سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2019-10-19T04:39:32+01:00 text/html 2019-10-08T17:12:32+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # جرم بی وفا http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1625 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">باز همدم شعرهای ناب وحشی می شوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">آنجا که شعری را برای من سروده و تعریف زیبایی از من کرده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در دلم غلغله ای است که شاید از پا بیندازدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی تو نیستی همه&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سیاه و سفید از برابر چشمانم می گذرند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">می گویند حرفهایم را نمیفهمند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;یا من حرف زدن نمیدانم یا آنها حرف شنیدن ندانند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی کسیم را نجوا کردم ،&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">نفهمیدنشان را فریاد کردند !&nbsp;</font></b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>تمام این جرم بی وفا بماند برای آنها که اسیرش گشته اند</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>مرا خوی اسیران نیست !</b></font></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس باز باید بخوانم :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2019-09-28T00:53:39+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # اشکهای خجالتی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1623 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">وقتی درد می کشم عارف میشوم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و وقتی درد نمیکشم ، قاضی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سرنوشت گل تنها به آب و نور و خاکی نیست که لازمه زیستنش هست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">گاهی اگر نگاهی مهربان ببیند آب و خاک یادش برود ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">میخواهم دست از خاک و آب و لازمه زیستن بردارم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تا حالایش که نبوده ، بگذار از این به بعد هم نباشد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">فقط می دانم دیگر چیزی خوشحالم نخواهد کرد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سنگینی غمی را دل در دل دارد که فقط خودش می داند و بس .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">برمی گردم و پشت سر را نگاه می کنم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">وای بر من و راهی که آمده ام مگر می شود ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تمام راه آمده ام در حالی که کفشی در پایم نبوده&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">راهی که آمده ام راهی سنگلاخ و سخت بوده که باورم نمی آید آمده باشم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">خسته ام ، می خواهم بخوابم و وقتی بیدار شدم خانه تو باشم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">با همین حالی که دارم و آرزوهایی که نخشان را داده ام به باد تا برای همیشه ببرد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">با همین پای آبله دار راه های سخت!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;با همین اشکهای خجالتی که تعارف آمدن داشتند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با تمام گلایه هایی که می خواهم دیگر نشنومشان .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من خسته ام و دیگر میل داشتن چیزی در دلم نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خنده ها و حرفهای مردم را پشت دروازه دنیا می گذارم بماند برای خودشان</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از خودشان و دنیایشان خسته ام ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-09-21T22:23:09+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # مشترکان همیشه خاموش http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1621 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>صدایم به عشق بلند است که خاموش نمی گردد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>لغزشی اگر باشد برای بعدی است که با عشق می یابیم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این روزها شبیه اساطیرمان نیستیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شبیه معاصرمان نیز نیستبم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چهل تکه خاکی که رویش می ایستیم و زندگی را به سخره می گیریم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و آسمانش را می آزریم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">گلویش را گرفته و راه نفسهایش را می بندیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">سبزیش را خزان می کنیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">قلبهای مکسورش را کثیر در کثیر می شکنیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">به سرنوشت آه های مواجش بی تفاوتیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">همه این چهل تکه را ما تکه تکه کرده ایم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چون زندگی را نفهمیده ایم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک خدا بس است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک دین کافی است ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک راه نیاز است ، که ؛ هست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دیگر چه مرگمان است ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خوب زندگی کردن سهل تر از بد زندگی کردن نیست ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شبیه اساطیرمان نیستیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شبیه پهلوان هیچ قصه ای نیستیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">که بفهمیم زخمی که بر دل چراغ خاموش کنار دستیمان نشسته</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;زخمی است که باید تا مغز استخوان چراغ روشن ما را بسوزاند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ما مشترکان همیشه خاموش خانه خداییم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شماره قلبمان را که می گیرند ، میشنویم :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">چه غم بزرگی است این غیبت بی دلیل ما&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">این غیبت ما دلیلی می شود برای غیبت های دیگر !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از هم خبر نداریم و دردمان نمی آید که ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;دردمندی صدای دردمندیش بلند شود .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از خوابمان نمی زنیم وقتی خواب نمی رود چشمهایی که</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;چشم براه دیدن ما و شنیدن ما هستند .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با شتاب می رویم در جاده ای که مسافری برایش نمی ماند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">برای خاطر قطاری که ریلهایش را کنده ایم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div>...