سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2018-04-22T20:43:40+01:00 text/html 2018-04-21T14:48:03+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نسیم پر بار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/920 <div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کاه وجودم را نسیم پر بهار آن حوالی که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دوست ساکن است حامل نمی گردد تا به مقصد رساند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و قلب &nbsp;را به درگاهش بار نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پس امکانی برای تشرف نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">پس برخیزد غبار جانم و راهی فهمیدن شود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و آواره راههای آمدنش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">#طرح_فی_البداهه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">#طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام</font></b>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xfip_sketch-1524322015378.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-04-20T11:22:35+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نقطه صفر کلام ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/919 <div style="text-align: center;">امروز باید خواند :</div><div style="text-align: center;">باز آ ، باز آ ؛ هر آنکه هستی باز آ !</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>تمام کهکشانها لبریز معرفتند امروز&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>و تمام ماهیان اقیانوس تولد یافتند از برکت آمدنت&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>نور معنا گشت ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و عشق وجود !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>و من در نقطه صفر کلامم ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>پرده ها کنار رفته و غبارها نشسته !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>فقط تویی !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دل.ن : #طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">#طرح_فی_البداهه</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تقدیم محضرت ...</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wxjw_sketch-1524222660002.png" alt=""></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2018-04-18T22:10:57+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قاعده مرور زمان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/914 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://khabarban.com/NewsImage/640/15339987" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به حکم قسم به یسطرون&nbsp;</div><div style="text-align: center;">جز حقیقت بهای نوشتن نیست !</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دل شکسته حریمی به تاراج رفته است</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و حرمتی مثله شده !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و هر آه این حریمِ غربال گشته معبری را فاتح ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بطون قلب ورق ورق تا می خورد و غبار بودن بلند می شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و آنچه ماندنی است در اعماق منعکس می گردد ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دل شکشته باغی است با باغبانی مرده&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">گلهایی آشفته و شاخه هایی پریشان !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">با قامت درختانی خم ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">با رخی جراحت برداشته !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">اما نفسهایش می زند گرچه کند ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">زبانش به نکفتن نشسته است !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">همه دنیا را مرور کنی مشمول قاعده مرور نمی شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">رفته اش رفته است و مانده اش گویا نیامده !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">همه دنیا را مرور کنی بازنده ای !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">به جای مرور تلخ دنیا بیا کتاب محبت را ورق بزن .</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">همه دنیا مرورش بسطی نخواهد داشت&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">فقط روحت را بست به مردن خواهد زد !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">اینجا ما را باغی است که سبزیش نای نفس کشیدن ندارد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">امید آمدنت برگهای رفته اش را سرپا می کرد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">و این آمدنت چه به درازا کشیده است !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اما چه غم که خواهد آمد روزی بر باغهای عالم</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">که سبز خواهند گشت از نو ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی رد لجنزارهایی که سبز را به یغما برده اند&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی رد گفتگوهای پوشالی !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی لغزیدن قلبها به سراشیبی راستها و چپها ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی تغافل دستهای آلوده بزک کردگان دنیای چهره ها</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">روزهایی درخشان و پاک !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تنها غم این دلشکسته این است که ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">&nbsp;زخمهایش را مرهم نباشد تا آن روز ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نمی دانم کدام بهار ، کدام فصل ،&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کدام جاده انتظار به سر خواهد آمد ؟!</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اما ثانیه مستجاب است آن موعد طهور ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">به امید آمدن آن ثانیه زیبا خواهیم شمرد ورقهای زندگی را ..