سردار بی نشان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2018-01-18T00:08:08+01:00 text/html 2018-01-17T15:53:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قرن خفته http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/682 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به خاکسترم بگو :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به هوای محبتت مشتعل شود و از نو بسوزد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به اشتعال خاکسترم بگو:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اوج بگیرد و بسوزاند سوختنهایش را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اما از راه تو برنگردد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از محبتت برنگردد که این نمی شود هرگز !</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">بگو :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">از داشتنت به بهای نداشتنها نگذرد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">امر کن بر عقل عاشقم که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">عاشقت شود از نو و از نو و از نو !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بخواه بمانم در قید بندگی محبتت که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">آزاده ترین عالمم با عشقت جانا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حضرت محبت قلب من !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">نمک نشناس نیست قلبم ، &nbsp;پدر ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">خودت خوب می دانی حجم بلاباران این قرن خفته را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">من یک دعا می کنم و تو آمینش را</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;بگو، &nbsp;خوش صوت ترین عالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من بلاگردان راه تو شوم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من خودم نه ، قلبم نه ، .. خاکسترم بیادت فریاد کند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این را از خسته دلت بپذیر که چقدر دوستت دارد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">همین رخصت پدر نامیدنت را می فهمد دلم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خلاصه ام کن در محبتت ، ذوبم کن در یادت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بپذیرم در فهم حضورت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.radioandmusic.com/sites/www.radioandmusic.com/files/images/entertainment/2015/07/21/rain%2Bwallpaper%2Briver.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-01-13T23:03:07+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قاعده آرمانی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/680 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">بیگانه از دردهای هیچ دلی نیستم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و این ادراک درد حاصل غمگساریهای سالهای رفته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">حاصل خم نشدنهایم برابر واقعیات مردم ساخته !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">آرمان ، &nbsp;آسمان جهان اندیشه من است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">هر دلی که آبستن دردی است با انتظار دردمند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">دردهای پیشرفته ما همراه شود ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">طبیبی در راه است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">می دانم خسته اند چشمها و بی فروغند نگاه ها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">می دانم که نای ها باریک شده اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">&nbsp;و نفسها راه عبوری ندارند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اما به آسمان آرمانی دلم قسم ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">&nbsp;طبیبی مهربان در راه است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">که چشمهایش هر لحظه برای تنهایی ما می بارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">برای گریه های شبانه مان ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">برای دلتنگی های هر شبه مان ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">که شنونده ای ندارند ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">باید به آغوش مهر آن مهربان برگردیم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">دردهای ما را جز او نخواهد دید و جز او کسی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">قادر نخواهد بود درمان کند آلام ما را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دنیای دهشتناکی ساخته بشر برای خودش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">به حجم خودش قفسی از ندیدنها و نرسیدنها ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">قاعده آرمانی دلم می گوید :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">سحری خواهد آمد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">او خواهد آمد و ما نفسهایمان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">رخصت عمیق شدن خواهد یافت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#006600">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-01-12T10:07:36+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده لبخند بی لب ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/679 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سحر به یاد نامت نفسی از عمق&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">جان و ادراک کشیدم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">باوری روئید !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">دیدم تفاوت سنگین نفس هایی که</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">به یاد تو می آید و نمی رود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">و نفس هایی که بی یاد تو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;نمی آید </font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">و می رود !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">اگر یاد نامت اینگونه حیات بر لبم می آورد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">خودت که بیایی غوغای حیات می شود آقا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دیدم چه کرده خدا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دیدم وعده حقش نه فقط انسانیت ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">زمین ،&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">آسمان و باران را که</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;حیات را شکوفا می کند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من دلتنگت هستم آقا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من به یادت هستم آقا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">حاضریم را بزن ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">گرچه لنگانم و عاصی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">اما به عشقت نفس می کشم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">&nbsp;و ثانیه ها را می شمرم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">و ثانیه ها با انتظارم بازی می کنند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من برای داشتن نامت و دلتنگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;برای ندیدنت&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">سجده می کنم .