</div></div> text/html 2019-09-18T18:26:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # قیلوله عشق http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1618 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی می تابد هر روز خورشید از سمتی که چشمهایم گرمایش را بفهمد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و هر روز و هر روز می گردد جهان تا منشور حقیقت مخفی نماند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حجتی نیست دل را که رو به گرمای خورشید نکند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">کرور کرور خطا ، طبق طبق نسیان ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">ثانیه ثانیه غفلت ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">ولی در انتهای روز بر خاک می افتد دل از بالای بلندترین ثانیه .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با خدا در صلحیم و این جاودانه زندگی ماست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">ما این سمت عالم عقبه و سیاهه لشگر جنود خداییم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">با دنیایی از غم ، عالمی از درد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">جهانی از محرومیت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با این همه قلبمان هر روز پنجره ای روبه علی دارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و شب را صبح می کند تا سحر زنده باشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و تحیتی به ید الله جوید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;و بعد در آرامش نور ایمان قیلوله عشق کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2019-09-13T13:43:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # هنگامه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1617 <div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">( بیدار باش داده اند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">بلند می شود ، صدایی از پشت رویا می آید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">دل نسپارید که هنگامه گذشته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">باید چه کند ؟!&nbsp; )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سرش درد می کند ، دلم !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می خوابد تا آرام شود .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیالی پرسه زنان زنگ در را می زند ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دل بیدار می شود !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نبضی تند در بیداری سنگینش بازی می کند .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باز می کند .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیال می خندد و می گوید :</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گمانم اشتباهی شده است !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باید در مجاور را می زدم ، با شما کاری نداشتم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پوزش می خواهم ، خدانگهدار !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کوچه خالی است ..</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شرجی ظهر است .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عرق سردی می کند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سر دردش بیشتر شده است ،</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و خوابی که لج کرده و روی شاخه قهر نشسته است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می نشیند ، زانو بغل می کند .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اشکها می آیند و نمی روند .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خواب می خندد و دستی تکان می دهد .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2019-09-09T20:13:13+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # شبانه ای دلتنگ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1615 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>شبانه ای دلتنگ&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>باز و باز در مسیر عشق&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>قطب دلدادگی ، رکن حیات ..</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر چقدر هم بدویم به پای تنهایی تو نمی رسیم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این درد با ما خواهد ماند .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مرور می کنم خود را در آئینه محبت تو</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس ، می روم به نقطه ای از عالم که تو را ملاقات نمایم .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در با شکوه ترین جلوه ربانی ،</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میانه زخمها و تیرها و سنگهای دستهایِ لاابالی ،</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می شنوم ذکر بلیغت را با دلی آرام و بی غم اما شکسته غرق مناجاتی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من و تمام عوالم نشینان چند هزار گانه غرق تردیدی از خوف و رجا !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بی آنکه بتوانیم هجی کنیم رضا را ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در بالای بلندترین قله رضا اللّٰه ایستاده ای</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یکه و غریب بر هیمنه آتشی ایستاده ای که اشقیاء از خشم یقینت مهیا کرده اند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارم می شنوم از زیبایی می گویی ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زیبایی که این معرکه را بردا و سلاما کرده است !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شنیدم از فرزانه ای از تبار شیداییان تو&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که یک شب از دل زیباییهای بی پایان تو جنون به صحرا کشانده بودش&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گفت و می گفت !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می رفت و می رفت تا به معرکه رضایت تو برسد .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ما این سو غرق حیرتی از جنس درد !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زیباترینی که دیده ام توئی ..</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما درد دارد این زیبایی تنها و غریب تو !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار در ندانستن بسوزم .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو رضا را می پسندی اگر چه از دل بلا و ابتلاء سخت و صعب بگذرد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای من بلا و ابتلاء همین درد کافی است</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که زیبا می بینمت اما به رضا نمی رسم .</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خودت باشی حق را می دهی به ما .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش امشب هرگز فردایی نداشت !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش امشبی ماه از مدار نرود !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا فردا چشممان صبح را نبیند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فردا جایش را به امشب بدهد ، آنقدر بدهد تا تقدیر تغییر کند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فردا ساعتی خواهد آمد که غیر از صدای تو که به حمد بلند است ،</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همه صداها خواهد خوابید !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فقط آن ثانیه طلایی است که صدای قلب شکسته ات&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با هر شنوایی شنیده خواهد شد !</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مردی از برهمن ، زنی از ترسایان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کودکی از شمال ، پیرزنی از جنوب زمین !