</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-11T14:43:18+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جانب عزیز http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/909 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">نامت معرف زیباییهای ناتمامت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">قلبم چون کودکی آمده و زانو زده برابر بیت مشکل گشایت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پی نوازش نگاهی از جانب عزیز توست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>بغض.ن :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>طرح فی البداهه به مناسبت ؛</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>&nbsp;شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uvoj_sketch-1523456046608.png" alt=""></font></b></div></div> text/html 2018-04-08T23:19:55+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده انتهای بارانی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/907 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نوشتنها چه سود و خواندنها ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی قلبی هوشیار نیست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و چشمی بیدار !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بارانها محبوس ندیدنهای آدمها&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تمام طراوتها پشت دیواری از ذنوب انسانها !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و او که باید بیاید و بدمد در لوح خاکستر نشینمان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>غربتی غریب بر راهش نشسته است !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبها سخت گشته اند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و معاصی نفوس سلسله یافته اند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و به قهقهراء راهی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا چه می گذرد ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کیند این نا آدمیان که قفل کرده اند دیدگانشان را به روی حقیقت ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کجا می روند با این شتاب صعب ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم دیگران را بگذار به همان سیاهی باز شود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما ما دیدگانمان راهی را منتظرند که از&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>انتهای بارانی و سر سبزش عطر قدوم تو به مشام می رسد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-03T11:33:25+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کشته ها http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/900 <div style="text-align: center;">شعری بخوان برای در راه ماندن صبرت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">که تو برای این صبر کشته ها دادی ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#3333ff" size="4"><b>عشق را یکسر کشیدی ، قیمتش را هم بده .</b></font></div><div><font color="#3333ff" size="4"><b>(این یک مصرع در پرواز تقدیم صبر تو )</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از درد گفتی .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آمدی و از نشست زخمها بر کمر زندگیت گفتی .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آمدی و از هجوم خیالها در سرزمین فکرت گفتی .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آمدی و گفتی .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من می نویسم تا نسیم برایت بیاورد و بخواند .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چشمهایت را ببند و بشنو .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">نه دل نوشتنم هست نه واژه ها رغبتی به جلوه .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">خسته اند اهالی قلب .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">اما شکستنها و خلوت نشینیهای تو حکمتی دیگر داشته و دارد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">از من نپرس که قوه فهمش را ندارم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">چشم برنخواهم داشت از خیل تیرهای روانه به ثانیه هایت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">تا در لحظه ای قهار ببینم این سنگ زدنهای&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بسیار بر شیشه بودن تو چه بود !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از که بود و به چه رسمی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جای زخمهایت هنوز مرهم نگرفته زخمی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;دیگر زدند بر آشیانه ذهنت !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">شاید گمان می کردم این حوالی غربتم را می پوشاند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">اما وقتی خود غریبتر از غربت جان من پوشیده است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">تفسیر و هم پیالگی این غربت چه از دردهای بسیارم کم می کند ؟!&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">چیزی در مملکت حیات مرده است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">نامش ندانم اما هر چه هست حیات را برده است ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">شاید راست می گفتی ما همه بازیگران خواب دیگریم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">این خواب کی تمام خواهد شد ، این را نگفتی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">حال دلت خوب نیست ، می دانم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">حال دلم خوب نیست ، می دانی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666">دستهایم خالی اند از جرعه ای توان تا توانت باشند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666">اما به تو یقین دارم که حکمتی ناب در</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666">&nbsp;جرعه های درد کشیدنهایت نهفته است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">بگذار بشمارند بلاهای واژگون راهی قلبت را&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">از نفس می افتند ، بس که کثیرند این تیرها ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">و تو خواهی ماند و بیرقی از نشانگان صبر زینب در