سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2020-02-19T01:48:18+01:00 text/html 2020-02-11T21:30:24+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کرکره پلک http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1658 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>چقدر وقتی کرکره پلک ها پایین می آید خوب است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>این لحظه را دوست دارم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>چشم هایم را که می بندم ، شما را می بینم و&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>جعبه ای را می بینم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و دستهای آلوده را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و نفس های ناپاک جنی در زمان !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ffff33"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>کاش کس دیگری بدرقه تان می کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>باز داغ یک وداع خوب بر دلم ماند تا ابد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>حالا هر شب با یادتان می شکنم در خود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>دیگر چه فایده از پلک های بسته ، پس !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#993399">اینجا کماکان چراغی از محب</font><font color="#009900">ت بیادت روشن است .</font></b></font></div></div> text/html 2020-01-23T22:01:53+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پشت پلک های نجیب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1654 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کاش به بهای شکسته گشتن دلم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دلی را نشکسته باشم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و باقی حیات را به آرامش اعمال خوب بگذرانم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و اضطراب اعمال بد را به دیروز بسپارم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#339999"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاش غم گلدان</font><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;را بهتر بدانم.</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و درد غنچه زبان فرو بسته را از لبهای پنهانش بشنوم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و راز اشک های آسمان را از پشت پلکهای نجیبش ببینم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سلیمان شدن نمی خواهد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">به تمام آب ها و آئینه ها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">باغ ها و بارها و بهارها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">فصلها و سالها و ماه ها :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دشت و چشمه و باران ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و زلالی تمام چشم هایی که ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">زبان واگویه دردشان نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#999900">&nbsp;به حیواناتی که به امر حق کمک حالمانند ،</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و گیاهانی که دوستمان دارند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و نفس هایی که عاشقمانند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و زمینی که تحمل مان می کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و به عظمت خلقتی که ما قبل ما شرف زندگی‌شان است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بگویم :&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">عذر تقصیر دارم برای ؛</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">کم فهمیدنم!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">و برای دیر فهمیدنم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">و از تمام آدم هایی که رسم آدمیت فراموششان شده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">نخواهم گذشت برای خاطر ؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#9999ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#9999ff"><b>حریم محبتی که شکسته شده است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و برای خاطر رنگ زندگی و برای خاطر رسم زندگی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">برای آنها که در تلخ و بد کردن سرنوشت کوشیده اند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و در این ثانیه ناب باورمند آرزو می کنم :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">هرگز در بد گشتن و تلخ گردیدن سرنوشتی قدم برنداشته باشم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div> text/html 2019-12-26T20:52:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پنج دریِ غم http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1645 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">دل اسیر سالهای بیقراری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900">گوشه ای از پنج دری غم نشسته است به استیجار&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دلم باران می خواهد که بی دریغ بر قلبم ببارد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چشمه می خواهد که بخندد بر اضطراب تلخم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;و به خنده اندازد دشت را..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دلم نور می خواهد که از پشت پنجره عاشق رو به آفتابم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;بر رویاهای کودکانه ام بتابد ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دلم کسی را می خواهد که نامش درمان تمام آه های فرو خورده من است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">حضورش روشنایی قلب تمام آلاله های دشت</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;و نگاهش آرامش جان تمام آبهاست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">کجاست کسی که غفلت از او بیمارمان کرده است و نمی دانیم ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">عشق فقط اوست که با خنده هایمان می خندد و با گریه هایمان می گرید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با نداشته هایمان بغض می کند ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کجاست عشق ؟؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</font></b></div></div> text/html 2019-12-17T12:18:24+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آمین دشت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1642 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">خیلی وقت است باخته ایم این رقابت استقامتی را</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل خسته این آزمون سخت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و چشم تاریک این بی فروغی عالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">جهان غرق تکراری تند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">این چه بی حاصلی صعبی است که گیتی دچارش گشته است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دل آرزو می کند تا چشم فرو بندد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تا دمی که پلک زمان باز شود به گشایشی مشعشع</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دعا تمام می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">صدای استجابت از آمین دشت و سماء قریب می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2019-12-02T16:09:08+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جهان احساس http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1640 <div style="text-align: center;"><font color="#999900"><b>با من سخن بگو در این مرده بازار آشفته !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900"><b>مبهوت دردی غریبم ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">التهاب سنگینی بر پلک زمان نشسته است</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و غباری سخت بر جان ادراک ..