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در آن ثانیه طلایی صدای پای کسی خواهد آمد که وارث نجوای عاشقانه توست</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وارث ذکرهای ربانی توست !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حضرت وارث فردا در هنگامه غربت بی نظیر تو&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی تمام صداها بخوابد ، خونخواه تو خواهد بود .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>( این تعبیر استجابت دعای شیدای آواره صحراهای ناتمام ادراک توست )&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و اینگونه تقدیر تغییر خواهد کرد ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2019-09-07T17:26:06+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # شبی نو http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1611 <div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b>دو قدح دلتنگی در دل شبی نو&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><b>در دل شبی جوان به گفتاری خسته !</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر چه می گفتند قلبت چه می گوید نمی فهمیدم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چرا که قلبم مهر سکوت بر لب داشت&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من از نجوایش بی خبر بودم ، شاید !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما بالاخره شنیدم که با صدای بلند بغض کرد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و با صدای بلندی که همه شنیدند مقابل گریه اش را گرفت</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همیشه به استقبال بغض هایی که از قلب به گلوگاه می رسیدند ، می رفتم</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و هرگز بغض قلب را نه دیده و نه شنیده بودم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس ، نهیبی به بغضش&nbsp;زد تا همان جا بماند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدایش را شنیدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این اولین احساس زنده بودنش بود که در خود یافتم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای غریبی داشت&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیهش را جایی نشنیده بودم .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2019-09-03T20:44:19+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # قیل و قال http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1607 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تنگنای زمان نیست که راه نفست را سد کرده است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این جهل ناتمام زمانیان است که آواره تاریخت میکند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دیروز&nbsp; سلیمان نامی خام سوار بر مرکب جهل&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و امروز در شمایلی دیگر بر مسندهای قانون تکیه زده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بر اریکه قدرت نشسته و بر جهل ماندگان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">که هنوز تردید این دارند که بمانند یا بروند ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و از پس این پرسش مذبذبانه خود جواب دهند :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">که بمانیم تا یاریگر باشیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">پیکر حقیقت چاک چاک و اینان غلاف بر زبان زده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">حجت نا تمام ، میان معرکه مستانه می چرخند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و تاویل می کنند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و تشبیه وهم وهنی خود را با حقیقت می کنند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">می دانند ظلم سایه بر جان روشنایی انداخته اما در صف</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">طویل ظالم سیاهی لشگر شده اند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">همین که قیل و قالی در مکتب بگویند و اموراتشان بگذرد خوب است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و دیگر چه کارشان است با تنهایی حق ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">حق گفت : حق این است که حق را بشناسی تا اهلش را بشناسی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">اما ، اینان متمثل به اهل حق را در جای حق نشانده اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و حقش می خوانند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و بعد این فتح کریه قهقهه می زنند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">اُف بر این خواب نمایانی که از حقیقت آنسان دورند که از آفتاب !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">سلیمان ادعای اجتهاد داشت و سایه کبرش جهلش را زیبا نمود بر نفسش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">برابر سفیر حسین اجتهاد کرد به جهل و باخت تمام تاریخ را .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">متغیری نیست جز گذشت روزها و شبهایی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که در این گذر دوارّ باز سلیمانهایی برابر معصوم اجتهاد می کنند به مصلحت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و جهلشان را نمی بینند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کاش تمام شود فصل شوم جهل های نوین&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</font></b></div> text/html 2019-09-01T23:14:01+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # گاهواره عزادار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1605 <div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">گاهواره میان صحرا&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">عزادار گاهواره نشینی است که عطر خدا میداد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای تکانه های بی جان دستی بر گاهواره خالی</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;بلندترین فریاد روشنگر عالم است</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;دارد تکان می دهد گاهواره ای که صاحبش دیگر به لالایی گوش نخواهد داد&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای پدر در سرش می پیچد ..</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای پدر عطر عرش می دهد !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جابجا می شود و از روزن گاهواره به بیرون نگاه می کند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر میان معرکه تنها ایستاده است !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی از درون نهیب می زند :</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علی بلند شو ، گاهواره جای تو نیست !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با صدای خنده هایی دلنشین مادر را می خواند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این آخرین تلاقی نگاه علی اصغر با مادر است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علی کار بزرگی در پیش دارد ..</b></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هوای رفتن به معرکه دارد !</b></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باید به دل دشمن بزند روی دستهای پدر ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این کار بزرگ علی اصغر روی دستهای پدر است که</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;ثانیه هایی بعد دشمن را زمینگیر خواهد کرد تا آخر دنیا ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حتما خدا خواهد پسندید به این که فکر می کند خنده ای می زند .