دستهایت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">قرار بر صبر دیدن قلب است که قلبت می بیند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این تلاطمها برنیاشوبد راه رسیدنت را&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از بیراهه نمی گویم از ندانستن نمی بافم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">می بینم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">این تلاطمها نشانه ایستادن توست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">تلاطمی که هست اما نمی لرزاند شگرد لافزنان است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">تلاطم حقیقی نیست ، سراب انکار ناباوران است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اگر نسخه پیچ خود نیم ، بدان که جنس دردهامان فرق دارد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جنس مان فرق دارد تو از تبار صابرانی ان شاء الله ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و من از جبهه توفانم ، از سنگر فریاد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از گستاخان فریادگر حقیقتم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">نشانگان صداقتم ناسازگاری قلبم با هجوم تباهیها ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">تو از قبیله محبانی از تبار رساناهای مهربان !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و من از قبیله منفردان زخم خورده ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">من جهانی وارونه را تجربه می کنم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">نفس کشیدن زیر پنجاه درجه !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تو نفس می کشی در تب شصت درجه !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قیاس نکن ، قیاس نمی کنم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">هر دو در مصافیم با دستهایی که برنمی تابند درخشش آفتاب را&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قدری بیشتر از همیشه ات صبر کن ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چشمهایی خیره تواند ، بسان چهره نشاندارت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روحت نشانی از ناصرها دارد ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بیرق بدست توست که فرد این جبهه تنهایی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بمان با طایفه متبسمین رسانا ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-07/26/farhangnews_53738-54833-1445159745.jpg" alt="" width="500" height="337" data-mce-src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-07/26/farhangnews_53738-54833-1445159745.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://dorar.at/imup2/2014-10/img_5448965585732.jpeg" alt="Related image"></div> text/html 2018-03-30T07:56:58+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده حرف تازه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/874 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حرف تازه ام حرف دیروز و پریروز و روزهای قبل قلبم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حرف تازه ام دوست داشتن توست ، چیز کمی است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">برای من کمترین آرمانشهر است و برای تو که بهترینی ، کم است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اما تو کم نمیگذاری ، تازگی ندارد خضوعم برابر بیتت اما ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شنوای هر ثانیه ابراز محبت جان منی ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">جانی که هدیه محبت توست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من با محبت تو بیدارم ، با محبت تو حضور زندگی را می فهمم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با محبت تو نبض حیاتم می زند و نسیم در تبسمم جاری !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حضرت امیر بی گزند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حضرت عدالت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">محبتت کهنگی نفسم را می گیرد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;و تاره تر از نسیم سحر می کند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">بی تو رویایی نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">بی تو معنایی نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">بی تو نیست ، نیست ، نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">معنا ثانیه های محبت توست .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">عشق لحظات مودت توست .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">فقط شاه معنای کلام پیامبر در وصفت کفایت کلام کند :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابیطالب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">لما خلق الله عزوجل النار .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#cc33cc">آنها که خواهند سوخت در آتش مشتعلی که ،</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خود از نداشتنت برافروخته اند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خواهند سوخت اما قبل سوختن جسمشان ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">جانشان از حدت پشیمانی و خجلت خواهد سوخت .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که دقایق ناب ، داشتن اکسیر آرامش بخش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;محبتت را از کف داده اند ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEBUQDxISDw8PFQ8PDw8PDxAPDw8PFREWFhURFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtMCsBCgoKDg0OGhAQGi0dHR8rLS0tLS0tLS0tLSstKy0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tKy0tLf/AABEIAMcA/QMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQQFBgIDB//EAEoQAAEDAwAEBQ4NAwMFAQAAAAEAAgMEERIFBiFTUZOj0dITFSIkMTNBYXFzg5GzwQcWIzRDUoGSoaKywsNUYvAUMrFEY3KC4UL/xAAaAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QAMxEBAAICAQIDBgQFBQEAAAAAAAERAhIhAzEEQXEiUWGBscEFMqHwEyNCUnIzQ2KR0eH/2gAMAwEAAhEDEQA/APybTGlahtRMBNMAJZQAJpAAA82A2oMTrvU7+bjpOdA671O/m46TnQDpep383HSc6B13qd/Nx0nOgdeKnfzcdJzoHXep383HSc6ANL1O/m46TnQOu9Tv5uOk50DrvU7+bjpOdA671O/m46TnQDpep383HSc6ANL1O/m46TnQDpep383HSc6AdL1O/m46TnQOu9Tv5uOk50AaXqd/Nx0nOgdd6nfzcdJzoHXep383HSc6B13qd/Nx0nOgddqnfzcdJzoHXep383HSc6AdL1O/m46TnQOu9Tv5uOk50AaXqd/Nx0nOgdd6nfzcdJzoA0vU7+bjpOdA671O/m46TnQOu9Tv5uOk50AaXqd/Nx0nOgHS9Tv5uOk50HXagV00nVs5JH26jbOR7rf7+5coOR0185m87N7QoMOyCICCgIIgqCBAKElkAIPTu6g8hAKCkIIEBBUBBEFQRAKChFhERSggQCgICAUHZfB19P6H+RBzOmvnM3nZvaFBiBBEBAQRB6xQiLCwju7FLWcZjiQqoIIgrkECCIKQgIPYYbXspbUYzMW8lVlAgEIKgIIUFAQhEFKCBAKAgIBQdn8Hf0/of5EHNaZ+czedm9oVGoYVkJEWlshQiUWRWfoOmEs8bPrva31uAXPqT7L1+Cw26sfB0nwmUUUVWTC0Mjc1haxo2D/8kD7Wk/aufR7zDv4zD2Mc57z3cYV6HzREoRQoSAIUIkQFCRqEd3fauaNhfoqpe5gdNsMbz3WiPFz7eUPXlznmX3uh0/5eOPlPdwcjbFemJ4fEzxrKYebKslkShF8hEiCyLQESIEJgsi0IlJZClRaREUhFdh8Hv0/of5FWZc5pgdsTedm9o5S24jhiWUa1MUs1UhDUDUKTFDVvtSosq6Af92L9YXLrTw93gMazmfg22v8Ad4gk+ux4P/rUSj/hcuhPL2/iHTrp18Y+jjLL1W+HXJZF1TFEmFIS2phMUSjFLSghFmFAQp+mauMto7Ed2RukvttBEfcvHl3n5v0nQxrGPhX1fm1Q3sj5SvVjPEPgdfGupL5gLTlQWoUWQoxSzUIQ1UBCIQtRJhSEapA1LTUxS0jExRaMUtJhSEWnXfB8O/8AoP5FWMo5c9pgdszedm9o5Zl1xjhiAKW1qWQpSEXUAS0pLKrTo9Qm9vQnge0+rb7lx6sXD3eBx5n0+8Nhrb2VJTO8U45dx9649Ce3z+r6n4pjxlHumPpDjV7H5zUxUtdUAS01UhFmCyWUlkSMQtVsnFWhRYx5fp2rw7XpWfXbpK/2xlvuXiy/N/2/S9LGullPu1fm1W3sj5V68Pyw+B4mP5uT42WnHUsiUoRdUshqpalmoAiRilkNQhFoaEsjEslpRZLWiyWlBCLMOu1AG2f0H8i1DjnHLQaWb2xN52b2hWLerHHiGLijU4piiarii0YomqYoU6XUFvbkfi6ofVG5c+pPEfvyfQ8Dj+af33hl6wi9BTn++pb6iw+9cOjPEPofiXM5/KXH4r1vz+q4oupilpSliNTigaiRiYqWmoWouvCsbtSyMeX6Xq//ANA36wqx957mrxzHtQ/R4cdLqekfZ+c1jeyK9WH5YfE8XjXVl8Q1beejFS0nHkxVXUxUs1C1CcTFVNUxQpcUtdTFQ1MUs1MUKA1VNTFF1dZqG3v3of5FYlw6sdmh0sO2JfOy+0csW9WOPEejFIUbpLJZSlqWUBqWUWSynR6iC1UDwNmPIvXPqc1D3eDj2cvl9WVpUZaNiP1Z6hvrjicuXT7Pb42LnL4x95ckQvTb4lAalkYpilk4qQlrMAaialktIgsi0rG7Vbawj2n6Log4yaNHid+apkXkvmH3arpZ/L6Q4KvZZ5HASu/Tn2YfJ8Zj/MtjBq3bza8hCWa8gallFkKC1LKA1DUxS0nELUWjFLNTFLSMTFLWjFLNbMUsp1Woze/eh/etYy83Wjs0mlG/Ly+cl/WVzmXu6eHswxsVLb0TFLTQxSz+GYq2aAalmjotSxaZx4Iql3qgeuec8w9vh8awn5fVk1Lb6M8lS78YBzLnjxHzerxEXM+n3coQvRb5E48mKWaFks1C1LNANS10C1LTRSFLXXgjbtVulww9p3LXYy6O8TYPxqXrzedvtV7Gcfvs5PTcdp3jge8epy7dOeHzPF4+2wQ1bt5tDFS108yyWmtmKtmgWpZooCbLqmKWmgWpZqWSzW0xSzVbJZoBqTJGBilro6fUkd99F+9axl5Ovj2afSTfl5fOS/rK5TL6HSx9mPRjYpbpqmKWmi4pZoBqWaGCWaN9qiOzl8VPVeyI96xk9HTxrGfk+5N9HvH1aiM+uJ49yz5fP7PT1IvKY/4/dzWK62+doYpZomKWaLilmgGpaxihalpOC4pazisbNqkzwvTw9qHYVBtLQeKOnPLPK88vp4xcZR8Z+jQaxM7ZlHBLMPzld8fN4OtjcYz8Ps1oatW4xgmKWaKGoacGCWaIWpZouKLqYpaaGKWaAalkYGKWkYGKWuhilmhihq6XU0d99F+9bwl5Ovj2ajSLflpPOSfrK5T3fQ6WPsx6MYBS3TUxS01MUtdTFLNTFLTWW91WbYzngp6j9ICl8/J2xxqIj3zD6U4vQzeKWA/hIsbcO84+16xLny1dLeOceUxRNQNS1jExSzUslmpZLNVLUs1WJu1TKeGunj7UOl0qbSUv9sFP+Jc73rnP/j14Rzn6z9Gv1qZarm87KfW8ldb7+rzZ4+zj6NRiluepZLNSyWalks1MUtNTFLNSyWUYpZqYpaxiYpaalktdQNSzUslmro9UW999F+5bwl4fFRVfP7NVpBvysnnJP1lcpnl9Lo4+zHox8VLddTFLTQxSzV6ZFc2ScqhrHp3LO0poeSmIEgF3C+xwcBtIIuPCCLEeBJmu7MY4Z47YSzdWm9jUHgppvxcwe9PL5Nxj+T/KPutA29HUeJ1MfzPHvWI83TKPaw+f2aIsW7cZx5TFLNTFLTQxS11MUtNTFLNWyodDSTMe9guIxc3IBOwmzR4TZrjbgBUuZ7eSzjjjUZT3YQis7yJtcNY9OYzqfe3mnRaWHxQUvsgfeszP2dOlHGU/GWNra3tubzj/APlbvmfVz1vp4T8GnxS2dVxS01hMUXUxQ1MUs1fWGnLlnLOIdul4bLqdn2dQGyxHWh3y/D8oi3zjpHHYtT1Ihyx8HlM09voSFmOrDrl4CYi4Yzo7LpEvFPTmO6Yq2mpilmpilrq6LVNtuqej/ct4S+f4zDt8/s1ekO/Seck/UVzl9DozGkekfSGPisu9fAw8StmpioV8G11bhDqhhd/sYTK7xNjGZv8Adt9qefdnKdcZ+PHzllzyGopXOIBfFMXuPhxnaSfzs/FS/Z58m8enp1IxjzivnH/x89AbIqnzBHrljW/KfT7s5VeH+SaJ20tUPFTu9UwHvWO0S1l/qYfP6NIQqzNWoaqse6m0otDlzOqSvZBEbhr5MjmR3QxrQS63i2JFz6JOWGM6xG2Xuj7vc2g7tLoJI6gNGThHm2RrR3XFjgDbyXU+dm+PbKJxv39moMaWs41NUBiqVzTqKaoFMylBFrvdUyX8LHOEY/IH/eS54+KT04z39Kj1jmf1aTSlL1Kd8f1XuaPGA7Z+FvWp2uHTCd9Z99MzWYWlaPqw0w5BnOmUcs9D/T598/V89avnL/GWu+8xp96s/mlnCf5WNtTipbVMiio3zPDI2lznbAAP89aeicRFzxHvbQ6FhAxNVAJOD5UsvwdUDcfcnbzLjvGE17/P/q2u0ho+SB2L22uAWkEFr2nuOa4bCE581jXOLw5YmHiRKbOFlmrzZTcvtdGIwwjh9FmnX+NjPDZaOxMFQ3qbXyWp3xvN8o7TNY7Hb4eqAL1dGPYyie/H1fH/ABDP+H1+nntMY8xNelw96T0THBeNtQJamMls0AgmYWEd3F5Fn2+zZtCnU6WsVfPuY8N+KZdSY2xrCe03H0c3WtAPlU6du3ioxibhjLo8vAlHAlHDoNVfpPR/uXTp+b53jYjj5/ZqZJWtqXl7c2iSS7CS0OGZ2XG0LOUcvR0Mqxj0Z/XWl/o2cfP0lmvg9MZ5T/X+kHXWl/o2cfN0k1j3Jvl/f+kB0rS/0bOPn6Sa/A3z/u/SHmXTMQY9sMDYTIMHuD5HnC4JaMjsvYXVjGfczOVzE5ZXXlVMXRek+pFwcwSskbi9jiQHC4INxtBBAIKa+5mctu8zExNxPudAY4/9HJPEzqYkZ1FzA5zgHiePwnbtaQbeJSKjnss9TOerHTz5qbvtxTWaCdeCqHDE133Z2H3pMcS1fOEx75+j6UccUVMJpIhMZJHRtBe9gDWtaSexI23cE44b2ynLXGdYiImeInu+XXWmB2UjNncvNOR9oy2pXwYnLKY/P+kNdpDSUkzsnnxBoGLWNHca0DuAcCte9IziI1x7fX4vnSVr4nh7CWuaQQ4d0EJVzcM/xOZiYuJ7tu/TNO45PpIy87XFskrGk+EhodZvkCle+G8cpxiozmvLiJr4W89daX+kbx8/STX4Lvl/f+kMLSekzPJnYNADWtaL4sY0ANYPEAFYj3sY9SMKjHn3z75bihrIqx4jkiBme0s6s172uLmxkMcW/wC0m4aPGprfEwsZT08Zywy4j+mvj72NrYbVThwCJvqhYFcoqZOhnH8PH9+csvSVGJtIMZ4Jf9KD5HQx396TFphlp0py88b+rGl0lSgkf6RhAJAvPNe3g8KkVPaHS84rbP8ASHwqdNjAsgibA12x5a573vH1S5xJDfEO6ryxOUTO2UzlXby/RpzKUqk3m7bWh0yGx9SmjbPGDkxr3PaWOPdxc03APhHcSb7LtEztE1Pv9779dab+kZx8/SWdfg3tl/f+kPtFpCBwuKVni+Xn7vrWJrGeYerpx1upjOvU/SHYxaNpGzNleKKSiABYXV7mOLbbMoze5uTceEr2R08LviYfnMvGeIjCelE5R1Jnnj9/JgVutEAJbBQUbWm7XOdDtlYJAQLAizSGglpuuOXXwjKscXv6H4J1urjGXV6uUTPPz/8AWJpfXGrqWua4xxMe3B7YYg0vZa2LnOJda3AQuc+KzniOHs8J+B9DozGczMzHPM/+OLrJbu8iuGMxHK+K6sTlUPhktOFl1UsuoW6LVI989H+5dMIfP8Xl2+f2aHSJ+Wk85J+spMcuvTy9iPRjXUdImC6tM2XSl2MlKNjJU2bCLS8rYHU4PyT3B7m/3AWvf1eoKa+Xk6b43tMc1TP1bN2VA4aeT8HsKxk1hMzGPrD6aVdahpwPC+qd+aNvuTGOzfVn286/4udut0823BdKXZC5KZnKbMlaWJMkpJkyUpdmRRVbontkaS1zCHNI8BBuCpMNY594ntMU+lZXOqJTJIbve4uce5ck8Cay3hnF4xEVEOwgF6+ndwwQP+1tIeipjNZR6Qv+zn6/dw9Q7sv84FqO0J1p/mS+d0pysurRsZKGxklFvrBOWG6zlhbv0evPTm27pdIOLCwPIY43dGHENcdm0t7hOweoLzZRljFeT6nSjpdfKOpUbR5jjburlUy+ntGMXLX1dZ4G+tenp9Lzl8fxXjf6cWvJXenydpkurRsXUojIurRs6PU8999F+5bweHxUzx8/s0GknfLSecl/WVJjl06eXsx6Me6lOmyZJRsFyUbGSUbBclJuZJRs6HVM3Mw4aeoHqjv7lzz4eroZXEf5YvWnHWpKYeKpPL//ABMfJvxE65Zz6OdyXSnj2Mko2TJKNjJKNy6FhclE5UoclGyxu7IeUJDWOdZQ7yF/bFO/goyfu08o9y5T3j0ez/Yy/wAvvDhZndkVvGOHm62Xty+eS1TlsZJRsoclGwXJRsmSUbPTJi3aEnGJaw604TcPvNWucLErnj0oh6er47LOKljZLpTx7GSUuxkhsZIbGSUTk6TU93ffRfvW8IeLxGXZoNJn5eXzkv6ykr0svZhjZJTrsXQ2LobSXQ2Mko2Lok5Og1Nd8s5v1oqhtuEmF65Zxy9XQn2ePfH1fTWTZBTD+yV33qiTmUw8vR6PFz+f1c3kutPnbmSpsKJsAosZGStGxdSjYuhsrHbUMcuXewbWxO4KGp2+MNlHvXn84fW/2pxj3w4SZ3ZHyrvjHD5vWy9uXi6rnsXVNi6GwXKJsAouxdDYuqbF1DYurSbF1F2LobGStGzpdTNvVfRfvW8Hj6+XZz+lD8vL5yX9ZUmFwy4j0Y10p03TJKTYJVo2UOUo2TJKNi6tG7oNRnduxj6xc37zHN9655x2erw+U65fvzfXWw2jphwQMPrkkPvWOnHMej0+LzvGZ9+TmwV2p8zZLpRsZJRsBytJsXUpdlLkonIDko2A7alLGT9Boh2mx/BS17T9kgA9ovPnHb5vsY5/XH6S4CV3ZHyrvEcPk9TP2peMlaY3AUo24Mko2UlKNgOSjZMko2UuSjYDko2S6UbLklGyXSjYLkpZydPqS7v3ov3reDx9aezntLO7Yl87L+spTWE8R6MW6jdoHBKLei4cCFoHJUkZJkrSbLfYoXDbar1Yiq4nnuNkjcf/ABDxf8LrOceb1eFz7x74Z+vU7DUCONzXshZFEHsN2uxbtIPhFyVMcan0b6+c6YxPeefRzeQW3iieEulFhKUtgclFmStJYSos5AclFgcrRs7zRtfGNFSZPaJG5wsjuMy2V8Ti4DgHU3Lz5RPb4vp4ZzGuX9Nd/Rwz37V3qnzcsrl4ySksL0osuibKXJS2gclFhclFmSUWgcrSbLcKUtwZJRZklFmaUbOq1GPfvQ/vW8Xm6s9nOaWPbE3nZvaFJXHLiGJkpTexdKNi6UmwChsl0LUFKLhWvN7pULGcxNwOeT3UiIgnqTlNyXSi3nJWYZt6JUprZAUS0uqkTK3UprYulGxdGZyeuqm1ttuBKhr+JnGOsdnm6UkZISqTK3UotLqpb1kpTWwClGzzdVm1JUpqci6Ull0osySl24LpSbBKUuzq9RD370P8i1EPP1cuzm9Lu7Ym87N7RytJjlwxMlKa2M0o3Mko2A5KNguSjYySjbhA5Wk2UuUpbXJFuUzSknIc5KJy5A5KNkyKUztK5JTW/JmlLtZkVaZnJc1KXZA5E2C9KNjJKXZMkpIyei5Ka3A5KIyt5ySmdlL0pZyA5KNjJKNkulGylyUTmZpROTrvg/O2f0P8i1EOPU7uZ0x85m87N7RyGM8MS6NTPCXRLW6FwZIWgKFrdFmeAFE2S6Ja3RbS6FqSotgKpZdEsQmeS6LaXRLW6LYFC0JVS+Vui3wXUSwlCwOVLS/+bUotSUWwHxoRPxS6Ja3QtLoWpKLMuv8Ag+Pf9u4/kVc8+7mNM/OZvOze0KrNsS6i3wl1UsJUWZUIXwl1S1uoTIEEJVSZ5LotqomwSi2XRbS6JEl0JkBQiVRLS6LZdCwlCZ5W+xC+EuqlqotgKESiIpKNWXSkiaLobF0LES0JRbdj8Hn0/of5FWZ5c1pr5zN52b2hRWGoF1UCVFkBVQUXguqkgKAShPcuiiiSEos0IWKoEqLaXVJLoWt1AQS6qLdAuooSqWXQAoWXVC6Il0W1ugXRAlFdl8Hf0/oP5ERgaV1YrHzyvbFdr5JXNPVIhcF5IO1yDGGqddueVh6SANU67c8rD0kEOqldueVh6SANU67c8rD0kD4qV255WHpIHxUrrX6jysPSQBqpWn6HlYekgHVOu3PKw9JA+KldueVh6SB8VK3c8rD0kA6qV255WHpIA1UrtzysPSQPirXbnlYekgHVSu3PKw9JAGqddueVh6SB8VK7c8rD0kF+KldueVh6SCDVSu3PKw9JBDqrW7nlYekg9fFSu3PKw9JBPipW7nlYekgfFWt3PKw9JBRqnXbnlYekgnxUrtzysPSQDqrW7nlYekgDVSu3PKw9JAOqldueVh6SC/FOu3PKw9JFT4p1255WHpIinVOu3PKw9JB02pOiJ6fqvVWYZdSx7Njr2zv3CeEIP//Z" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-27T00:53:07+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده اقتضای سحر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/873 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نوشتن دم سحر اقتضای سحر نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">اقتضای ظلمی است که نا انسانها در حق فطرت پایدارم کردند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">من صفح نخواهم کرد از هر آنکه نالانم کرد و پشیمان نگشت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">من عفو نخواهم نمود هر آنکه قلبم را نادیده گرفت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و آنکه کمالم را نخواست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">هر آنکه بخل ورزید در بودنم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">هر آنکه نحوست کرد در تاخیرم در درک لحظه ها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">شاید جلوه ام به تاخیر افتاد که مرام دل نیز جلوه گری نیست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">اما صفاتم در لفافه بودن نفس کشید .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">من ، من دیروز و پریروز نیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من از هزاره زخم سخن می گویم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و می گویم که نخواهم گذشت از قلبهای سنگی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">از کفر و ناسپاسی ، از بی تقوایی،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">&nbsp;از خوراندن رنجهای مکرر در کام دل و قلم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من اهل عفوم بر هر آنکس که خدا شناسد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">فطرت پوید ، عشق جوید ، کمال خواهد ، مهر ورزد ، شوق نهد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من از اهالی دردستانم که به پای خود نپوییدم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">این اکراه ذائقه ام را دردمند ساخت ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">&nbsp;لیکن انسان ترم ساخت و خواست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من اهالی گناه آلود ناپشیمان را نخواهم بخشید ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اما بخشیدم و بسیار بخشیده ام هر آن نادلی که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">عنوان گناه کرده و بخشش طلب کرده است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">که امامم فرمود : &nbsp;عذر&nbsp;خاطی را بپذیر ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اقتضای نوشتن دم سحر امروزم ، دل افگار بودن دل است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من هوای چراغ خانه کرده ام تا شعاع کم رنگ</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;نور محبت را&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">در تابناکیش بیفزایم ، جان تازه کنم !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">نوشتنهایم زاییده دردند و درک !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من از جزیره درکم و ساکن درک درد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">بسیار گفتنم از درد شیدا بودن دردهایند در سرزمین دل&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اگر اهل باشد جانی آشنای این سرزمین خواهد بود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و اگر ناشناس این حوالی باشد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;نشانیش را تا یوم الفصل نخواهد جست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">سلام من بر هر آن دلی که انسان است و بیدار !