سردار بی نشان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2017-10-23T17:02:30+01:00 text/html 2017-10-23T13:30:43+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سرهای مقدس http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/423 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کاش هرگز دروازه ساعاتی نبود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و چشمهای ناپاک پلیدزادگان .. !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کاش هرگز معاویه ای نبود تا یزیدی باشد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کاش آن ساعات سخت در ساعات نبود تا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دستهایت را بر سرت بگذاری تا از هجوم خنجرهای</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;نگاههای&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">زادگان حرام در امان باشی ..</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">گفتن چیزی است و دیدن چیز دیگری !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">آنقدر سخت گذشت تا طالب شدید سرها را از محملها&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دور کنند تا کمتر دیدگان متوجهتان گردد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شما خدای غیرت و عفتید .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شما را با شام بلا چکار ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بزمهای سنگین پوشیده از گناه جای سرهای مقدس نبود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به خدای واحد آن بزم شراب و فنا جای قدمهای باقی زینب نبود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">به مقدسات قسم که آن خرابشده جای علی نبود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">یکبار داغ شدیم از دستهای بسته علی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">بار دیگر با تصویر این دستهای بسته چه کنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روزها می گذرد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ثانیه هایی بر قلب ولی خدا می گذرد که ما بی خبریم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و این چیز کمی نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sadek.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-6.gif" alt=""></div></div> text/html 2017-10-21T17:28:34+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده رضایت پدر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/421 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از دانستن امری تا فهم آن راه بسیار است ..</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">گاهی آنقدر سایه کاذب شرایط و سلایق و هزاران</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">&nbsp;رنگ و لعاب بر خواسته ها می نشیند که ؛</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">تو گمان می کنی آنچه می خواهی خوب است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">اما زمانی می گذرد و تو می بینی حقیقت شفاف آنچه می خواستی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">&nbsp;و گاهی هرگز شاید چهره خواسته نازیبایت را نبینی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">&nbsp;و اما دیگر قلبت آرام گشته است !</font></div><div style="color: rgb(64, 64, 64); text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#404040">&nbsp;</font><font color="#6633ff">و فهمیده ای زیباترین خواسته خواسته ای است که ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">&nbsp;خدا برایت بخواهد بی کم و کاست ...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#6633ff"><div style="text-align: center;">تا فهم زیبایی خواست خدا ندیدن خویش است ودیدن او ..</div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">مگر جز او چیزی هست ؟!</font></div><div style="color: rgb(64, 64, 64); text-align: center;"><br></div></span></font></b><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">گفتن از این رضایت تا رسیدن به این رضایت مفهومی است&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که در عمق جان باید یافتش !</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">برای من گفتن از این رضایت کاری صعب است ،</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اما رضایت پدر را می فهمم .</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">گرچه من مصداق تجسمی&nbsp;از رضایتی نیستم&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که گفته ام و همیشه خواسته ام باشم .</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اما فهم رضایت حضرت پدر برای دل سخت نیست&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دوست دارد دل در سایه رضایت دوست ثانیه بگذراند ...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc">... .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2017-10-21T17:17:30+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده برای تو و حبیب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/420 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از من پرسیدی : عاشقی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و من گفتم : از روز اول عاشق بودی و من&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">نشانگان تبدار و سازنده عشق را در سیمایت دیدم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">عاشق بدنیا آمده بودی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و هر جا زمزمه حقیقی عشق را می شنیدی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">خاضعانه می ایستادی و بر دیوار فهم عشق تکیه می دادی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">عشق نشانگان دارد ، سیما دارد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">تو چهره ات را پرسیدی که شبیه که هستی ؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">اگر بگویم شبیه عشق باور می کنی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">غش در جانت نیست ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">اگر عاشق هم شدی عشق مضاعفی بود و بار امانتت سخت تر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دردم می آید از او که این قدر دوستدارش بودی دور افتادی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">می دانم قلبت نه همسایه که همروح قلب حبیب است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">عشقی ناب که عطر نام خدا در هر ثانیه اش متلالو است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">او هم انتخاب کرد تو هم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">انتخاب کرد خدا را تا تو را هم داشته باشد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">عشق در نفسهایت متراکم است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تو شبیه عشقی این را بدان ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">.. .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://quatr.us/greeks/religion/pictures/ocean.