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خوشحال این قرار صادقانه به دستهای پدر می رسد ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر آماده ای ؟</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علی اصغر خداحافظ .. !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ساعاتی دیگر کارم که در معرکه تمام شود به شتاب خواهم آمد</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شب همه دور جدت حلقه خواهیم زد ..</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-08-29T17:32:42+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # یأس بی پدر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1603 <div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>باز دلتنگی شبانه ، بیقراری ساعات پایانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>خیال فردای روشن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>تکمله یأس بی پدر !&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید تمام دنیا را ندیده باشم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید تمام آدمها را نشناخته باشم !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید و شاید و شاید !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما یک یقین از این عالم حق من است</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من انتخابم از یقینیات عالم تنها یک چیز است</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینکه ناشناخته ترین و غمگینترینم در عالم !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و کسی را قدرت آن نیست تا شادم سازد</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و برهاند از میله های آهنی حسرت !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یقین دارم که چیزی خوشحالم نخواهد کرد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی نگاه مهربان تو دیگر نیست</b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی توجه سبز تو را ندارم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی جایگاهم در کائنات گم شده است !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس چرا غمگین نباشم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی غمم دیده نمی شود و کسی پیگیر شناختنم نیست</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی راه ها ختم می شود به نفهمیدن ،</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سهم فهمیدن چه می تواند باشد ؟!</b></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در سایه کامل ماه ، شبی از غم پرسیدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علت بغض های ناتمامش چیست ؟</b></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بغضی کرد و با بغض جمله ساخت برای دنیای سوالات ناتمامم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بغض ها حرف می زنند و</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;فقط یک بغض ناتمام می تواند معنای بغض های نیامده را بفهمد</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بغض آخرِ غم یعنی ؛</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>واگذاردیم این دنیای بی سامان غافل از عالم عشق را&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که اصل اول عالم عشق رشدی است که بغضها میدهند روحت را</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تو اگر بغض ناآشنا باشی کجا راه پیدا کنی به عشق ؟!</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دنیایی که نه میبیند و نه میشنود ، دنیای خوبی نیست !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما ساکنان عالم مجازیم !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من و غم و ماه و بغض ها ..</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عالمی که در قلبمان ریشه دارترین نهال هستی است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما دیگر رمقی برای انتظارش نمانده است !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من و غم و ماه و بغض ها چشم بر هم می گذاریم</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر گاه زمین بار خود را زمین گذاشت بیدارمان کنید !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2019-08-26T11:09:50+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # سوغات آمدن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1600 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003333">دو خط دلانه از کویر جان بر لوح سوخته مجاز&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003333">با اینکه حرفی نمانده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003333">اما ، دردها واژه های جدید می تراشند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003333">و سوغات آمدنشان می کنند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم با من میل گفتگو ندارد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما خواستنش را می فهمم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم آسمان می خواهد نه آسمان خراش ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم ، دلش خاک باران خورده می خواهد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قدری زندگی ، جرعه ای ایمان ، طبقی محبت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دمی مهر و ساعتی آرامش !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این همه آن چیزی است که می خواهد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم با منطق دنیا کاری ندارد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دو دو تای ریاضی را هرگز یاد نگرفت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم ، دلش دلتنگ حوالی است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نور از این سایه ها بیزار است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همه اینجا شده سایه زار&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم ، دلش تابش نور می خواهد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نوری پاک و خالص که جرم ها را بردارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سایه ها حاصل جرمند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و جرمها حاصل دوری !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zawaj.com/askbilqis/wp-content/uploads/2012/05/dream3.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-08-23T21:26:38+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # شاعرانه های خسته http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1594 <div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>شاعرانه شبانه ای که کوی به کوی گشته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>تا در قلب شبانه نویسی آرام گیرد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>این خانه حقیقت مجاز نما&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b>بروی شاعرانه های خسته و غریب باز است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">کاش روزی از تمام روزهای زندگی&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">قدری اختیارم بود تا دست رویاهایم را بگیرم&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">و به سایه آرزوهایشان نزدیک کنم&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">کمِ کَمِش ؛ یک خاطره خوب از هم داشتیم !</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4">کاش یک روز از روزهای زندگی قدرتی داشتم&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4">تا با دلم گفتگو کنم !</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4">تا بفهمم چه دردی دارد .