</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">سحر که به یادت نفسی سبک آمد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">&nbsp;و روح و ریحان شد جانم را ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">و منقلب شدند دقایق ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دیدم زندگی زیباست اما بی تو&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جانی بی روح است و لبخندی بی لب ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و بی تو نداشتنش از داشتنش بهتر است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این کلام نسیم بود که در گوشم نجوا کرد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من بیقرار بوی نرگس نامت شده ام !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کجایی باران لطیف خدا ؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-01-10T01:09:01+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده طعم تلخ سهام ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/678 <div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نه به میخانه مرا راه ، نه در مسجد جا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">یار را گو سببی ساز که ارشاد شوم !</div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">موضوع انشاء :&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">برنامه شما برای سهام عدالت چیه ؛</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">پس انداز ، خرید مسکن ، خرید ماشین ...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">خب من از برنامه خودم بگم !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">بعد مدتها تصمیم گرفتم با سهههام پر مصمای عدالت&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">زخمی از زندگی ام بردارم !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">بعد مدتها هوس کیک کردم و خواستم کیک بخرم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تا اینجایش همه چیز خوب بود !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">گفتن بقیه اش انگیزه نوشتن می خواهد ...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و من این حجم انگیره را در خود نمی بینم اما می نویسم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">تا در یادم بماند عدالت هر چه باشد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اینی نبود که امروز لمسش کردم !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">امروز کیکی توانستم بخرم به قیمت فهمیدن قیمت عدالت !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">برای خریدن کیک قاعدتا باید به قنادی می رفتم اما ،</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">نمی دانستم قنادیها تقسیم بندی جالبی دارند !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><font color="#33ccff"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">قنادی برای شهروند درجه یک ، د</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">و ..</font></b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">قرار بود صد و بیست هزار مبلغ سهام باشد اما&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">تهش شد بیست و چهار هزار و</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div><font color="#33ccff"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;در کل هفتاد و هشت هزار&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">در چهار قسط !</font></b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">تازه فهمیدم کیکهای پنجاه هزار تومانی برای</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;مرفهینی است</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">که پانصد هزار توانستند بدهند</font></b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;و دولت برچسب شهروند ممتازشان بزند</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کاش هرگز نام این سهههام عدالت نبود !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">این تلخ ترین کیکی بود که در عمرم خوردم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div><font color="#009900"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">کیکی با طعم تند بی عدالتی ، با طعم دردناک فهمید</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">ن حقایق !</font></b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">این طعم تا همیشه خیاتم در ذهنم خواهد ماند !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">کیکی با طعم تلخ بی عدالتی ها ، تبعیض ها ...</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">خدا را کجای زندکیمان گم کرده ایم ؟</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">آی مرفهین خوابیده در تختهای گم تشریفات پوشالی زندگی !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">هیچ حواستان هست ، خدا را کجا گم کرده اید ؟!</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">کیکهای شما چه طعمی دارند ؟</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">عدالت طعمی گمشده در خانه کاهگلی علی و فاطمه !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">در نگاه دردمند ابوذر و عمار و مالک !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">در دستهای خسته علی !</font></b></div><div><br></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و من هرگز نمی دانستم شکافی که فاصله طبقاتی&nbsp;در زندگی&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">مستضعفین &nbsp;ایجاد کرد&nbsp;زلزله در عمق زمین ایجاد نکرد !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نمی دانستم تقسیم شده ایم ، هوا ، زمین ، حتی کیکها !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کیکهایی برای مرفهین و کیک های برای مستضفین !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">این تلخ ترین کیک عمرم بود با طعم تند بی عدالتی !</font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsh7rkjZ8BFtSfCE0-0M8Bvjcrj5iRMR0D0CycuR0LDP-sofCK" alt=""></font></b></div></div> text/html 2018-01-06T09:29:38+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خوبه که هستی ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/648 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی از ماه ها قبل کلی برنامه تو ذهنت باشه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی بی صبری های تو کار دست آدم بده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی برای تولدت سفارش میدم و تو مجاز&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به بیست مورد حدس زدن باشی ولی دست آخر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">صدتا حدس بزنی و کشف کنی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ذوق خریدو ازم بگیری !