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">سحر شناسد و معنا جوید ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">سلام بر هر آن جانی که رسم دل افگار کردن دلی را نشناسد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.kosmoslarissa.gr/Media/Default/_Profiles/fd49780c/bff63536/paralia-kategida.JPG?v=635721364035338324" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="http://www.kosmoslarissa.gr/Media/Default/_Profiles/fd49780c/bff63536/paralia-kategida.JPG?v=635721364035338324" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div> text/html 2018-03-24T10:59:26+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آبهای ساده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/872 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">خیره آب چشمه ساعتها منتظرم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">حوالی آب نشسته ام ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تورم میان تلاطم آبهای ساده این حوالی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">نه تور دل گرفتن دارد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">&nbsp;نه ماهیها خیال گذشتن از زندگی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و نه دل هوای صید !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">آن پایین در وارونه گاهی که آدمیان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">&nbsp;برای قلبهایشان ساخته اند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">برکت از واژگان بیرون شده است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">اینجا اعتکاف کرده دل تا واژگانی پاک بیابد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">واژگانی از قلب درد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">خودساخته و رنگ آزمون دیده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">دیشبی خواب درد می دیدم داشت از من سخن می گفت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">چه انس غریبی یافته است با دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">ترادفی ناخواسته بینشان نشسته است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دلِ صید ندارد و چون از این سهم گذشت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">واژگان از دل آبهای ساده پرواز کردند به ارتفاع فهمیدن دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و حالا در صفحه مجازی مکتوب می شوند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و آن واژگان پاک و ناب در خزانه قلب حشر خواهند داشت .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQk0gFXtxOkGf1qErxUNgq9u2d_Wg8PXwVdfzY0TaeGXmKDs5p4" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-22T14:50:46+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دَرْک یا دَرَکْ؟ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/870 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">امیر بیان علی علیه السلام :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">احذر کلام من لا یفهم عنک فانه یضجرک</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">از سخن گفتن با کسی که سخنت را نمی فهمد بپرهیز</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">زیرا که تو را سخت رنج خواهد داد .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">زمانه نفهمیدنهاست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">پس وای بر دلم که دیرتر از هر زمان دیگری&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">رهیافت تفکر درکم به گوهر جوهر نوشته ات ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">عزیزترین عادل عالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">بسی رنج برد دلم در مصاف نفهمیدنهای زمانه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">شریف ترین قوای آدمی درک است که بالاتر از فهم است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">درک لطافتی دارد به رهیافت انسانیت در تارو پودش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و این نفهمیدنها پیر می کند قوای درک را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و تلختر اصرار قلبهایی برای نفهمیدن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">ثانیه ها حوصله قبل را ندارند تا منتظر درک ما بمانند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">که اگر تدارک درک دیدی راهی می شوی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و چون ندیدی و مهیای آفتاب نگشتی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">زلزله این سستی راهی دَرَکَت می کند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">یا دَرْکْ یا دَرَکْ ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">انتخاب و اختیار ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دوراهی فهمیدن و نفهمیدن ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دو راهی رسیدن و یا نرسیدن ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">انسان شدیم تا لطیف باشیم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">انسان شدیم تا مراقب مخلوقاتش باشیم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">انسان شدیم تا بفهمیم می توانیم درک کنیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">از فهم تا درک راه بسیار است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYg21vd8f6qggY5Siz1aoqub-iremrx7FqsRsLlk16-V015IA3" alt=""></div> text/html 2018-03-20T18:23:34+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نفسرخفیه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/868 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">از ابتدای سال که دقایقی چند از آن نمی گذرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">مدام پی عطری از جانب توام !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">در ترنم نسیم دقایق پر طراوت سال نو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">&nbsp;خیره به آسمان بودم و در تکاپوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">&nbsp;یافتن مسیر چشمان تو تا سالم تحویل گردد .