</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4">دردش که نخوابد ، آرام تر که می شود .</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div><b><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1053500x649_1526678847190194.jpg" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2019-08-17T09:59:03+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # روزهای گرم لب ایوان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1581 <div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">شکفتن غمی در دل تابستان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">خاطره تلخ روزهای گرم لب ایوان شده است .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;جمعی غرق بازی تباهی و این گوشه کور نشسته ام &nbsp;به درد</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>توپ بازیشان رها شد ، غلطید و غلطید</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا رسید به جایی که نشسته ام .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نگاهش کردم ، نگاهشان کردم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منتظر بودند و هراسان اینکه با توپ بازیشان چه می کنم؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>توپ دنیا زانو زده برابر حوصله ام</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برداشتمش ، خیالی سرد هم از من نصیب توپ نشد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با قدرت انداختمش ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بازی جریان یافت&nbsp;و شیفتگان دنیا دوباره غرق در بازی شدند</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این بار پشت کردم به دیدنشان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نفس حوصله ام گرفت .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیدن عبث ، عبث می آورد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من حوصله عبثم کجا بود ؟!&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از دور نعش زندگی نمایان بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و نفس خسته آفرینش .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و دور پر شتاب تعویض&nbsp;بازیکنان صوری این بازی</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-08-14T12:22:23+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # این چند واژه بی مسکن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1574 <div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">بعد طلوعی بی فکر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">در امتداد راهی ناهموار&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">دل من و این چند واژه بی مسکن ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600">خیال دور حوالی و بُعد این خسته !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#666600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>روزهای در گذر با روزهای نیامده چه فرق دارند ؟</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر تو را سهمی نباشد از روز&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سوال ساده ای داشت ، دل !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوباره می پرسد :</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کجای این ویرانکده جای پای من است ؟!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و سکوتی تلخ و سکوتی سخت و سکوتی سرد !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از پرسیدن می ایستد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ناباورانه نگاه میکند اما ؛</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سوی زندگی در دالانهای تاریک این چشمها گم شده است&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می نشیند گوشه ای و راه فکر را می بندد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می بندد تا راهی نباشد برای سوالات مسافری که کنجکاو فهمیدن حقیقتند</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما سیل مسافران می شکند این سد خیالی را&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می پرسند و می پرسند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مسافران مستاصل این سکوت همواره !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-08-10T20:32:39+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده # سیاه و سفید http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1565 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>کاش وقتی گرم ندیدن شده ایم باران&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>بر شانه مان بکوبد و متهممان کند به ندیدن !</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبهایی از یاد رفته اند وقتی گرم دیدن دنیای خودمانیم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بغض هایی متولد نگشته در گلو را مانند آدم های بی رنگ کنار دستمان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید بلد نیستند بگویند : هستیم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیشبی آمد و در آستانه در نشست&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم دوخت به شاخه های رقصان بید ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آبشار گلایه اش جاری شد ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و باران شکوه اش بارید ..</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>: که چرا کسی جراحات قلبش را ندید ؟!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کرور کرور چرا کنار هم چید و بارید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید راست می گفت حتی من تا به دیشبی</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که لب باز کرد نمی دانستم که هرگز ندیده امش !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گفت :&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه خودش شده است در خوابهای درهم و وارونه اش</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گفتم :&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خوابهایت مگر چه شکلی اند ؟!</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گفت :</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درد همین است که خوابهایم رنگ ندارند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه بیداری هایم سیاه و سفید !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>انگار از روزی که متولد گشته ام در سایه ام قفل گشته ام</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینکه زندگی می کند سایه است من نیستم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی نمی بیندم ، پس کسی هم نمی شنودم !</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرگز ندیده و نشنیده اند ..</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیدم حرفهایش حسابی اند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرگز ندیده و نشنیده امش ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گویی هرگز نبوده است !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این چه تلخ ترش کرده بود ،</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بلند شد دستی به شاخه های وحشت زده مجنون زد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و رفت .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دقیق تر شدم راست می گفت !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه سایه رفت</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;رفتنش را هم نفهمیدم ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div></div>