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">خلاصه همه عادت دارن به این کارات !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">امروز روز تولدته همه کادوهاتو پیش پیش گرفتی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">چیزی برای دادن نداشتم تو این ثانیه ها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">یادم افتاد یه چیز رو ندادم ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">اونم اینکه بگم چقدر مهمی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">چقدر بودنت خوب بود تو همه این سالها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">اینجا از هر چیزی نمی نویسم اما تو ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">همه چیز نیستی !&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کم فروشی نکردی تو بودنت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">نفر سوممون اگه بود چی می گفت امروز ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حالا که نیست من به جای خودم و اون میگم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خوبه که هستی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">خوبه ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">دو رکعت شکر خوندم تا بگم به خدا که فهمیدم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">چی بهمون دادی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">خب همه این سالها سخت بود ؛&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ولی به هر شکلی بود همونی بودیم که خدا خواست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">یکم کم یکم پایین یکم ... یکم .. !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">اما معامله بد نکردیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اینش خوبه ، نه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روز خوبیه امروز !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اگه نتیجش اومدن تو بوده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-01-05T14:28:44+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده عالم کبیر عشق http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/647 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">عشق عالمی کبیر از زیباییهاست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">عالمی از فهم مفاهیمی که روزی نمی دانستی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">مهربان است و آرام می آید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و دست می اندازد و از زمین هبوط بلندت می کند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">معامله ای سخت و سنگین اما ارزشمند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">عشق لگد مال بازیهای نفس نخواهد شد ؛ هرگز !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">عشق بالی بلند دارد از مهربانی و بلندت می کند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">از زمین هبوط و غمت را می خورد تا بزرگ شوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و به ساحت معشوق یگانه برسی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">&nbsp;و در یگانگی زیبای او وحدت یابی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و کثرت آلاینده جانت از بین برود ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و تو آن روز متولد خواهی شد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">پس :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">سلام بر روزی که در سایه مهر عشق&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و سفره گسترده اش متولد گردی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دم زیبایی است که کثرت مزاحم وجودت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;با یگانگی چشمهای معشوق علیه السلام &nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">وحدتی زلال یابد&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">آن دم زیباست که تشرف یابی به محضر عشق !</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">هبوط درد غریبی است که درمانش عشق است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWqfZytnt9hgJAZHfJCZCRbssHi4qQi4pJ8A5vDFVLqS_QQEAR" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-12-29T12:48:07+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سحری داوطلب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/646 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">من صدای زمین هر شب در گوشم بلند است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">می گرید و شکوه می کند و جراحت قلبش را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">می بینم که تازه است هر دم از نا انسانی های انسان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دارم می شنوم زمین می لرزد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">از چه ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">از اینکه در زمینی که خدا خلقش کرده و انسانی که آفریده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">در روشنی آفتابی که تابانده حکمش نقض می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">احکامش بر زمین می ماند قلب زمین سنگین می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">تاب نمی آورد و بیرون می ریزد جراحاتش را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900">زلزله مامور الهی است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900">از بی توجهی و غفلتی که درگیرش شده ایم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900">از انکار حجت الهی تا ظلم به ولی خدا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900">خط زدن اسم امیر العوالم و المومنین از کتابها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#999900">انکار حقیقت و مهر خوردن قلبها !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">ضجه های خشک زمین ، رگهای خشکه زده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">&nbsp;آبهایی که ظلم خشکشان کرده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">صوت کم جان کبوترها در ازدحام نسیان بشر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">ما شاید نشنویم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">همهمه صدای گناه آدمی شاید رصد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">صدای ستمدیده طبیعت را مجال ندهدمان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">اما او می شنود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">او طبیب زخمهای زمین و آسمان است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">او پدر مهربان عالم است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">او قلب تپنده کائنات و عوالم است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">او حقیقتی تابناک است که در سحری داوطلب و زیبا خواهد آمد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و درمان خواهد کرد زخمهای نشسته بر روح و روانمان را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">او می داند شب چه کسی چشم گریان بر بالین گذارده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#339999">او می داند نجوای دست فروش محله را که از شرم اهل خانه اش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نیمه شب راهی خانه می شود تا چشم در چشم امیدوار خانه اش نشود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">او می بیند غم دستهای خالی مستضعف را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">او می بیند و خاتمه خواهدداد به رنجها ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><font color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است</font>&nbsp;.