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-19T17:41:10+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مسیر محبت علی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/417 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در این حوالی بوی عطری پیچیده است در مشام جان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از نسیم می پرسم که این تبسم کدام گل است ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">می گوید :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چشمه ای آن بالاست قطراتش در مسیر محبت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">جان جانان اشتیاقی دارند که بویش پیچیده است در دشتستان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">این تبسم قطرات آن چشمه است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که هر قطره اش در اشتیاق آمدنشان با خدا نجوا می کنند :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سپاسگزارت هستیم آفریدگارا .. که ما را در</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">در مسیر محبت «علی .. » آفریدی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ممنونت هستیم که آشنایمان کردی به نور اعظمت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">شاکرت هستیم که جان ناقابلمان را آشنای محبت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">امیرالمومنینت قرار دادی ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و چون اینها را می گویند تبسم می کنند و از&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شکوه تبسمشان معطر می شود جانهای حوالی .. !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.citypedia.ir/wp-content/uploads/2017/02/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF5.jpg" alt=""></div></div> text/html 2017-10-19T17:37:27+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قطب نما http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/415 <div><br></div><div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کلمه از خداست و خود حافظ او</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پس دل را می زنم به قلب کلمات تا سیراب شوم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و شاه بیت منقش بر دریای کلمات نام توست « حضرت معجزه »</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که نامت تکرار ندارد و هر بار قلبم نجوایت می کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به اعجازی عجیب پاسخ می دهی .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">زمانه قلبم را می شناسی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">زمین ذهنم را می دانی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دستهایت برایم به دعا بلند است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هر چه برمی گردم پدریت را می بینم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پناه زیباترین داشتن عالم است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و این زیباترین در نفسهای تو آرام گرفته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">کلمه ای زیباتر از نامت ندیده است دل&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و معنایی قویتر از یادت نفهمیده است جان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">صاحب کلمات ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">به احترام نام مقدست تمام کائنات ایستاده اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قد سرو از مهربانی دعای قلبت راست تر از هر قامتی است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">مهربان عالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">آنهم در زمانه مرگ مهرها و مهربانیها ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">چقدر خالصانه برای قلبهای تنگمان دست به دعا داری&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">چقدر بیتاب تسکین دردهای جان هایی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">و خپب می دانی معجزه شفاگر دردهای&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">لاعلاج ما نسخه بی بدیل آمدن توست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">می بینیمان و دست بر سرمان می کشی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">کور شود جان حسمان اگر رد روشن و نورانی حضور دستهایت را نفهمیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">ای اف بر سیاهیهایی که تنها مهربان ترین عالم را نمی تابد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">او همه مخلوقات خدا را از جان دوست می دارد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">برای هر جان دردمندی دعا می کند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">هر جا قدم می گذارد آن قطعه رضوان مطلق می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بس که جان می گیرد و حیات فوران می کند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">روشن و آرام دوستمان دارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سیاهی را برایمان نمی پسندد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آخر او دریای نور است تاب ظلمت ندارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">دست بر سر انسانیت دارد که غربت منزویش کرده است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">هم نشین قلبهای شکسته ای است که صدایش می کنند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">او گذر می کند به این قلبها و کسی نمی فهمد این مهربان رهگذر هموست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">برهوت نفهمیدنش می سوزاند جان ریشه ها را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چرا نمی فهمیم معنای بودن زیبایش را ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">مگر آرامش نمی خواهیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">مگر در طلب گمشده جان « انسان » نیستیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هر کداممان فقط یک کار باید بکنیم ، فقط یک کار !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هر جا نشسته ایم یک قدم به سمت قلبمان به جلو برداریم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">قطب نما دارد رد دعاهای او را نشان می دهد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به سمت دعاهای خالصانه او یک قدم به جلو برداریم ... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiu_kmmrQatO8wV9x5CenXSBR4O7fXuZoZ861ekvY5WnvJAwZM" alt=""></div></div> text/html 2017-10-17T16:59:48+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده تنها امیرالمومنین http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/409 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">شاید اگر بگویند انتخاب با تو !