGAazbV2jxdBysjUs+67/jTOi0VVJbA5+stQiL+8oY++Xck8k7+9cYTC3LrqltWd2MKqiST6AVxccsxJ5O9aP2N7e4DLcMFtYO5cxLD97cZlAY/dBgkIPKB61NzsMlRkxjueZJ2FWwnfYvSziCtqZRTt85Hzn/CNvMninvC9v7ODwv75GZlBFsLHjP2V/wAI6bCAKyLHdssRc2UBB0+0R+Ow/CgV3GOzFnJZj1JrNGiuubdeePoIlVXfu3O37S1jcY9+5cuP89xmdz6sZgDyqPB4MFt9/IeZrzLLFy9cCINTNz5AeZPQCtEyjJ8Pg07262u5pkKDDe6/cXf5ufUcVrgLjAl7W2cCL+D7Hd6Q1w9ynUfbb+H7HXc/hTFhsvweGELbQkjlx3jH6nYcdAK7NkfN+8Juf9NU5AiTuZB/zEgUNyzF+InvDbBHVtLGYMkwdX0rlXdAMzMMZiHaSBJor2WxjLegWzc1gABedjIO+1cdocsayVDAiR7VL2OvvaxAui21xVBDBeYPMetKXENUffE3qK7KdQq9EGaNj83ayqk2biuRFsEAqzerqSoH1mKB5tnOKU2Ll1UNq3cUuqAiTxMsfXb1imTtT2ls/shZVfjwhkI8cELMiBB6/hSLbx9zGlbBAtpszQZLQdgJ43NYmjqyu9kwBnOf+JuW2q4KEnef0j/MfMfn1m9Y02pMkEyIiP61fw2Nsixuyxp3XrMcR5zS0mUC0FAJKnmeRxR/F5XaFokAAgbHqf1rNtWlcKpOMy4R1/V3FfEYloobcu+tF8RhYoXew9aFRWAcNGjGZZZXDOwgaVLBp3Jjb0M/1pXwbgij+JytP2YiTCqSDqJExI2mOf50qYcEDaooAKNznmFuLIw/EsYRDfxYtm46qAW8LaSYgQCOOfyprx/Z25bVe5xLoCfEDDbbE6XaWX8aUezmXC/iiSSCgBXSxUkkxyN//dPGbWL1kqz3FaxEPqHiWdh4p3WYnrU6pyliojDrrHf/AHB6fB+ZvZMJZpmS28KWboAI+8Ttv/Oszx2WLeXaJpn7bXx+zDSC59DIVSsSd+N6SctzApAJ2qPH0MtRdO8xbW/DDhWi5jMK1tiDVcUydpSrKG67UCwWFN11ReWMe3Uk+gEn6V6Kly6gmYjrhsCT4PGhPmXXuhg8HSZg+h4+tX85zp8VCLbIBIOkeNmYCBBABgAkAVJjMuW5C2LTGAApAJZo5LjfnnpGoeVEuzGSshYvC3W1oiNGoAbOwE7Enwj01x0puypqcBuAYvYFX5yORE+7bKkhgQRsQRBHuDxXFOXaLK9Vo3WMFBEnlt9gfcSZ9KTTQ7FCtgHM6m0WpuEs4dQR61LhcC966tq2JYn6DzJ9BVEVqnYjJhhrTXLkLcIGsnfQCCQpIG0DcjkkjyrtxIxOc7BunVzKbeX4UIq67lw+K75kcr5wJjT7+tcYXAgkG6wUsZAYStsAbu/QgcBTtMdNqizPMFv3g+pu4tqNgpWWAAMr5kjr0HSat5vfKvo1RC94xInUT8qgHkbD3M+QqGYqNv8AvE2ZvfZn2Kxa2bxRNQBIhnmSCek7QeZ35oVhsv72/cWBpUCFB0wNtPvt/P1oxnferhbQbTr2LTGuJJVQscCdyPu0LbOUVAt1JYmfBAO0gyY9tv6RXV5DYHuUqyQcQ38b85wl7u1slGccsvvxSZ2PzFEXQysSCW8KlpH09qVS5PWn34YYqwC1t2CuzSJ21CBAn3nb1rP1mFoYkZ/E9Xo9R/8AQuw4wCOeYS7QdqMNcw9y2kvcugqtvS2oE9TtG3pO4FU+wGUBr7G8joyKpRWBWQxOpo6gQPxq/wBqv2XDYqzidOnUzK2kbxpPj09SDG/rVPP89tXWsph3JdW1F1ldIiNM7Hf+lZla/wCjsqBAYEkn1HG/XvcjI6EcsbglOIS2DAKyR92JO3vFWszyxbaAqT5QTP1oDl6MIaTq5md596Z7mFcqC76oHHFYVxKFRu6/vGiWyCTFbHCBQYpqIHUmKPZuBQK4DI08zt71oac8Zl27lzE4c27UliyjkdPwoUFBFFswF7uxrjTtMf1qtbsrpoqN8vMJaobgdQPkOXvcxZKXGtlIMryd4A9qfs0a7rtrdCdy3zsTJ1fZVgdgpMb+cUo5PlmJN43rDKoBjxTD9SsAcU6rcvXY7y2F+8CdUeUCI5Aquts+dWyDgfuIlQuARj2ZF2qsA2CLaAuysI42Ig/7VkndVr3aTFm1aUqknoeg26/p6Vml7D9TRPEuRWc/WLa5dwWL2aFoG5iatZKqpZu3Ru5K2xwdKtGvnq0gD0DV1mWHlTQWxfKGQfL1BjfcV6TTuMZmI/ytHfJr/dd8SwAAUgzAYgOACT0J29wKCtmveXHuCQSxYS0Fd5HEe1CcXji/p5+U+kVUDRTZ1DOAGkI22w2ez3GbtHm5dFTX3hgEvOxmQ0qODsB50sV8TXdsUAAdCUHAxGDsZlguXe9YSlrSxHMsd1H/APLH+GmIMzWrjFj4oiSd/ECxjzJj9a+ycDDYAPtquNrYfe8JKrHlBT86qYa5qdrHLm0EUmNPeLLBYHMmevT1o9PJJgHOTz1OUvoEUgTDbqdwW5BaDxsNvI0xtfN63cvuqI9iVRuhJ48I50sZUxzFLv8Awy7hxqvBFF2fAHDkEBYgLMSGA56CiBtNBAc6GCyejRMT7GT9aVbIYk+4K6rcdydSjYtvduCXZmb7TGRsDyeQAJ/Ki9jswLZct+0XyzsCEUW1BEHVPiLTJjfjnih+HzDvLyraRUMAKVJMgCGZpOxMkmIgR5V3mHaNSXW0gukssm4Sywi6B3YUroUb7bzqmelMCixR9zJ2FV2juZ8DWofB3B4e4t0uEN0MNmgkJGxE+sz9KzACtZ7Gdm8O1i0w+Z0BNwEhgTyAQdo4+lY3lXA0xBJGfYm14+svYSPQgntxh8PazNCGGgoCwJlUbcD2HBivMdcss1sIVZwdysGF9SK77edlrVm2MQrNq1qramLa5neTvIig3ZuyNcjzpZCjadXDE4GPzNOu10ZqSByc59zQcCOKZLjv3e/Eb+1AMGKPX8b+7iDuI9K8zfksI9YORFPOGEUGLxDDpvRfOIigjiIPO/Hn6Vq6cfLJPcL43Fu1oTaZVMSTx5iq1i3qEDc0VxmdWu5K6WDMI0sIiao5JiAreLiKqNwQ/LiXLfWWchxN23cNkWi8yy76Y85J6VoWQZPcuAvdAXfpvNKWX5pZF52keC3Pq0kbDzNaF2YzVLyeGR780KpUt1Ki5cKe/wAzI1dliodkp5/2bL2WVIJjg1j2Z4DSSIrfM1x62bZdj7DzNYnn2I1Mx8zNPXVU0WhKf3EFpXexDv6ETMwtbGk8jenTNW2NJZO9bejzt5iOpADcTyvor2vqci08irFnD6mVZ+YgfiYqvRDJ3JvW+kNM+wJrhgAyDmaO2B7+8Lf/AMdqG0AwzKNyoPA3aCTEBfageBwr/tCuzbpiiCWJBhHWdzuBseaNZXfSbinZy6STGkruRPmpIgjrtUdnA97Za+xZwzTv4WglpYgD0LQPOpRyqyAmAcyHOhbvhVstbJtzpVQwUjRaBUM3zkG2TPVSu+1C8CbYLW7jQ2knTBVYKyNjt13249qrZriCSroo2MSDtsRpn3iORUllBjL1sSEuyFJ30uo3YjyIE7TxV8Ky8QeSnHqcYTGqtl2UFS+pFKmWKmJlm4A2/lVXLyuokb7bAyNtvWrGcZayW0a1+9sAN+8AkBiZhwN0IlRvtNDcPuCfUf1/2q7vkZBkJjkj3BBp47JZNduWiVv3LazsFJjUN5iYpHWtF7AYfFNZLK6C2SdIZSxkcnYiB0rJ17lacggfma/jVVrsMCePUrYexdxOPGGxt1rq2wWVSYVzsRsI6Enz2pmx+SWMO9o2lClplRwYjeDxSNawVy5mgt33h9Z1Mh08LqXSekgAD3rRMXlSWwt0MxaQDqYuSN+rb1l65thQbux0Bx+ZpaPncce/fcsYdoozi8QndneZBgf3xQvKUDMNXFEs9RFQRAPp5V56zBsAjj/qAibmTVxgGVHDNxvv5etR5mfFUPOkEwCQD6DrWui/LLZwxMJZ5ft3NAQgkHkdB5TVM29KzR/M8qspYLKApHBHU+U9ZoA7krv5VWpgVwucfeWzuBJhfs/muGW3DXERhOoMYJM8wfm2jijHw+zDVcugAhJ2B6CTH5UndjEsNibpfSXAGmY43kgH6fjT9kty0MQwtkGAA0cA7wPel/IKqK6gHkA59CJPh0OZx8Q81KBFHBms1xeLnrTd8VNUI3RefrWcNemmvF0hqFb3E2bYoWR5pe8J+tK9Fs3vbRQivTULtWZVrZae19UnctE6Wjzgx+NRmjQc8Iolk9j96nqSPxUxQ4Cr2DxMOnQhl3+tdO5yI/5QdMXGRWJVWAI2JG6mesGpMDmLIxme6Wz8u0r5aeky3XyrrG2CuG7y0PGqjvBEkFdpAHRhMjzB8xQfL8YtzWG2a6pCx8oZSCBHrpG9U+864HlZHistFq13y3Fe14RO4fVxpKxsep96h7Mgd+XXxt3T92h21tsrKACJ8JYxyanyu4O7v27qkoE1ss6TqSOD+Ak+VLd5yAjKxUqTBmCDzINWQ+oEKcETQcE7q5tuVFs3gEVVGnToGq1cC7b8byZBpFTFAT4RBMiNo8hvNEb/AGgvMBvpDkhyh0tc6aiV+1zxA9KFnChoKSyxuAPED6iiooxzKoAILUVoXYTF41LBFqwty3JK6mC79QJ5FZ4K0fsh2ut2cOLVy1cY2wYKAHUNyJ32NZfkAxqwq7uejNbx5At5OOIpsL2JxbM50XCxLEbFCsCB1EQB9K0PCpc0qblxrm0AseKz2xj7l/HG7bWHuufD0g9D9K0+3gbgRWeP4ZgH60j5NtoUHA46mt40Vmtjzuz3CGV2wSBNW87y8KmoEz67zND8vtMxAUwasZ2l1VGp9S/hB9a86c/FGDGjyw5ifj5DVJhMP3jqp4J3qHHNLb1byg6rir5mtY5CZEjomFM2yaLYKztwJJHHkTtQR1hTNaDftItkzvxBP1pUXDq90L50lp9QWX5vUkNuzAfZPJ7F+5da4A5VgApPAPWAd/KtKyXK7VglbShV2MD9asZL2Ws2wGCgMeSKY8JlSjgUDU6m3WuUpBI+kzbL66xt/My34p4gra0kfNEH2I2rLTd2r9LZzkVq8IuKG994rPu0XwyVgTZBU+grU8XqPhViqxGBHvHEXsYXAEMM46mJYy7qb2qXBYBrm+wHrRLP+ymJwrHWjR5wf0qlgMwCLpYEiZEV6mtlI46mVeLFBwOYyveRU3ICgRHp5RSU53qzjMR3jTEDgVAtpiYAJPkBJ/Krke4vp6fhg5PJnVhgK8uNvXrYZxyjD3U1GVPUVO7jEYxzNpy62l7LreIWVYrLsOrAopUGOQbbN/EaSs1t93cS4q91rJOmRNtvDvA6eLj09avfDbOgLV/BuTpuDvEHmQCGieDwRHlVLNbpgK8DxNLR9ocH28U7dR5UFeW2y9g6aR4HHd8Xs4kgd4gCPAUkiCJYdCQOeo6UAZJt87k+EdZ8vSrpwlxUbVbJRZOqVjTwY52549fKucHcCaXVdeklt9olSvruDx6irYxBgTnGYc2u7VmGwJMbjVPiHuDUd37ygEmJ61fzbMbV63pFtw+zKfCdyYYkiJLAb7cgVSt2+ASBA6mN/rUkyAcCCxT/ANicdYt2SHdUaSTq8OodIJ5jfakzKSi3rZuiUDrq67T1HWtnzPCYO9hPF3bLpkOI8P8AiDDiKyfJXKAtbA4Y9ia/jhtJsBGR6mZ4e5rzLvMMsgPKgDZtobbyO9addvOUVWUp1IPNZp8OMwSziTrEh10ggSVMzx6xWoZtjA+nSDAB3Ij8jvWb5bItVMcAdxzQtlC31JJkWB1q0oJI/Cuc3zB38LgLHSocBj+7JDAkHfbeKo5xiDdbUNhED+/rWelZNmSP3jhI7la/ZUmorNghgV5BkVXNtvOpsB3mvYFvMCntpA4MoGDMAYQx+Y4hgFc7egj615lBIuqTUOYX31AFSsefX/apMHd3EAzOwHJPlFBKfJgDv6QhYAkCavlV2VHWRRoMYjihXZ3LmtWhrMuRJH3fSiD3IrU8N4z+lBdzyZ5jVWBrDt6nZ2qMvUTYiBNU2xlbmRF5YxdtHEOoYeRE/wA6yvtj8OcMWN6yumeg+UN5x5GtDfGTUdy4sHVBHrQ2x2ODLA/XqZDkPwmxGKcMxWzZDQzcs4n7Ajb3NbN2e7K4PAoFsWVBjxOd3b/M3NXcHdBQRxHtXjXiKKXJHMp9hLLon3V/AVVv4Wywg20I8ioiqOY5illGu3HCIgJYk8D++lQZVnNrFWhdsXBcQyJU8Ecgg7qfQ1XM45ih217BWY/acCotYi2dYUfJcjkFeAT+fWkTOVW/ZW+mykyynlGEh1j0E/l51s+NvaRJ5rFs2zS1hsyv2xBsuwL+SXCN2A8t9/f0qj5J3DsQ9RyCh6P8wPhb+nUpANtlYAxOknkSDsCdvQ/Wh6KYbQTAEMh5+hjej+bZULV2NwGkIeVDHcKTEFSSen2hQW/hri+LSUnhgfC3J2jbp+VWRgRn1BMpU4Mq3Y0IYO22xiIq5h8ve6zaFJjk7bT0/vyrhLBuKwCw27FR0IB8QHkQD+Fd2VuTqtOOI2cKQPIyRPTias/YgvUE233FP2WZTZfDqDMMsnxEQfaYEUq9lslGKulSxVVEmOTuAAJ9+aa+0fY42LDG1euHwlipOxjkECKzdXam9at+DN7xyFFawpuBBg/4ZPaTFkvEQyq3QGRB9JE7+taZn+Jttp0mSAZI/Lesv7I5eymSOtOd1jFZHkkD6jdnqMaNCKxmF8jxVoKQxCtJmdpHT3oNmtxWdinykmKlyHArdukPwBIExO9cdqcALTroMBgSRzEfr/SlEVBdtzyYyxgS5M81cyvMhaYlx4SOR0qnh8PcuNoRGdjwFEmtb7H9jlw6i5eAa6wBIIEJ/hFaaaZrhtxxE7NStPJ7ijhsov49g9q3ptgQHuHTq9hyadezXZBMMe8c67nQ/ZHsPP1pl2H6Vwz1qUaCqrB7xMy/XW2Z9CeXGodjbpA2q27TQ3ErJ339tqbbqJgQZiMWTtNDv+JadiGPsKLPYE8VUv4Qc0EgyYuZlj8az/uTZS2OS4ZnPsNgKX7+eZliLyW7KooLbA+EuF+Zuulf1o/2jxYtLC7u2yjzPr6DmiHw6yR3DYi6PEx0qQPsDmJ4k9fIChBiX2woUhN0csrtOLa95p16Rq0zE+kmY96vi0PKpLdoAV67RTsDBWZ5Javo1u6gdG5U8Gg+UdkcPgdQwqsmuNQLs4JEwYYmDv0pluXvSoL2IcDYL6zM1BxOiD2gzU2Ln/NI9tPsuBrRvqPlI8iBM7TWK9rMHoxDsGLpdZnRiCCQSdiD1FfpTNrqXLZV02IIIH9I4+lYl8RcpvWFhV14YtKvG9s/daOPKeDQwCG4hAV289yj2fx5xFg4cyb1sFrJ84iB6kcex9KmTDozGyw/dPLLBiIkqRPykEFTSZhMQ1t1dDDKQR70638cGtWroRSrs2oHc23+0