سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2020-08-04T12:21:10+01:00 text/html 2020-07-22T23:05:55+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده منهای انسانیت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1727 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>...&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>در هزارمین تلخکامی تابستان مرگ روح خویش را دیدم&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>و برایش دستی تکان دادم&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>و وعده حلوایی از محبت دادم&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>باور کرد روح ساده من !&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>با همین خیال پله های مرگ را بالا رفت&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>و از دروازه نسیان گذشت..&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>...&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>اون روز روحمو دیدم بعد سی سال !&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>از کنار دیواری سرد تکیه داده و خمیده ،&nbsp; لنگان لنگان میرفت</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>غریب و خسته و تنها و بی پناه ..</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>روح خسته من!</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>خیلی فکر کردم چی براش خوبه و کی براش خوبه&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>و چی حالشو خوب می کنه!&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>رسیدم به اینکه، فقط یه راه داره :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>اگه من باشم دردها هست، غمها هست، زخمها هست..&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>دل شکستگی ها ، اضطراب‌ها و بیقراریها&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>و تنهایی ها همه و همه هستن..&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>پس اگه من نباشم دیگه،&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>&nbsp;غمها نیست، زخمها نیست، دردها نیست!&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>باید همه چیزو فراموش کنم!&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>اما نمیتونم!!</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>پس وقتی چیزی نمیتونه خوشحالم کنه&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>وقتی سهم و حقی از هیچ طلوع&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>و معجزه و فرصت بودن ندارم&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><b>وقتی نمیتونم چیزی رو فراموش کنم</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#993399">کائنات و پهنه وجود باید که فراموشم کنه!</font>&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>کاش و فقط ای کاش یه تحول یه اتفاق بیفته</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>انسان منهای انسانیت از عالم خط بخوره&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>تا جهان و زمین ووآسمان و طبیعت نفس بکشه</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>و أدمهای خوب قصه به زندگی برگردن&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>و من در فراموشی وجود با دیدن این اتفاق به آرامش برسم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>...&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-07-08T16:49:25+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آوارگی باغ های خیال http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1723 <div style="text-align: center;"><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>جایی مابین مرز خیال و باز هم خیال&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>واقعیتی است خیالی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شاید دیروز کودکانه از پرچین دنیا می پریدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و از باغ همسایه سیبی می چیدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اما اگر خودم نبودم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خودم بودم بی کم و بیش&nbsp;</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که از پرچین هیچ دنیایی بالا نرفتم</b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و زنگی را بی اجازه به صدا نیاوردم</b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و هرگز سیبی نخوردم</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سیب ها سهم آدمها بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و من سیاره نشینی تنها در برزخ خیال بودم</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سهم من نه سیب بود و نه گندم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سیب را آدم خورد و گندم را حوا&nbsp;</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#666600" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من غم را از سفره هبوط برداشتم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#666600" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#666600" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و همان دم دیدم که پدرم آدم لبی گزید</b></font></div><div><font color="#666600" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#666600" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و حوایی نگرانم شد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من غم خوردم و نه هابیل گشتم و نه قابیل&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سهم من همین آوارگی باغهای خیال است و بس</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div></div> text/html 2020-07-06T09:00:27+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مثلث تنهایی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1720 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>امروز روز تولد یک حس جدید در رواق دل است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>امروز خودم را میان مثلث تنهایی و درد و غربت پیدا کردم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>من ایستاده در آستانه دل!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>روح نشسته بر زانوی غم،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>روان دست از دنیا شسته و چشم از جهان بسته&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و کودک درون چشم دوخته بر روزنه ی روشن رواق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>دلم به‌حالشان سوخت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>چه بی نشان وداع می کنند جان را</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>شاید روزی در روشنایی‌های حوالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>&nbsp;زندگی دوباره لبخندشان را زنده کند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>می روم تا صدای سکوت زخمیشان را نشکنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>نگاهشان آب می کند جان را</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>می روم کمی دورتر می نشینم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>تا چشمشان نیفتد و دردشان افزون نشود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</b></font></div></div> text/html 2020-06-27T07:51:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دل می ماند http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1717 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دیشب غمگین به خواب نیمه شب سر راهت نشسته بودم</b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمدی اما هنوز از من گلایه داشتی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چه کنم با این غم&nbsp; !&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>عشق پرچینی دارد به باغ دل</b></font></div><div><font color="#339999"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>گلهایی دارد به گلدان های سفالی ذهن</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>و خورشیدی دارد تابان به روزنه های غمگین دل</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>می آید و می رود!&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>اگر نباشد، اگر نیاید&nbsp; ؛&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>دل می ماند و دل..&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>...&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-06-12T19:34:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پروانه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1706 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پروانه ای آمد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شمعی روشن کرد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>بالی زد ، گرد شمع چرخید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>عشق روشن‌شد !&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>شعله ای جان گرفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><b>به بال پروانه گرفت.