</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">این میان من و دل گرداگرد جهان احساس را گشته ایم&nbsp;</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مرده است مهر ..</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دریده گشته است حرمتِ محبت ..</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">افسانه ای دور گشته است انسان !</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">حال بگو :&nbsp;</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کسی در این مجال زنده مانده است ؟!</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">...</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2019-11-28T12:58:32+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده هزار پایی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1638 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از کی این همه صاحب مقام در درگاه اشک گشتم، نمی دانم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل را منزلتی است در شکوه پاییزانه اشک&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل را سوختنی است که چشمی دیدنش نشاید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">آنچه از او بر چشمها می تابد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پروازی است در هزار پایی ناپیدای زمینی&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که دیگر شبیه هیچ زمینی نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن &nbsp;است .</font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-11-25T20:00:30+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مرگهای سرد http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1635 <div><br></div><div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">...</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">« قل سیرو فی الارض » ؛</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">یعنی گشتنهاو دیدنها !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نه دیدن قیمتها و کاستها و افزوده ها !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نه دیدن سقوط های تلخ و مرگ های سرد !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">دیدن دستهایی که توان برخاستنشان نیست ،</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و تو را فرصت گرفتنشان همان ثانیه ای است&nbsp;</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">که از کنارشان رد شوی ،</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#339999">و از دالان وجدان نهیبی از فطرت برسد&nbsp;</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">هم جانی نفسهایش به درد می گذرد و روزگارش سخت تر میگذرد</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">نگاهتان تلاقی می کند !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">درد مچاله اش کرده و گوشه پیاده رویی بی رحم نشسته است</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">بساطی از غیرت مقابلش پهن است !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600">از کنارش رد می شوی و آزموده می شوی .</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600">این امتحان را رد شوی کارنامه ات داده می شود دست چپت !!</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600">یک آن با خود می اندیشی او چهره ای دیگر از من است</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600">و من جلوه ای دیگر از او ..</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دقایق به شتاب می گذرد .</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">زمان ایستای آن ثانیه قلب تو می شود .</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">کنارش می نشینی و این ثانیه ثبت می شود به عشق !</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</font></b></div></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div> text/html 2019-11-23T03:01:25+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده اهلی محبت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1632 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="1" color="#cc6600">امروز شبیه دیروز و دیروز شبیه دیروزها</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="1" color="#cc6600">خسارتی که هیچ بیمه ای قبولش نمیکنه !</font></b></div><div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#666600">( این دو خط اول یعنی ؛</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#666600">کلمه هایی که&nbsp;تاب نداشتن آخر صفحه دیده بشن )</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#666600">فقط میشه گفت :</font></b></div><div style="font-size: 11px;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#666600">ما که هیچی نداشتیم اینترنتم روش!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#666600">تنها شغلی که این همه سال داشتیم همین نداشتنها بود</font></b>&nbsp;</div><div style="font-size: 11px;"><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>ثانیه سردی که نفسهایم یخ زده بود</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font color="#6600cc"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">و گمان ابلهانه ای داشتم&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">که اهلیتان کرده ام !</span></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#6600cc"><b><br></b></font></span></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>با انعکاس لبخندتان در گریه شبانه ام ، فهمیدم :</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>آنکه اهلی شده منم ،</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و شما مسئول دلتنگی منید !</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>اشکهایم آب حوضچه خیال را موج انداخت ،</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>و تصویرتان محو شد .</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>همان دم صدایتان از عمق قلبم شنیده شد ..</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>..</b></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b><br></b></font></div></div></div></div> text/html 2019-11-20T11:37:18+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده درد هایِ کهن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1628 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">آب خسته درد هایِ کهن</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">دردها خفته بیداری چند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">موجی می رفت .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">موج نشینانی سوارش شدند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تازیانه ای داشتند به دست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حس قدرتمندی سوارشان بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مست غروری سخت</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با تازیانه بر صورت آب می زدند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">موجی از دل زخم دیده آب برخاست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تازیانه ها بیدارش کرده بودند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ناله ای کرد و موج کوچک را با سوارانش به قعر دریا برد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دریا آرام گشت ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">موج خوابید ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2019-10-08T17:12:32+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جرم بی وفا http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1625 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">باز همدم شعرهای ناب وحشی می شوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">آنجا که شعری را برای من سروده و تعریف زیبایی از من کرده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در دلم غلغله ای است که شاید از پا بیندازدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی تو نیستی همه&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سیاه و سفید از برابر چشمانم می گذرند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">می گویند حرفهایم را نمیفهمند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">&nbsp;یا من حرف زدن نمیدانم یا آنها حرف شنیدن ندانند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی کسیم را نجوا کردم ،&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">نفهمیدنشان را فریاد کردند !