J5mDseoIqdu08dSXO9fuIMyS2GuCCwLW3QRu8+kdQJP0q/n+H021ui1FwsFaRJb5gWYrCEykgqBsTNCsxw4BYLuoh0aem8eIden0FeYrE3bjD97B0KSDKjcSYgET1896KOYuQTKWS4u7avKbJhyQo6gyeCDyK1XGZBj7lnVdvo4ABZFTSYG5AbrWW5DgL926vcIWZSG2iBB2JJ2raLWbYnuhbu2lRiIJBmfOOgrA8tYyOpTbn3nGZuePDlD3/xKWUYBNgfKpc3wyJEdZqbA4TWwExG8jmvc2y7QQdRYGeedv/dYW/NnJmrkDiRZTlmpRcDlSZjTtG8VWy/AXMViTZmWBOtjvCjYn9BXeFa+qkWyNO8T+cTTV8OMrZe9vsPnhVnnYksT7n+VaGipNt2CciLaqw1VF/caMmyazhkC20APVurHzJ61eY16ajdq9UqhRgTzjMWOSZ5cNVrj19du1Tv3JriZEme8BQ+7i4896ivXSKge7P8AfFULTpc72aq428ApNcT18/yq3lmB1EXWE7+AHj3/ANqr3Ji7lfZO5irpvYjwW12RPtMOs/dH571omGw6ooVQAAIHtXVq3ArpjV0rCnI7kM7EY9ThqhuPXbvVS61XMrPLj1BcevCZrkiqy0huiaE4vCgyGAZSIKkSCD5iirVAwHWulTMd7cfD3uw2IwgJTlrXJXzK+Y9KU+zWPCubT/8ATvDSd4Cv9h/x29j6V+gbtykvtB2Bw2K1XLX7m7z4QAjEyd1/qIq3YxJV9piLi8rZWC3NQRiinbxCXA2HB+af7FRZrhlsOGklWEJwGOkBW1bbQw8qa72Eu38HDqP2nD3NDtJkKAoBn7rDR+IHlStd/fXnS4XY2wFDBdRiSdweDufwqa+RIYYaXPhrmos3mQozB9J8IkgiRx5b1qeKvC7EKVA8xBrPvhNirSNcD7MzLDRyI4n6/nWoX9LHw8RXjPMuBqf0+u56PRZ+EuYKXUrDSYJO1fZvauQGZpjbiAJ8q8xobWAglulVs3v3tIV1Cg+XWkawSQRiOGU7eYMimUJAmD0+tad2VthcLa8QbUuokGRLEkx6bx9KSctuW7tsiemkr6xvT5kWGW1h7SLwqAT9K9J4iohmcriZnlXJRRmX2eqt67Xd56GXX3M/2OlbhmIJ7cc1XuITxXL3t65RjNUJlp81uuFtxUjuK6kVBxOlS7cRd2MKN29QOg9Tx9aMZJZYjvbuzt8idLSRIUeu+5oKMOHv21O41AkeYG8H0kUzpc69SYH8ya5RzIJlo1G9fMahuXKJmRPLzwKpNcmvb971qsW61BMmTiorlyoi9RvcqCZ06uNVLENUj3qr3TNVJkyteBINcWflI8xUuIeBVG1d8J9/7/OpDcQeIHxt1beJUEQb9q4hO3KAtbMnyY88/hSpjcL/APKjBRdJKkE+IKAGJPHPTfaD1pg7XbdyzDYOFnn59Vtx6bMv+qoUe33SKyJohSsjYEidvu7dOojy3lPoITPywZ8H8Gj3H1wY3UHqdh9YrW8RhlUjT5b1nHwcwCvadzyLhH5A7fjWkYpwkia8H5qwtrCB6m3RwigGAcTe7u8CRI3FUu0WM7wKqKSRJ9a4zLE67voKojNEs3DrmCAJAkj6UXSUBnXdNABc5MvdncENGolg5JDbkRG0R59afeztw/syS5eNS6j1hiN6znObLsHu23ZAE3UeHUBJMweY/lTh2LJXB2lIKnfY88k1u+NBFzkNkTO8qpCCHL2KC/jQrE4uW2qhnF9g3lQW5j99j51qWWczECw+94zuNv72rpcUPrQG1j9Q3PTcVH+3CTB4AAH13NC+JLbYwG/PWulvnrtQL9t22Mcz71G2ZgiOv9/rVg4nbYUfHFWZ1+YK2n0ZvAD9NRP0pvRYuInOkGT6wPzrMBiybttejXbIPt3i1puEfxFjyS/0AgUWtsyrcS3feKo4i5FcYrE0Mv4yiMwEgSa69VzeqtexVVWxFBZxLAQgcRXLXJqil+uzemuDZk4kzXBULNXBauDcgV2ZE8xTiKAnG9RwCQfc8fyoli7mxoIAvc8cpqPuSY/nXMTIkmeuLllwehlfQqGZfzVaXGV+dmt7Rb0lwCxZtRIGxEkCeQR5GiObYhlw7OkFhcTY+TFVPH+ahFybgi4DoUhdvCCVGlY2PA1H3c0as45nNyMR47IZEmE1LauXCGaSGKkTHOyimHEYUOZLN+X6V9X1ZGq0tLWliozNSmxgowYMs5HbL/M+/qP/ABqhnnZeyzfPdG3Qr/Va9r6i0UVg8CXe5/hnmSWcD4FTvLh3UE+GSAeD4fSm21YCqYJ2GoehE/pX1fU5XUiA7RiAvtd68MczjOMErhZkTHH09KXcTkyE/M/4j/xr6vq51GYlX1IxkqT89z8R/wCNR28iRWMPc3HmPf7tfV9Q9i/SXzLP/CEj5n/EfpVP/gduB4329V8v8te19V9iyFM5GRW9aHXckXLZG68hgfu1oiJsf4v6V9X1XQAdQbyndsAzueD5fpQx8EJ+Zvy9PSvq+rmEgSE4BZ5b8R+lRPly/eb8v0r6vqrtEuJ7ay5fvN+I/SpRgF82/EfpX1fVG0Tp4MCvm35fpXLZevm35fpX1fVOJBkN3K138Tfl+lUHyO2V06niAOR0/hr6vquQJUShe7N2mtFC9yDdQzKzs2ofZ9BVz/8AHbLIAS5AO242+mmvq+oqAYgbgDif/9k=" alt=""></div> text/html 2018-11-02T18:40:30+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! یکی مثل تمام بندگان خدا http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1319 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار خودم را بشارتی دهم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار این بار به جای نوشتن از او در قلب آدینه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در شب پر تب و تاب شنبه بنویسم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که در غفلت ناباوری اهریمن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در هرم بدو بدوهای یهود برای دسیسه ای نو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در مکرزایی اندیشه کفر غرب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در دل خستگی و شکسته دلی دوستان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که فروغ زندگی از چشمانشان رفته است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>او خواهد آمد !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این نه افسانه است نه کنایه !