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>رقصی متولد شد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>مرگی جست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>روحی رست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>معما حل شد ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</b></font></div></div> text/html 2020-05-28T21:28:29+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کتاب اوول http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1702 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font color="#6600cc">نقاش کلمات</font></span><font color="#6600cc">&nbsp;</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اولین کتاب به لطف خدا به چاپ رسید..&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مخاطبان عزیزی که مایل به دریافت کتاب هستند می توانند از طریق دایرکت پیج :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ahliemohabat@</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درخواست&nbsp; دهند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در این شرایط خاص دورهمی و در خانه ماندن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>غذای لطیفی برای روح و روانمون داشته باشیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خواندن این کتاب به شدت پیشنهاد می‌شود.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-04-03T16:47:01+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آه های کولی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1698 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">...&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تمام سهم&nbsp; دلی که برای تمام زمین گریست&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می شود یک اتاق و یک پنجره !&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تمام دارایی دلی که غم نفسهای آسمان را داشت می‌شود :</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حبس نفس های خسته اش در شیشه تنگ زمان!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تمام یک دل می شود :</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حسرتی پایدار&nbsp; ، غمی طویل العمر و دردی مدام&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در نای بسته آرزوهایی که دیگر نیستند.&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دارد می گذرد شب ها و روزها ، آه ها و دم ها و بازدم ها</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;در سایه کابوس پر تکرار</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلی که وارث معجزه نجیب دلی مسافر بود!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کنار تک تیر چراغ پر حادثه بر زمین افتاد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و رویای اعجاز در غروبی سخت مرد..&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">قرنطینه نام دیگر زندگی است ، اگر ؛&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تمام عمر زنجیر گشته باشد دل ، به مرگ های تدریجی!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ناس از چه می هراسند ، نمی دانم !&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">رد آه های کولی را باید جست ..&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که در کنار کدامین دیوار نداشته شکسته وصورت بر خاک گذاشته اند..&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تقصیر آه های کولی که نیست ،</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;مقصر درک نابالغ ماست که به شناخت غمهایشان نرسید..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بیدار می شویم و می خوابیم و باز می خوابیم و بیدار می شویم&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و این میان دلهایی نه می خوابند و نه بیدار می شوند&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فقط می میرند و گاهی و فقط گاهی برای ، شاید دقایقی زندگی کنارشان بایستد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و تا دست دراز کنند تا لمسش کنند، زندگی رفته باشد.&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تا رسیدن به درک فاصله بسیار است پس ؛&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آی خوابیده ها و بیدارها..&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بخوابید و باز بخوابید!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و مرگ این آه های کولی را بر هم مزنید..&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">...&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-31T21:17:54+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده ترانه سرزده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1690 <div style="text-align: center;"><b>ترانه ای سر زده آمد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>سرگذشتی خواند و بیقرار رفت..</b></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">صدایی در حنجره درد غوغا کرد امشب</font></b></div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">فریاد کرد بر سر کوه نامم را</font></b></div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">دشت خشکید</font></b></div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">ماه بغض کرد&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">رود گریست .</font></b></div><div><b><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4">درد مرد !</font></b></div><div><br></div></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">امشب سر به سر دل گذاشتم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تا اشکش درآمد!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">برگشت نگاهی کرد و گفت :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قهر قهر تا قیامت !&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">امشب باز مثل هر شب این شبهای طولانی شکستم هیبت دل را</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کز کرد گوشه ای بیدل تر از هر شب نشست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ا</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">مشب باز جنونی تلخ سایه بر زندگی انداخت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">آرامش گریست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">غم خندید&nbsp; !&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div></div> text/html 2020-03-29T13:55:21+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نای بریده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1682 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-03-25T06:43:12+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سروده باران http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1680 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سنگها می غلطند و آوازخوان ترانه ای می شوند که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دیشب باران سرود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">آبها می گریند و دشتِ مادر گمان می کند پاره های تنش می خندند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">آفتاب می نوازد چشمهای خمار نرگسی های به خواب قیلوله رفته را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و نسیم با من خیره این تصویر ناب مانده است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از تمام دنیا دیدنی همین بود و نادیدنی بسیار ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><br></font></b></div> text/html 2020-03-22T20:19:30+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دو باده غم http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1678 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><b><font color="#666600">( سلام خدا ..</font></b></div><div><b><font color="#666600">نامه ای کوتاه از راهی دور به نزدیک ترین !&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#666600">بگذار آرزوهای مرده از قرنطینه ناامیدی خلاص شوند .. )</font></b></div></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دو جام درد و دو باده غم حاصل سجاده نشینی اکنون است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">جهان در ارتعاشی سخت دست و پا می زند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ارتعاشی از بالای بلندترین تپه دنیا&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ایستاده بر فراز آه های از جان گذشته !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">جهان بیمار دیده خویش است&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">از آنچه آدمی بر سر احساسش آورده است&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دوپایی که زاده آدمی است بدی زایید و بدی پرورد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">اکنون در آئینه اتفاق باید خود را ببیند&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">ا<font color="#339999">ین قرنطینه مجازات شکوائیه هایی است از سمت دل به عرش خدا</font></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">وقتی شکست دیگر شکسته است !