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1389/10/2/160147_444.jpg" alt=""></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-26T21:32:21+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سفرنامه ۴ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/644 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">سفرنامه ۴ :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راه پر و پیچ و خم دو آذربایجان و کمربند آبی دریاچه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سر نشستن سمت پنجره اتوبوس جدالی داشتیم همیشه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چهره مظلومت را به یاد دارم هنوز !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چیزی نمی گفتی و من کنار پنجره می رساندم خودم را !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">شاید علتش را بدانی بیش از این از من دلخور نباشی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">من اهل یک جا نشستن نبودم هیچ زمانی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">شاید فقط شاید ، کنار پنجره بودن التهاب این یکجا نشستن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و دیدن سر سبزی و نشاط از نمایی دور را برایم قابل تحملتر می کرد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">من اهل طبیعت بودم اما یازده ماه سال &nbsp;از طبیعت جدا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">راه طولانی سفر را برایمان سخت و طاقت فرسا کرده بودند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">هر دو در لطافت شبیه برف و باران بودیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تو برف و من باران !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">تا می رسیدیم به نشانه ای،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">&nbsp;که سر جاده اصلی روستا برایم حکم رسیدن داشت ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">بین سکوت مردابی مسافرین نیمه هوشیار ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بلند فریاد می زدم :&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">رسیدیم ، رسیدیم !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و این حجم فریادهای من عمق دردی را می نمودند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;که تمام مسیر در خود نگه داشته بودم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و حکم دربندی که از بند رها گشته باشد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و نگاه متعجب مسافرانی که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">درک دریافتهای بارانی من از مسیر را نداشتند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">و راهی زیبا در نگاه کودکانه من و تو !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">و غبار آشنای روستا که خوشامدمان می گفت و ما می شنیدیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">و سربالایی که به نفس نفس می انداختمان ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">یادت هست یا نه ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><b>نمیدانم در آن لحظه ها تو غرق در چه اندیشه ای بودی ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">&nbsp;در مسیر رسیدن به خانه باغ بهشتی ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">تپه ای بود ، خوش منظر که بوی غریبی داشت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">پیچ آخر تپش قلبم می فهماند مقصد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">&nbsp;قریب تر از چشم بر هم زدنی است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">و پیشانی ام حرارت تب می گرفت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6666cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;و نبضم تندتر از هر ثانیه&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">و گونه هایم گلگون !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من جان می گرفتم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بهشت را دیدن کم چیزی نبود برای تصور پاک کودکانه ام !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و در همسایگی خانه باغ بوقلمونهایی بودند که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">صدایشان کوچه های خاکی و کاهگلی روستا را پر کرده بود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">شاید از ذوقشان بود که بعد از زمانی بعید ما را می دیدند!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;و شاید نبود اهالی غره شان کرده بود می دانستند که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;تا غروب کسی معترضشان نخواهد شد ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس خوب می خواندند و ترس عجیب تو از دیدنشان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">هنوز نمی دانم چرا از دیدن جمع بوقلمونها حالت دگرگون میشد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">ترست شاید معنایی داشت که سالها بعد فهمیدمش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">و منزل آخر دری همیشه باز که بوی آشنایی داشت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">از بوی خاک و کاهگل آشناتر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">از صدای نیلبک چوپان گوسفندان ده آشناتر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">از همه ده آشناتر !!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">و من در بهت رسیدن به آن آشنا هنوز حیران زمانم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">واژه ها بسیارند و خاطرات برایم گنگ و خاکستری نشده اند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">بهشت خاصیتش این است ؛&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">دست نخورده می ماند گویی زمانی نگذشته&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بر آن خانه ، روستا ،&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">من و تو و او سومینمان که ،</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">نمیدانم کجای زمان گمش کردیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">من حتی چشمهای غیور خوش صدای خانه مان را از آنجا می شنوم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933">شاید در خشکی تعمدانه آن خانه بس نشسته اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc9933"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc9933"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;با سومینمان تا اعاده شوند&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">و حق کلام یابند ، نمی دانم !