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تعبیر خواست خداست برای بشر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>او هرگز از خلق خسته نشده است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس وعده اش منتظر طلوع یک شنبه پر حرارت است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که اگر بیاید آدینه می گذرد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و روزگار زیبای فهمیدنش از شنبه ها شروع می شود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و شنبه نام تمام روزهای هفته می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ما حرمت روز آزادی را خواهیم دانست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نه چون یهود که با خدا بازی کردند و حرمت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یوم السبتش را نداشتند تا شد وعده گاه عذابشان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زمان بی درنگ می ایستد تا ما با آرامش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شادی کنیم و فریاد آزادی سر دهیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>غریو الله اکبرمان بر بام دلمان بی هراس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از شرق و غرب و نفاق و کفر ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و از آن روز زیبا یکی شدنمان آغاز می شود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یکی مثل تمام بندگان خدا&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثل پرندگان آسمانش ، دوندگان طبیعتش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نفس کشندگان ارض و سماواتش !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div> text/html 2018-10-29T14:25:19+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! قناری دلتنگ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1317 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راست می گویی به دردمندی رسیده این دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و این بار درد را پیر کرده ام .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دردها می شناسند حتی اگر برقع بر چهره داشته باشم.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دردها شماره دارند و من به عدد همه دردها رفته و برگشته ام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اما درد فرقت از لقاء علی دردشناسم کرده است شاید !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">چقدر هوای شنیدنش را دارم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و دل دیدنش را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">پایم در گل ماده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و دلم در عرش محبت علی پرواز می کند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من قناری دلتنگ کوی محبت علی ام&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هر کجا بروم بر لب بام عشق او می نشینم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-26T16:59:53+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! مبتلای عزم های مرده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1316 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">صبر مستعجلم ، نگاهم کن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما عبرت گیرندگان خوبی نیستیم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خاکها سلاممان می گویند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سنگها نوید رفتنمان !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>روزها و شبها ،&nbsp;روشنایی سحر و تاری شام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;خبر میدهد از اتمام راهی که ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;ما هنوز آغازش نکرده ایم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ورقه های آزمون بینمان تقسیم شده است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ممتحن آماده گرفتن برگه هاست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ما قلممان خشکیده است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما حتی یک بار خوب صدایش نکرده ایم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای کدام پرسش بی جوابمان نمره دهند !