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">من انتخاب می کردم نیامدن را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و شاید برای تنها یک چیز انتخابی دیگر می کردم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">شاید برای طعم شیرین بنده تو بودن می گزیدم زمین را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">اما بنده خوبی هم نبودم برایت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اما تو خدای خوبتر از خوبی بودی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">این را من می گویم که صادقانه هر آنچه دلم را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">آزرده آورده ام سر سفره ات و نه گذاشته ام نه برداشته ام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و گفته ام علت پریشانی ام را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">گرچه با گفتنهایم چیزی در بازی نابندگان تغییری نکرده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اما چیزی در دل خودم منقلب گشته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#999900">و شاید دستی بر روی گنج جانم کشیده شده است</font>&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من هر جا سرم را بر گرداندم محبت جاری تو را دیدم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">محبت جاری تو در ثانیه های دل من « علی .. » علیه السلام بود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">تنها امیرالمومنین جهان ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">تنها امیرالمومنین تمام عوالم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">و کسی منکر امیری اودر هیچ کدام از عوالم نشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">و فقط قلوبی منجمد و مسخ گشته بر روی این کره خاکی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">تاب انوار متلالو او را تاب نیاوردند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">وقتی مرگ را خواهانم تنها به این علت که دیدار خواهدکرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دلم با امیر عوالم پس زندگی را هم به عشق گفتن نامش خواهانم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">علی جان چه دارد آنکه محبت تو را ندارد ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">نمی تواند که داشته باشد ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">تو امیر زمین و آسمان و تک تک مخلوقاتی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">و اینها همه سر بر محبت تو ساییده اند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و زیباتر آنکه چه ندارد آنکه محبت تو را دارد ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">قلبم را دوست دارم به خاطر محبت تو ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiu_kmmrQatO8wV9x5CenXSBR4O7fXuZoZ861ekvY5WnvJAwZM" alt=""></div> text/html 2017-10-15T10:35:50+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده زبان درد http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/405 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">او کجاست ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">او که عاقلترین و عاشقترین است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">او همانجاست که خدا می خواهد چرا که</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">قلبش ظرف اراده خداست ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">او همانجاست که خدا می خواهد باشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که خودش فرموده : قلبهای ما ظرف اراده خداست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کنار گنجشکی که در سنگ زدنهای سوء اختیار آدمی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به زبان درد فریادش کرده است ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">کنار دردمندی سرمازده ای که با نام درد خوانده است او را</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ما کجاییم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ما آنجا که باید باشیم هستیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ما قلبمان ظرف اراده اوست که تجلی اراده خداست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">او دوست خداست ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">خلیل خداست ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با دردهای دیدنی و ندیدنیمان بخوانیمش ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به زیباترین نامهایش :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;« پناه » ... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2014/01/NatureGif_Persian-Star_004.gif" alt=""></div> text/html 2017-10-14T17:10:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نجوای هامون http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/403 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">چقدر دلت می گیرد گاه شوریدگی دلی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">که از بازی دنیا و دنیاداران سخت شوریده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">چقدر گریان می شوی از ناله بی پناه قلبی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">که سوز شبانه اش را بیننده ای و او نا امید از دیده شدن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">چقدر غم بر دلت می نشیند در اضطراب گیاهی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">که اختیار آدمی حیاتش را زخمی کرده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و نفسهایش را گرفته است ...&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">چه کسی از نجواهای هامون با تو خبر دارد ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و کیست که بشنود حدیث دردمندی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دریاچه به خون </font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نشسته را با ساحتت ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">آخر تو امام زمین و زمانی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">صاحب دمهای بر زمین جاری گشته ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و عزتهای بر زمین افتاده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">قلبت برای همه جا دارد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">غم همه را می خوری ، غم آن سیاه پوستی که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">در تب اختیار قهرآلود غرب در خاک افتاده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و مسکینی که از درد به صبح پناهنده می شود و از&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">غم صبح به شب می گریزد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">تو غمخوار همه ای !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">قلبم فشرده می شود از غربت و تنهاییت ارباب جانم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تو که بیایی فهم می شود انسانیت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">باز می شود دریچه های محبت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و شرم حضور خواهند داشت همه از ساحتت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و گرگ این چنین در مجاورت بره آرام خواهد گرفت ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">آه درمان ، طبیب ، عشق ....&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139302211620572992735464.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-13T19:50:03+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کویرستان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/402 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در کویر وجودم شبهایی است بی نظیر بیادت ...