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شبیه ناصر خسرو نه اما از آن روز که قبادیانی بر بام خانه گذر کرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">گویی لوح نگاشته اش را به زمین ذهن من سپرده است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;تا وسعتش دهم&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر او از زیباییها گفت من از نابترینها بگویم&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و بهشتی را که دیده ام وصف کنم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mobilenumber.ir/wp-content/uploads/35813228.jpg" alt=""></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div> text/html 2017-12-23T13:48:57+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده شرمسار علی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/640 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">واقعا جای سوالی می ماند که چرا زلزله باران شده ایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">علی را تاب نمی آورند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">نور الله را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ولی الله الاعظم ، ولی منصوب خدا را که بیان ولایتش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">همسنگ رسالت بود و نگفتنش خشم خدا را در پی داشت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به علی قسم کم در حق علی ظلم نشده که این بار در ام القری&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اسلام از زبان کتاب و لوح و از قلب دانش آموزی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;و علم اندوزی&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">نام مبارک علی خط می خورد !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">پیامبر فرمود :&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">* حب علی ایمان و بغضه نفاق &nbsp;*</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شما را چه شده است ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">عذرخواهیتان قلب را بیشتر می آزارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">این چه نمایش سیاهی است ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مگر می شود ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">این جنگ با خدا این ربادادنها و گرفتنها می شود این !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یا صاحب الزمان با تمام وجود شرمسارم در محضرت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">چگونه فردای محشر چشم در چشمت شویم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چشم در چشم رسوال الله و از همه بدتر چگونه در محضر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حاضر شویم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">داریم به کجا می رویم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">این عذر خواهی برای ما آبرو نمی شود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من با تمام وجود برائت می جویم از دستهایی که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;این شرمساری را رقم زده است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تا عمر داریم و نفس می کشیم می گوییم :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اشهد ان علی ولی الله&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">صاحب الزمان که بیاید از تمام ماذنه ها&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">شهادت سوم رسا شنیده خواهد شد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-12-22T09:46:26+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده بهارتر از بهار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/639 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از تو گفتن ، از تو شنیدن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کاش تمام ثانیه هایم به از تو گفتن و از تو شنیدن بگذرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که اگر چنین شد چیزی فوت نگشته&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">و تمام ثانیه ها</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">جاری لازمانی خواهند ماند</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;و در سرایی زییا اعاده خواهند شد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و کاممان را شیرین خواهند کرد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">جان ثانیه ها تنگ است ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;اگر به لعب بگذرد یا معاذالله به گناه ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">همان ثانیه های تنگ دادخواهی خواهند کرد در عرصات !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">زیباتر از گفتن و شنیدن از تو نیست که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;هر نبی و ولی آمده&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">از تو گفته و نوید داده است .</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ای امید و فروغ زندگانی مستضعفان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ای دادرس قلوب فشرده و بی توان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ما در زمستان انتخابهای خود هستیم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بهارتر از بهارهای ندیده بیا ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmM3DbixX3IC3sqn9bOHd6kxgEX8nxcZ1_9a5xm92KtHiX9Lco" alt=""></div></div> text/html 2017-12-17T17:51:20+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده طائر اندیشه و احساس http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/635 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دلم تنگ یا کریم هاست&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و تنگ صوت دم صلاه ظهرشان !</div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">امروز که تمام خبرگزاریها خواندند و گفتند :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">هوا چندین برابر بیشر از حد مجاز آلوده است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">طائر اندیشه و احساسم بلند گشت و تا سرای محبت تو پر کشید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و دید که دلت ، تنگ زمین غریب است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که سبزیهایش را گرفته اند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و غمگین نفسهای تنگ دست فروشی هستی که ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;باید در دود و دم هزار راه رفته و نرفته را برود تا&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">شب علیل نگاه سنگین اهل خانه نباشد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">غصه دار یا کریم هایی که ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;نفسهایشان گرفته و دل خواندن ندارند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">شهرهایمان همچون قلبهایمان حالشان خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حال دریاچه مان خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حال طبیعتمان خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حال فقرا خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حال قدس خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حال باران خوب نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و حال من و نسیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">فکری کن آقا ...