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما حتی یکبار شریک اشکهای غریبش نبوده ایم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما حتی یک بار خوب سلامش نداده ایم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سلام صاحب لحظه های غربت ناتمام !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار این سلام مسافر برسد به مهربانیت ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اسیر تصمیم های نگرفته ام !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دربند اراده های بر زمین مانده !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مبتلای عزم های مرده !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گردشی کند چشمانت و ببیند باز ابتلای سختم را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از غربت تو سهمی است &nbsp;مرا&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که اگر نبود مثل سواران بی مرکبی بودم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که هیچ گاه به آزمون محبتت نرسیدند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در کلاف گمشده دنیا پیچ خوردند و گم شدند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من برگه ام خالی است ، اما&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشقی است در قلبم که می سوزد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و حرارتش برد نمی شود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس همینقدر از من مبتلا بپذیر .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-21T18:36:54+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! غزالان دشت شکار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1315 <div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیزارم از این همه گفتار بیهوده !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;از &nbsp;این مردنهای هر روزه !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از شب نماهای بیغوله !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در &nbsp;میان این همه شراره و غم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک نفر آهسته می خواند مرا و می گوید :&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زندگی را به هیچ نفروشیم !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<font color="#339999"> همقدم چشمه حیات ، لبریز از پرواز</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گره نگاه های باد و قطره های آب&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و دلدادگی نسیم به دریا .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زاویه بسته نگاه طبیعت به انسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و محبتی که به پایش می ریزد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینها افسانه نیستند ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینها رویای ذهنی آئینه نیستند!</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من از دل شکسته طبیعت می آیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از ناله شب باخبرم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و از غم روز غمگین !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من صدای سکوت محبتم ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدایم بلند است اما به سکوت !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنقدر شکستم و سرپا شدم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صورت اولیه ام یادم رفت !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تردید دارم به زنده بودنم میان این همه مرده !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همه انگار مرده اند :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق در صدایشان نمی خندد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و جنون در قدمهایشان نمی گرید ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ساده دلم می خوانند که هم صحبت اشجارم &nbsp;و هم مسیر رود .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همقدم چشمه و هم نشین باران .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من مسافر تک تک لحظه های ندیده خورشیدم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و همدرد غزالان دشت شکار !