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></span></div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">با تو گفتگو می کنم سر بر شانه ستارگان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">&nbsp;تمام کهکشان را زیرورو می کنم&nbsp;.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div></span><font color="#999900"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">چه دنیای بکری دارد این کویرستان ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پر از آرامشی از تبار زیباییها ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><div style="text-align: center;">سرشار از نابترینها ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc">من ساکن دنیایی هستم سراسر نور !</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc">...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div></span></font></b></div> text/html 2017-10-13T19:13:38+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده طواف http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/400 <div><br></div><div><div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی بوی تو را ندهند آدمها همه شبیه همند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;دیگر چه فرق می کند کجای عالم و چه رنگ و چه &nbsp;... !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی تو را نداریم چه داریم ؟!!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">جانا کی باشد تو را ببینیم آنچنان که تو همیشه بیننده مایی ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">این همه سال نفهمیدنت بس نیست ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چند بار دیگر باید تمام گردی زمین را بچرخد انسان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;تا بیابد غربتش را در نبودنت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">نه که نباشی زبان قلمم لال ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">هستی خوبترین و هیچ بودی چون بودن زیبای تو نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">اما آن بودنی که گرداکرد کعبه وجودت بچرخیم و طواف کنیم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">آن بودنی که ما از نبودنها بیرون آییم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">بس است این تنهایی های دردمند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">دوست داشت دل بر بلندای بلندترین کوه بایستد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">&nbsp;و فریاد کند محبتت را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و بخواهد آمدنت را و صدایش بپیچد در تمام حوالی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgc3-c6w2zx4rPmZ-KCHugWJiDz7MC3wUjA5qLNbKi2JvCPx6O" alt=""></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-10-12T07:48:41+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده عنصر دل http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/393 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی ادعا تر از خودت کسی را ندیده ام ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">گاه سخت سوز و گداز دل ، وقت بیچارگیش ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بی صدا و زیبا طبیبانه به بالین دل می آیی .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">نمی شناسدت بی مروت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">تو را که همیشه نگاهت آرامش کرده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">تو که هماره پناهش بوده ای !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">اگرچه گناه نسیان کور و تاریک منظرش ساخته&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">حست می کند آخر روشنایی فهمیده میشود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و این کار چشم نیست ، کار جان است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">عنصر دل آب است آقا جان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کودکانه ترین ثانیه های دل روبروی اسمت می نشیند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">که تنها پناه بی زوال عالمی ... !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">غریب آشنای عزیز .. .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">آب تویی ، عطش تویی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">چشمه اش جوشش از آرامش قدمت دارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">و اقیانوس عظمتی از صلابت اشاراتت .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تمام می شود روزی معصیت نابخشودنی نسیان دلهامان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و بخشوده می شود نابخشودنی به کرامت قلبت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و مجالی برای توبه شکنی رابعا و کنعان نمی ماند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">ورقه های دل بالا ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">معلم برمی گردد ...&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900" style="direction: ltr;">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-10-10T18:24:47+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده نوش دارو http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/391 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">زمین تو را می شناسد و و نیاز زمین را می دانی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">زمان تو را می خواند و تو دردش را می بینی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">عالم تو را می خواهد و تو دل مهربانت برای&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تمام عالم می گیرد که از خدا دورش کرده اند ... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دست تو نوش داروست و نمی گذارند طبیب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">به بیمارانش برسد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ای طبیب قلب شکسته ما !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ای پدر مهربان ما !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هر جور حساب کنی به ترازوی نامیزان دنیا&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به کم فروشی مکاتب خود باخته ... ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به هر مکتب و رأیی قیاس کنی درمان تویی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و بی تو ثانیه ای زیستن نمی ارزد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">جانان عالم دلمان به درد گرفتار و جانمان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">مبتلای اموری است که نمی فهمیمشان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بدادمان رس عزیز فاطمه سلام اللّٰه علیها ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-10-09T06:50:41+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده تبار فطرتهای بیدار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/390 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در تجسم شفافم هیچ دستی برای بریدن&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رگ حیات گلی بلند نمی شود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">هیچ چشمی برای نیرنگ در کار ثانیه های&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کسی باز و بسته نمی شود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">هیچ قلبی تاریک از روشنایی قلب کسی نمی شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چون تجسم من جایی است که روحم ساکن آنجاست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">حوالی چشمه عشق و حیات .. .