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">و اعتقادم بر این بود و هست که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;سالی که&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">با افق چشمان رعیت نواز تو</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">&nbsp;محشور نگردد تحویل نمی گردد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من دعای فرج بر لب داشتم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">&nbsp;و بغض در مناجاتم نفس خفیه می کشید .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">آتش بیقراری بر جانم شعله می کشید ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و من گداخته یافتن مسیر حرکت عطر تو ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">تا در جریان حیاتبخشش قرار گیرم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تمام دقایق بکر تحویل سال در این اندیشه بودم که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تحویل سال قلبم به اقیانوس چشمهای تو برسد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;و&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">عشق در لحظاتم تحویل گردد ..</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">من به دنبال جریان عشق بودم در اذن تو !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تا بگویی نفس بکشم و رضایت را در لبخندت ببینم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">در نسیم خوش رقص دقایق طوفانی تحویل سال نو&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">بارانی از تبسمت بر مملکت جانم بارید ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">طراوت برایم معنا گشت ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">امسال ، سال بارش تبسم های بکر محبت توست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">ببار حضرت نور ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-03-19T16:12:45+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده انجذاب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/866 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ساعت شنی سالی که گذشت و تنها یک روز از</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">لوح حیاتش باقی است چرخیده است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ثانیه ها می آیند و می روند و دمها و بازدمها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">شاید زمان حسابرسی رسیده باشد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">سالی که گذشت معلم خوبی برای تنها دانش آموز مکتبم نبودم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">سخت گرفتنها پای مکتبش نیاورد همچنانکه ساده پنداریهایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">تنها دانش طلب سالی که گذشت ، که طلبش تنها بازی بود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و قاعده اش انجذاب به سمت لعب دنیا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">این تنها دانش آموز مکتب دل ، کردارش لجاجت بود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و احوالش حیلت انداز معلم ساده اندیشش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">نفس ؛ تنها مکتب نشین مکتب دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">که هیچ موعظه ای از جناب عقل کارگرش نیفتاد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و هیچ تذکاری آئینه صیقل خوردنش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ثانیه هایی با شتاب در حال سیر و پروازند ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و قلب من دردمند تعالیمی که نیاموخت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">تحویلی را منتظر است دل که از قلبش معجزه رخ دهد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و بیاید آنکه باید بیاید ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">جانی خواهد آمد که عصاره جانهای عاشق و مقرب است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">جانی از تبار آئینه ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">به مصاف باطل خواهد رفت ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جانی از قلب انوار متعالی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جهان روی حقیقت خواهد چرخید !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مصالح پوشالی نقابشان خواهد افتاد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دیوارهای باطل خواهد ریخت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">عیسی بازخواهد گشت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و به مسیح موعود تعظیم خواهد نمود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">عقول به کمال می رسد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">قلبها به رشد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">لطافت قاعده عالم خواهد شد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بغض.ن: چنین تحویلی آرمان قلب خسته من !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">آرمانم آرزوست ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://miladebrahimi.com/wp-content/uploads/2017/02/bg15.jpg" alt="" width="400" height="402" data-mce-src="http://miladebrahimi.com/wp-content/uploads/2017/02/bg15.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-17T08:13:26+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده حیلت نامن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/857 <div><br></div><div><div style="text-align: center;">صورت اسفند غمگین است !</div><div style="text-align: center;">این را از راز مه آلود صبح تولدم دانستم ..</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">امشب اثری از غرش های طوفنده نبود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شاید وضعی نو در اقلیم کهکشان رخ داده است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به رد پای اجابت نزدیک گشته ام ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">اما مستجاب الدعوه بودن طلبم نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">که یارایم نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">من دادن نخواهم که ظرفم بسیط نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خواسته ام گرفتن است ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">گرفتن رخوت بودن به هر بها !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">گرفتن مردابهای نیمه جان نفهمیدن در پس نبودنها !