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا آدمیان را به نام معامله می شناسند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و می گویند :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آدمیان. معامله نام دارند ، معامله گرند و معامله بد می کنند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زندگی می فروشند و حسرت و فنا می خرند !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شکوه ام به جایی نمی رسد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چونان گلایه گل سرخ که نفسهایش گذشت و کسی نشنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار نشنوند آدمهای آهنی پل زمانه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دنیا می شکند و می افتد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و همه بر روی پل دنیا می لغزند و تنها راهی غربت می شوند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-18T15:31:48+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! جای خالی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1314 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جای خالی کسی سالهاست در قلبم حس میشود</div><div style="text-align: center;">خوب که نگاه کردم &nbsp;جای خالی خودم را دیدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<font color="#339999">..</font></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق می بارد و می شوید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق می سوزد و می سازد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می تازد و می نازد</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می آید و می ماند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می داند و می خواهد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سر می خواهد و می خواند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شراره های عشق اگر بیقرارت کند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یعنی گدازه ها در راهند .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق آتش در نیستان جانها می اندازد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و اگر تو نی در نیستان باشی</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیصدا میسوزی .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این بیصدا آتش گرفتن سرنوشت تو را رقم خواهد زد</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق پرچم میزند و فتح می کند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یار میگیرد و راهی میشود.</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به هر آن کویر که امید پرواز در شب را دارد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به هر آن چاه خشکیده که رویای دریا شدن دارد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا هر آن جا که دلی منتظر رمقی تازه باشد.</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSknCaHIC6pFtxzCXR4_DvGdZA35Pga3oXpbzUpjcUOT1FhaJUs" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2018-10-14T22:42:47+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! خرابه نشینان دلشکسته http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1310 <div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">پیر عشق عنایتی به طفلان راه کن .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">دستی برآر و این خرابه نشینان دلشکسته را سوا کن .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">..</font></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من ناگزیرم به نوشتن از ثروتمند ترین سه ساله عالم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همچون خوابی که در رویا دیدم.</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من هنرم نه نوشتن که دردکشیدن است</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من هنرم نه سرودن که غمهای نو یافتن است !