سردار بی نشان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2017-08-21T19:00:40+01:00 text/html 2017-08-21T12:18:11+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده بلندپرواز http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">هر چه می تکانم سنگین تر می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دل را می گویم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">هر چه از گرد و غبار غم می تکانمش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">پرتر از قبل می شود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">دل بلند پرواز است ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">چه می شود کرد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</font></b></div> text/html 2017-08-19T13:13:35+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سقف آرزوها http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/280 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>امروز همه اش به خاطره بازی گذشت !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>جز خاطره چیزی ندارد دل ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>یادت هست آن کارت پستال کودکی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>تصویر بابانوئل با یک گونی پر از هدیه های رنگی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>قلبت چه بزرگ بود ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>من فهمیدم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>خواستی بگویی دلت می خواست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>همه آن هدیه ها را برایم بیاوری&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>اما توانش را نداشتی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b>اما تصویرش را که می توانست بیاوری ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b>پس نقش آرزوهایت را برایم آوردی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>نقش آرزوهایی که سقف نداشت ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>وسعتی زیبا داشت .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#9999ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#9999ff"><b>من فهمیدم محبتت را ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#9999ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#9999ff"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div> text/html 2017-08-19T11:20:11+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دهه مدرن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#6600cc">یادته گروه فوتبال الکیمون ..</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#6600cc">مثل همیشه مدیر تو بودی ..</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>می خواستی تقسیم کنی کی کجا باشه ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من به لنگه پا کناری وایمیستادم دلت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>برام بسوزه و بگی کجا وایستم .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>نمی دونم چرا اینطوری بود ؟!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#999900">اصلا شاید حس من این بود&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ولی بهرحال این اتفاق همیشه می افتاد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>دلم برای خودم می سوخت ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خب حالا ما باهم بودیم نباید من انتخاب میشدم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>لابد فکر می کردی اگه منو آخر نگی همه فکر کنن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#339999">داری فرق میذاری ، شاید !</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">بعد تو میشدی سوباسو</font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">اون یکی ایشیزاکی</font>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>کبری که خیلی بدجنس بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">میشد : کاکرو</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>منم که اصلا استایلم به کسی غیر واکی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;نمی خورد&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Nassim;">میشدم واکی بایاشی ..&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>وای چه دورانی بود&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ما چه خل و چلایی بودیم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>حالا که گودزیلاهای دهه مدرنو می بینم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#6633ff">باورم نمیشه اینقدر مظلوم و بی توقع بودیم </font>!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>با چیا خوشحال میشدیم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#00cccc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#00cccc">یادش بخیر ..</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div> text/html 2017-08-19T11:06:05+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده چکمه های سفید دور پنبه ای ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/278 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">یاد کودکی بخیر ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">یاد اون چکمه سفیدا که وقتی خریدیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">از خوشحالی پام کردم و پریدم تو کوچه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">پاییز بود و بارون قشنگی داشت می اومد .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">منم که عاشق بارون ... !&nbsp;</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">یادمه از اهالی محل یکی از پیچ کوچه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با عجله پیچید تو کوچه تا زود برسه خونه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و خیس نشه تا منو دید یه کوچولو وایستاد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">یه نگاهی کرد انگار داره به دیونه نگاه می کنه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">حالا انگار خودش کودکی نداشته !</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">چکمه های سفید دور پنبه ای که عکس یه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">آدم برفی شیطون روش بود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">یه کم آب بارون تو چاله وسط کوچه جمع شده بود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چه حالی داد بالا و پایین پریدنای&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من و آدم برفی چکمه ها ..</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">چقدر واسه چیزای کوچولو خوشحال می شدیم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">چی شده که حالا با هیچی کسی خوشحال نمیشه ؟!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-19T10:59:48+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده این خبرا نیس ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>با کبری دعوام شد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>زد ، زدمش !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>موهامو کشید موهاشو کشیدم !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>دست آخر زدیم زیر گریه ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>اومدی دفاع کردی و زدیش ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>چه حالی کردم خیییییلی ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>رفت با برادرش برگشت ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>اینبار اون تو رو زد ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>حالم اساسی گرفته شد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b>باور نکن که یادم رفته باشه !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b>این تکنیک غصه خوردن های منه !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b>همیشه یادمه که به خاطر من چه کارا کردی !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b>از اون دختره و برادرش بدم اومد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>آخه ما تفاوت سنیمون همش دو ساله !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>معرفت به دو سال نیست که !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>معرفت محبت و شعور میخواد که ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>تو ار اول زیاد داشتی خیییلی زیاد !