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من گرفتن خواهد دلم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تا بستانی جان متکثر آنی که دارد با حیلت&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">می گیرد &nbsp;از نامن&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه آنچه که به من داده ای !</font></b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هر منی بد نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">منی از جان ادراک و منطقه فهم که بد نیست ؛&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">زیباست ، رویاست و حقیقت دارد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">من پی کلام بی صوت معنای طلب توام !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">من دانش آموز ، طالب ، تلمیذ student&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به چه لسانی رضایتت باشد تا بخوانم تا</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;بستانی فاصله نبودنهای فهمم را ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من دادن نخواهم ، گرفتن خواهم تا&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این دیو بُعد فهم از جانم برخیزد ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div></div> text/html 2018-03-15T17:39:39+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دانشکده دل http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/843 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چند واحد خودشناسی برداشته ام&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اساتید مجربی دارد دانشکده دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دردها را به استخدام گرفته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#6600cc">تکلیف&nbsp;</font>ترم :&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">تبرهایی تند که به تنه احساس و عقل</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;خورده از&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">سمت خودخواهی و لجاجت دنیا !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">من دنیا را انتخاب نکردم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">برای این تصمیم پشیمان نیستم ، طلبکار نیز !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">که از هر کس &nbsp;طلب داشته باشم به خودم بدهکارم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">انتخاب من دنیا نبود با کم و زیادش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هرگز نبود ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قلبم از نیازمودنش آسوده است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">سیر آفاق و انفسم کشاند دل را به سیر خودشناسی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">اینکه در خلوت دل اذن بگیرم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دو زانو بنشینم و گوش دل بسپارم به آموزه های درد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">نه ، پشیمان نیستم که دنیا طلبی نکردم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دارم دنیای خرد شده اکنون را از زاویه دیگری می بینم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">از زاویه نگاه یک قاصدک که آسوده از نرسیدن پر می کشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و پرواز سنگین عقابی در اندیشه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از نگاه یک پروانه در سیری عاشقانه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و یا نگاه یک سنگ در دل چشمه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;و انعکاس شعاع آفتاب در قلبش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>بغض.ن: راز پروانه های سفیدی که گاهِ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>&nbsp;گفتن از تو هویدا می گشت چه بود ؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>روشنم کن اگر از جانب تو بود !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLLpkQ3SKbdAQtUcRAmauIlactA_dcbRb9tQX-W2crg78OOl--" alt=""></div></div> text/html 2018-03-14T21:47:28+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده رگهای احساس http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/838 <div><br></div><div><div style="text-align: center;">چنان از طرح وضع ناپسند خود گریزانم</div><div style="text-align: center;">که گر دستم دهد از خویش هم سازم جدا خود را</div><div style="text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 590px; float: none; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.4em; line-height: 30px;"><br></p></div></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">مرز خوشبختی و شقاوت !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">مرز بیداری و خواب !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">مرز خود و ناخود !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">مرزها چه به هم نزدیکند ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من صدای نفسهای شیاطین را کنار ایمانم می شنوم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از کم جان شدنش می ترسم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مرزها چه به هم قریبند ، چشم برهم زدنی ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اگر این سمت بودی با آوازه و صوری آن سمت دیگری !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">مرزها محل آزمون قلبهای فرزند انسانند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">امتحانات سخت خسته ترینم کرده اند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دیشب از خودم ترسیدم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بقدری رگهای احساس تلطیف گشته اند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که کلام شکستم و سلاح گریه بر زمین گذاشتم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از آهسته دعا کردن کار دل گذشته است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سکوت درمان این شبهایم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmyvG1ZnjP2amEeTTjNw9zj6LzPFK4yZNWcfhI1sTSm35x_jHr" alt=""></div><div><br></div></div></div>