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در این سیر باشکوه رسیدم به</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;صاحب مجلل ترین قصرهای معنوی</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که بعد شهادت پدر در دل خرابه ای به خوابی کوتاه و تلخ رفته بود</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و با پدر بلند بلند مکالمه ای شیرین داشت :</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر جان کجا بودی وقتی در دل صحرا با پای برهنه می دویدم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کجا بودی وقتی خیام را آتش زدند ؟!</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من تمام ریگزار داغ نینوا را به دنبالت دویدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر چه بیشتر پی ات بودم صدایت را در زمین نمی یافتم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدایت آن بالا جایی از آسمان می آمد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خورشید می سوزاند و تاب بالا آوردن سر را نداشتم</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دنیا دور سرم می چرخید و بی آبی رمقم برده بود</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دستم را حائل کردم تا بهتر ببینم کسی شبیه تو بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما تو نبودی ، نه تونبودی !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من خانه به خانه ، همه منازل راه را تا مدینه خواهم آمد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو باید در مدینه منتظر ما باشی ،&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>لابد زودتر رفته ای تا به استقبالمان بیایی!</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim"><b><font size="4">پدر صدای قرآن خواندنت تمام راه می آمد ، پس خودت کجایی؟</font></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درس قرآن داری یا دلت گرفته است؟!</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#336666"><b>این بازی من چشم بگذارم و تو قایم شوی&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(51, 102, 102);">خیلی طولانی شده است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر بیا و &nbsp;در این همهمه و هلهله نااهلان پیدایم کن</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش این خواب طولانی شود .</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش چشمهایم باز نشوند تا آن دم که تو را ببینم</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوست داشتن تو که کاری ندارد دل اگر دل باشد تو را می یابد</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر چه سخت است دوست نداشتنت !!</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینها چه دلی دارند که از تو بد می گویند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای عمه را می شنوم اما میل به بیداری که تو در آن نباشی ندارم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگو کسی کاری با من نداشته باشد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم روی هم می گذارم و خیال می کنم کنار توام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و روی دست مهربانت خوابیده ام.</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش کسی صدایم نکند !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من نه آب می خواهم نه غذا ..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیلی وقت است آب و غذایم شده محبت تو</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;اینجا شبش سرد است ، اینجا کجاست پدر ؟</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه خانه نیست !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میگویند خرابه ، خرابه کجاست که ما خرابه نشین شده ایم!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو باشی همین خرابه ای را که میگویند را با عالم معاوضه نمی کنم</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو که نباشی زیباترین قصرهای عالم مرا محبس است</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>امشب به خوابم بیا پدر ، نای رفتن ندارم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش همین کنج تاریک و سرد محفل دیدارمان شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ساعاتی چند وعده دیدار پدر محقق می شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تو ثروتمندترین سه ساله عالم خواهی شد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر مهمان خرابه ای که آباد ترین آبادی عالم شد ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQttX9UA35dOKrHd_X0aLauHf4x0vgF7gbxJ8EY9Nl9nREGstX1" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-12T15:01:00+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! خرابه های خاطره مرده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1301 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">خاطره با رفتن ساخته می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اگر رفتنی نبود خاطره ای متولد نمی گشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رفتن ثانیه ها ، دقایق ، روزها و سالها&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و رفتن هر آنچه در لوح دل و ذهنت حضوری روشن داشته</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رفتنها و شکستنها .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خاطره نگاه آخر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خاطره تبسم یا بغض ثانیه مرحوم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مهم این است که آن خاطره ای که با رفتن متولد می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">تو را به چه بحری متصل کند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با چه سنگی آیینه دان قلبت را بشکند!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">( دل را ز سینه در نظر دلستان برآر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;&nbsp;آیینه پیش یوسف از آیینه دان برآر )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خاطره نوپای زاده از رفتنی با شکوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چنگ می اندازد بر دلت و نبضت را می گیرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و شاید تو خودت را در خرابه های خاطره مرده خودت یافته باشی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که با تولد خاطره رفتن روشنیها خاطره ای مرده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خاطره آیینه و نقشی از شکسته های خودت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-10-09T15:28:22+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مگه مهمه ؟! روضه القلب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1300 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بزرگ شده اند اما طفلند در معنا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این همه سال در محبس دنیا و هر روز خط کشیدنهای&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل اسیرِ عاشق معنا بر دیوارِ نمورِ عالم خاکی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از این سالهای ترک دیار&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از این روزهای دور از خانه ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">درد آمد گلچین کرد قلبهایی را برای معانی بزرگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و قلب من درخشید در به دوش کشیدن&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دردهای بسیارِ بر زمین مانده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">درد آمد و قلمه زد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;از جوانه خشکیده قلب من&nbsp;به شجره طوبا ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">این همه دم و بازدم به شماره ، هر روز رد و بدل می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کدام نفس ، کدام دم برای حضرت باقیمانده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">حضرت ذخیره ، حضرت متواضع می زند ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کدامین ضربان بلند می شود به عشق موعود علیه السلام؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003333">جایی در زمان گم شده ایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روزگاری نفسی بود مرا که به عشق حضرت عشق</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تا عرش می رفت و با تحیتی برمی گشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و حالا چوب خط ، خط کشیدنهایم پر شده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روضه القلب من صدای قدمهای خسته عشق است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از نیستان شیدایی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div>