&nbsp;</font></b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>تمام این جرم بی وفا بماند برای آنها که اسیرش گشته اند</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>مرا خوی اسیران نیست !</b></font></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس باز باید بخوانم :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2019-09-28T00:53:39+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده اشکهای خجالتی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1623 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">وقتی درد می کشم عارف میشوم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">و وقتی درد نمیکشم ، قاضی !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">سرنوشت گل تنها به آب و نور و خاکی نیست که لازمه زیستنش هست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">گاهی اگر نگاهی مهربان ببیند آب و خاک یادش برود ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">میخواهم دست از خاک و آب و لازمه زیستن بردارم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تا حالایش که نبوده ، بگذار از این به بعد هم نباشد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">فقط می دانم دیگر چیزی خوشحالم نخواهد کرد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سنگینی غمی را دل در دل دارد که فقط خودش می داند و بس .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">برمی گردم و پشت سر را نگاه می کنم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">وای بر من و راهی که آمده ام مگر می شود ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">تمام راه آمده ام در حالی که کفشی در پایم نبوده&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">راهی که آمده ام راهی سنگلاخ و سخت بوده که باورم نمی آید آمده باشم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">خسته ام ، می خواهم بخوابم و وقتی بیدار شدم خانه تو باشم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">با همین حالی که دارم و آرزوهایی که نخشان را داده ام به باد تا برای همیشه ببرد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">با همین پای آبله دار راه های سخت!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;با همین اشکهای خجالتی که تعارف آمدن داشتند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با تمام گلایه هایی که می خواهم دیگر نشنومشان .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من خسته ام و دیگر میل داشتن چیزی در دلم نیست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خنده ها و حرفهای مردم را پشت دروازه دنیا می گذارم بماند برای خودشان</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از خودشان و دنیایشان خسته ام ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><br></div></div> text/html 2019-09-21T22:23:09+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مشترکان همیشه خاموش http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1621 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>صدایم به عشق بلند است که خاموش نمی گردد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>لغزشی اگر باشد برای بعدی است که با عشق می یابیم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این روزها شبیه اساطیرمان نیستیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شبیه معاصرمان نیز نیستبم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چهل تکه خاکی که رویش می ایستیم و زندگی را به سخره می گیریم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و آسمانش را می آزریم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">گلویش را گرفته و راه نفسهایش را می بندیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">سبزیش را خزان می کنیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">قلبهای مکسورش را کثیر در کثیر می شکنیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">به سرنوشت آه های مواجش بی تفاوتیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">همه این چهل تکه را ما تکه تکه کرده ایم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چون زندگی را نفهمیده ایم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک خدا بس است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک دین کافی است ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">یک راه نیاز است ، که ؛ هست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دیگر چه مرگمان است ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خوب زندگی کردن سهل تر از بد زندگی کردن نیست ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">هست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شبیه اساطیرمان نیستیم ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شبیه پهلوان هیچ قصه ای نیستیم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">که بفهمیم زخمی که بر دل چراغ خاموش کنار دستیمان نشسته</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;زخمی است که باید تا مغز استخوان چراغ روشن ما را بسوزاند !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ما مشترکان همیشه خاموش خانه خداییم .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">شماره قلبمان را که می گیرند ، میشنویم :</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">چه غم بزرگی است این غیبت بی دلیل ما&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666600">این غیبت ما دلیلی می شود برای غیبت های دیگر !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از هم خبر نداریم و دردمان نمی آید که ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;دردمندی صدای دردمندیش بلند شود .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از خوابمان نمی زنیم وقتی خواب نمی رود چشمهایی که</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;چشم براه دیدن ما و شنیدن ما هستند .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با شتاب می رویم در جاده ای که مسافری برایش نمی ماند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">برای خاطر قطاری که ریلهایش را کنده ایم !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div>...</div></div> text/html 2019-09-18T18:26:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قیلوله عشق http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1618 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی می تابد هر روز خورشید از سمتی که چشمهایم گرمایش را بفهمد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و هر روز و هر روز می گردد جهان تا منشور حقیقت مخفی نماند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">حجتی نیست دل را که رو به گرمای خورشید نکند .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">کرور کرور خطا ، طبق طبق نسیان ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">ثانیه ثانیه غفلت ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">ولی در انتهای روز بر خاک می افتد دل از بالای بلندترین ثانیه .