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من و تمام مخلوقاتی که از تبار فطرتهای بیداریم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">منتظر وعده ای هستیم که جهان آرمانیمان را با خود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">خواهد آورد و ارمغان رسیدن عطر قدمهایش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">آرامشی به وسعت همه عوالم است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">... .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFt3eaSjkBgNZldKWVsz8YaccfMLgLyAsOetodtcfMRvrgmchj" alt=""></div> text/html 2017-10-08T22:49:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جان خلقت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/388 <div><br></div><div><div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">تبسم خلقت .. !</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></span></div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc">شکوه آفرینش .. !</font></div><div style="color: rgb(64, 64, 64); text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#6600cc"><div style="text-align: center;">گلواژه نور ، دلتنگ آمدنت هستیم تا&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از بی سر و سامانی بدر آید دلهای تنگمان ..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc">عزیزترین عالم .. دوستت داریم از جان ..</font></div><div style="color: rgb(64, 64, 64); text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><div style="text-align: center;">چشمهایمان نه خسته راه آمدنت که ؛</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;خسته بی اعتباری خودمان است .</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span></font></b><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">ای جان خلقت و عصاره آفرینش ... .</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">که جدت صلی الله علیه و آله و سلم&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">در وصفتان زیباترین واژگان را بر دلمان بارید که :</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نحن أهل&nbsp;بیت لا&nbsp;یقاس بنا أحد .</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></span></b></div><b><font color="#6600cc"><div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ما خاندانى هستیم كه احدى به ما قیاس نمى&nbsp;شود.</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></b></div></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">کسی در رتبه و شان شما نیست ..</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">کسی را یارای آن نیست که شبیه شما شود</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">همه قدم به قدم با عشق در مسیر محبت&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">شما و دور مدار محبت شما در چرخشیم تا&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">به ثبات رسیم تا بزرگ شویم .</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">ستاره ای در منظومه محبت شما گردیم&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">که با شتاب به سمت روشنایی می آید&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و هرچه از شما دور شویم در برهوت&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 43.75px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><span style="line-height: 43.75px;"><b>فضا گم و گور می گردیم ، افول می کنیم !</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><span style="line-height: 43.75px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><span style="line-height: 43.75px;"><b>... .</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><span style="line-height: 43.75px;"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></span></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><span style="line-height: 43.75px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAhM_1vvt9sdCLioBRPMaprCgHXUvEuImq4wUtWwmhI92p_1xY" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><span style="line-height: 43.75px;"><b><br></b></span></font></div> text/html 2017-10-07T22:48:51+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده شکسته ترین آینه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/383 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>یاسها برای شکسته شدن آفریده نشده اند !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>مادر بهترینها و بهترین مادرها ... .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>تصور نوشتن برای مادری که برای نوشتن از او&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>باید تا سجده گاه خم گشت کمر ذهنم را می شکند .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>بارشی عجیب دارد انوار محبتتان بر هر دلی که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>یاد کند دلش گلهای باغ مصفایت را !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>برای از تو نوشتن باید که هزار توی مصائب را دید ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>از کوچه نفس گیری گذشت ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b>رد خونی مقدس را بر جاری تاریخ مشاهده کرد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b>و قلب بایستد و دوباره بزند بیادت و دوباره بایستد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b>تا باورش گردد کجا ایستاده است ...!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>برای نوشتن از تو باید جور دیگر دید ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>چشمها را باید شست اما از زمزم محبت علی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>و از کوثر یازده ستاره بی بدیل آسمان زیبایت ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><b>از تو که نوشته گردد قلم از نو متولد می گردد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><b>طهوری از پاکیها خواهد نوشید !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>ای مقدس ترین بیت آفرینش خدا ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>ای شکسته ترین آینه نورانی خدا ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>ای تابنده ترین ستاره کهکشان خلقت خدا ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>سلامی به عمق ثانیه های محبت قلبهای سوخته&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>به ساحت ملکوتی ات ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>دستی بر سرمان بکش و عطر چادرت را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>بر کوری دیدگانمان برسان تا از نو بیدار شویم ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.iranidata.com/wp-content/uploads/1378644069571249_large.jpg" alt=""></div>