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">خرس زاده سواد کوه هنوز در یادم &nbsp;غوغا می کند تنهایی غریبانه اش !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">بی دست و پایی نگاه مستاصل مادرش ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">قهقهه تلخ آدمی زادگان ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">یا کودک سوری که با صورت بر زمین آرزوهای مرده خفته بود ، آرام !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">یا کودک یمنی در میانه جنگی نابرابر غرییانه زانوی غم بغل کرده بود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و ذکریای کوچک که جرمش ذکری شیرین بود که از فطرت پاک حق دوستش برخاست</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و آتش زد نفاق را ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">و دلهای مچاله ای که رفتند و رفتند و مقابل خود خدا باز شدند&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">و خدا دید شکسته هایی را که روزی خود خلقشان کرده بود</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">اما نه این چنین شکسته !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">این قرنطینه شاید مجازات شیرهای خسته در قفس باغ وحشی باشد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">یا فیلی شکسته دل کنج قفسی سرد در باغ وحشی از افکار دهشتناک آدمی&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">روزگار خسته است ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">زمین خسته است ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دل خسته است ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کجاست تنفسی باز از عمق آبی ترین بال آسمان ؟!</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2020-02-11T21:30:24+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کرکره پلک http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1658 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>چقدر وقتی کرکره پلک ها پایین می آید خوب است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>این لحظه را دوست دارم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>چشم هایم را که می بندم ، شما را می بینم و&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>جعبه ای را می بینم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و دستهای آلوده را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و نفس های ناپاک جنی در زمان !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ffff33"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>کاش کس دیگری بدرقه تان می کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>باز داغ یک وداع خوب بر دلم ماند تا ابد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>حالا هر شب با یادتان می شکنم در خود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>دیگر چه فایده از پلک های بسته ، پس !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#993399">اینجا کماکان چراغی از محب</font><font color="#009900">ت بیادت روشن است .</font></b></font></div></div> text/html 2020-01-23T22:01:53+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پشت پلک های نجیب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1654 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کاش به بهای شکسته گشتن دلم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دلی را نشکسته باشم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و باقی حیات را به آرامش اعمال خوب بگذرانم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و اضطراب اعمال بد را به دیروز بسپارم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاش غم گلدان</font><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;را بهتر بدانم.</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و درد غنچه زبان فرو بسته را از لبهای پنهانش بشنوم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و راز اشک های آسمان را از پشت پلکهای نجیبش ببینم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سلیمان شدن نمی خواهد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">به تمام آب ها و آئینه ها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">باغ ها و بارها و بهارها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">فصلها و سالها و ماه ها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دشت و چشمه و باران ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و زلالی تمام چشم هایی که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">زبان واگویه دردشان نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#999900">&nbsp;به حیواناتی که به امر حق کمک حالمانند ،</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و گیاهانی که دوستمان دارند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و نفس هایی که عاشقمانند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و زمینی که تحمل مان می کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و به عظمت خلقتی که ما قبل ما شرف زندگی‌شان است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بگویم :&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">عذر تقصیر دارم برای ؛</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">کم فهمیدنم!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">و برای دیر فهمیدنم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">و از تمام آدم هایی که رسم آدمیت فراموششان شده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">نخواهم گذشت برای خاطر ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#9999ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#9999ff"><b>حریم محبتی که شکسته شده است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و برای خاطر رنگ زندگی و برای خاطر رسم زندگی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">برای آنها که در تلخ و بد کردن سرنوشت کوشیده اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و در این ثانیه ناب باورمند آرزو می کنم :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">هرگز در بد گشتن و تلخ گردیدن سرنوشتی قدم برنداشته باشم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div> text/html 2019-12-26T20:52:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پنج دریِ غم http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1645 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">دل اسیر سالهای بیقراری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">گوشه ای از پنج دری غم نشسته است به استیجار&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دلم باران می خواهد که بی دریغ بر قلبم ببارد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چشمه می خواهد که بخندد بر اضطراب تلخم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;و به خنده اندازد دشت را..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دلم نور می خواهد که از پشت پنجره عاشق رو به آفتابم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;بر رویاهای کودکانه ام بتابد ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دلم کسی را می خواهد که نامش درمان تمام آه های فرو خورده من است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حضورش روشنایی قلب تمام آلاله های دشت</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;و نگاهش آرامش جان تمام آبهاست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">کجاست کسی که غفلت از او بیمارمان کرده است و نمی دانیم ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">عشق فقط اوست که با خنده هایمان می خندد و با گریه هایمان می گرید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با نداشته هایمان بغض می کند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کجاست عشق ؟؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</font></b></div></div> text/html 2019-12-17T12:18:24+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آمین دشت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1642 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">خیلی وقت است باخته ایم این رقابت استقامتی را</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل خسته این آزمون سخت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و چشم تاریک این بی فروغی عالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جهان غرق تکراری تند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">این چه بی حاصلی صعبی است که گیتی دچارش گشته است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دل آرزو می کند تا چشم فرو بندد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تا دمی که پلک زمان باز شود به گشایشی مشعشع</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دعا تمام می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">صدای استجابت از آمین دشت و سماء قریب می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div>