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با خدا در صلحیم و این جاودانه زندگی ماست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">ما این سمت عالم عقبه و سیاهه لشگر جنود خداییم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">با دنیایی از غم ، عالمی از درد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">جهانی از محرومیت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با این همه قلبمان هر روز پنجره ای روبه علی دارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و شب را صبح می کند تا سحر زنده باشد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و تحیتی به ید الله جوید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;و بعد در آرامش نور ایمان قیلوله عشق کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2019-09-13T13:43:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده هنگامه http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1617 <div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">( بیدار باش داده اند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">بلند می شود ، صدایی از پشت رویا می آید&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">دل نسپارید که هنگامه گذشته است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633">باید چه کند ؟!&nbsp; )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#996633"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سرش درد می کند ، دلم !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می خوابد تا آرام شود .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیالی پرسه زنان زنگ در را می زند ،</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دل بیدار می شود !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نبضی تند در بیداری سنگینش بازی می کند .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باز می کند .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیال می خندد و می گوید :</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گمانم اشتباهی شده است !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باید در مجاور را می زدم ، با شما کاری نداشتم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پوزش می خواهم ، خدانگهدار !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کوچه خالی است ..</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شرجی ظهر است .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عرق سردی می کند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سر دردش بیشتر شده است ،</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و خوابی که لج کرده و روی شاخه قهر نشسته است .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می نشیند ، زانو بغل می کند .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اشکها می آیند و نمی روند .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خواب می خندد و دستی تکان می دهد .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2019-09-09T20:13:13+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده شبانه ای دلتنگ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1615 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>شبانه ای دلتنگ&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>باز و باز در مسیر عشق&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>قطب دلدادگی ، رکن حیات ..</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر چقدر هم بدویم به پای تنهایی تو نمی رسیم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این درد با ما خواهد ماند .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مرور می کنم خود را در آئینه محبت تو</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس ، می روم به نقطه ای از عالم که تو را ملاقات نمایم .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در با شکوه ترین جلوه ربانی ،</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میانه زخمها و تیرها و سنگهای دستهایِ لاابالی ،</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می شنوم ذکر بلیغت را با دلی آرام و بی غم اما شکسته غرق مناجاتی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من و تمام عوالم نشینان چند هزار گانه غرق تردیدی از خوف و رجا !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بی آنکه بتوانیم هجی کنیم رضا را ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در بالای بلندترین قله رضا اللّٰه ایستاده ای</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یکه و غریب بر هیمنه آتشی ایستاده ای که اشقیاء از خشم یقینت مهیا کرده اند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارم می شنوم از زیبایی می گویی ..</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زیبایی که این معرکه را بردا و سلاما کرده است !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شنیدم از فرزانه ای از تبار شیداییان تو&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که یک شب از دل زیباییهای بی پایان تو جنون به صحرا کشانده بودش&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می گفت و می گفت !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می رفت و می رفت تا به معرکه رضایت تو برسد .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ما این سو غرق حیرتی از جنس درد !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زیباترینی که دیده ام توئی ..</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما درد دارد این زیبایی تنها و غریب تو !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار در ندانستن بسوزم .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو رضا را می پسندی اگر چه از دل بلا و ابتلاء سخت و صعب بگذرد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای من بلا و ابتلاء همین درد کافی است</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که زیبا می بینمت اما به رضا نمی رسم .</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خودت باشی حق را می دهی به ما .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش امشب هرگز فردایی نداشت !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش امشبی ماه از مدار نرود !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا فردا چشممان صبح را نبیند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فردا جایش را به امشب بدهد ، آنقدر بدهد تا تقدیر تغییر کند !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فردا ساعتی خواهد آمد که غیر از صدای تو که به حمد بلند است ،</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همه صداها خواهد خوابید !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فقط آن ثانیه طلایی است که صدای قلب شکسته ات&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با هر شنوایی شنیده خواهد شد !</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مردی از برهمن ، زنی از ترسایان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کودکی از شمال ، پیرزنی از جنوب زمین !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در آن ثانیه طلایی صدای پای کسی خواهد آمد که وارث نجوای عاشقانه توست</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وارث ذکرهای ربانی توست !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حضرت وارث فردا در هنگامه غربت بی نظیر تو&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی تمام صداها بخوابد ، خونخواه تو خواهد بود .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>( این تعبیر استجابت دعای شیدای آواره صحراهای ناتمام ادراک توست )&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و اینگونه تقدیر تغییر خواهد کرد ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div><br></div></div>