&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اما نه آقا جان ، تو بیش از این فکر نکن&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تو که کارت همه اش شده غصه و دلتنگی ...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تو که بیایی حال همه خوب میشود ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سحر روشن آمدنت نزدیک است ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe2oNSMCIbiSfc4QC-DlxINwPldt5FuRnjLnm3-iZgFFzvJWIgKg" alt=""></div></div> text/html 2017-12-06T16:18:22+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده هراس نفس گیر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/591 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">قدس همیشه قدس خواهد ماند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">پایگاه انبیاء و جایگاه قدسیان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">شما بی ریشگان را نشاید که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">قدمهای ناپاکتان را به خانه اولیاء بگذارید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">برگردید به خانه و کاشانه تان که سندش را&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">&nbsp;بی اذن ساکنان زمین بنام خود زده اید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">شما را نشاید که در هوای پاک قدس عزیز</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">نفس بکشید و بدانید قدس محل اربده کشی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">شما نیست آنجا وعده گاه نهایی است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">وعده گاه قدمهای مسیحای موعود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">می دانم که می ترسید و از ترس است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">شیطنتهایتان و از هراس نفس گیرتان است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">که دارید تقلا می کنید برای بیشتر ماندن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">اما خوب می دانید که فرجامتان همان فرجام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نیاکانتان است که در نیل غرق شدند و خبری&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">از بودنشان نماند گویی هرگز نبودند ... ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://statics.imam-khomeini.ir/UserFiles/fa/Images/News/2012/27_Untitled-4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div></div> text/html 2017-12-04T15:48:15+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده اغراق مشتاق http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/587 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">گلگشت چمن با دل آسوده توان کرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">آزرده دلان را سر گلگشت چمن نیست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">جناب وحشی بافقی عزیز :&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">شاید حال و روز مرا ندیده بودی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">که این چنین سرودی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اگر میفهمیدی که از دل تنگ تو&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دلتنگ تری خواهد آمد که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">زمین و زمان همرنگ دلتنگیش و&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">هم نجوای مناجاتش باشند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">شاید اینقدر حیران بیقراری نبودی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و اگر غمین نشوی دلم می خواهد اغراقی کنم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">که شاید به چشم دقیق اغراق هم نباشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">و این اغراق مشتاق را بپذیری و به نظم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">شیرین خودت این بار در وصف دل تنگ ما&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">آخرالزمانیها بسرایی که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نفسهامان یکی یکی کم می شود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">روزگارمان بی بهار می گذرد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">در وصف مان بسرایی شبیه آنچه من مکتوب کرده ام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">برای دل تنگمان که ؛</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">این پایینی ها نمی فهمندمان !</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">یعنی می رسیم ؟!</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 30px;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/406/1215195/1666574_559.gif" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><div class="b" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 310px; float: none;"></div></div></div></div> text/html 2017-12-01T22:06:49+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده عرصات محشر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/582 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-12-01T13:31:50+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده حضرت مستجاب الدعوه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/578 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دلم به یکباره گفت تا از جانب عزیز</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پسر یگانه ات سلام گویم محضرت را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سلامی گویا و زیبا از قلب زیباترین عالم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سلامی از مسافر غریبت حضرت مادر ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">تو که اسوه حسنه ای برای حجج الله ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">برای سلسله ات سر سلسله ای !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">مادر جان سلام مشتاقانه پسر مسافرت را دریاب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">دعا کن برای آمدنش و رسیدنمان ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دعای تو از هر جهت مستجاب است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">حضرت مستجاب الدعوه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خودت دعاگویش باش ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">ما که غمی از دلش کم نکردیم که خودمان هم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">غمی نو بر دلش شدیم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سلام بر قلب یگانه ات ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.&nbsp;</font></b></div>