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>الآن از این خبرا نیس .. !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-18T19:32:20+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده گروه خوب ! http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">یاد پفک ده تومنیا بخیر ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">بالای کمد بودن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">می گفتی وایستم کسی نیاد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بعد می رفتی رو نوک پا رو خط وسط کمد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">با مشقت دستتو می رسوندی به نایلون پفکا ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بعد ، بعد نداره خب !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">معلومه دیگه حالا نخور کی بخور !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اصلنم معلوم نبود کار ما بوده !!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">چه گروه خوبی بودیم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-17T22:32:23+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قاره های جدا از هم http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردها یکی است و درمان یکی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردهای انسانهای دور از هم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردهای قاره های جدا از هم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردهای قلبهای بی پیوند با هم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردها یکی است و طبیب یکی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">اگر دردها یکی است و درمانگر یکی ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">پس چرا راههای رسیدن به درمان جداست؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">طبیب را باید شناخت تا از دردهای یکی درآمد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">طبیب همیشه طبیب بوده و هست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">داروی دردهایمان آرامش نگاه اوست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">درمان زخمهایمان دستهای مهربان اوست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">اگر دردهایمان را بشناسیم یک طبیب بیشتر ندارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">لاجرم او را هم خواهیم شناخت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">ما طبیبمان ، پدرمان ، نه بلکه بالاتر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">&nbsp;تمام هستیمان را گم کرده ایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-17T16:53:18+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خواب گران http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">شاید آن ثانیه ای که تو دردمند دیدنی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">من غفلت خوابی گران باشم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">این چه اهلی شدن است ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">نسیم می خندد به کنایه !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">می فهمم رد کنایه تلخش را ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من که اهلی نگشته بودم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">من کجای عالم تو را پیدا کنم .... !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">نکند ثانیه آخر بیتاب آب بودی یا نگاهی از&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">کسی که روزگاری تو را یاد زندگی می انداخت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-17T16:47:36+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده کجای عالمی ؟ http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">برای موجودی کوچک از طبیعت که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">فهمید بوی تنهایی مرا ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">دلم برای جستجوهای دل تنگت تنگ گشته !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">کجای عالمی ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تو اهلی محبت شده بودی و من اهلی نفهمیدن !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-17T16:33:01+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده آفرینش http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">سالهاست نقشم تکرار می شود ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">نقش غم های نیافتنی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دردهای نفهمیدنی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">قاعده بازی را نمی دانم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">صراحتی دارد دل که کسی هواخواهش نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">از این بی هواداری غمگین نیستم ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">صراحت و بی نقابی قانون طبیعت پاک این حوالی است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">قانون دل من این است :</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">پرنده ، گیاه ، آب و باران سهمی کمتر از دل ندارند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">آفرینش هدیه میلاد همه ماست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">پس به چه جرمی گیاه را می شکنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">درخت را مثله می کنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">جان آب را پاره می کنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">قلب باغ را می شکنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">مخلوقات متواضع خدا را رنج می دهیم !!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">به چه پشتوانه ای دست گل را می شکنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">قامت سرو را خم می کنیم ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">ما کجای عالمیم که دل می شکنیم ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">دل طبیعت ، انسان و تمام مخلوقات پاک خدا را ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">محیط زندگی حیوانات را تنگ تر کرده ایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00">خط می کشیم بر زندگی هزاران درخت متنفس پاک !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">اماممان کجاست ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">با باور آمدنی و حتمی موعود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">و ظهورش در قلبمان چه کرده ایم ؟!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">مولای آب و سبزه و باران و نسیم و دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">آن پایین پر است از بی هوایی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">ناپاکی رنج دهنده ای که بوی خدا نمی دهد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-17T16:24:21+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده بغضهای قطاری http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>بغضها دلشان به حال دل سوخت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>دارند آرامش می کنند ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>عقبه بی صدا سوختنهای دل ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>&nbsp;بغضهای قطاری نشکسته است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>زمان به وقت بغضها نرسیده !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><b>زمان به وقت دل نرسیده !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>من که سالهاست معتقدم زمانی وجود ندارد ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b>زمان بازی گم نشدن ماست ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><b>تب سختی دارد دل !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b>نصیحتش می کنم که ترک کند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff"><b>تبداری و بیماری را !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>کسی از دل نخواهد پرسید :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b>حالت به چند ؟!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-16T20:10:22+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده دیوان عدالت http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">خواستم بنویسم &nbsp;اما هوای دل طوفانی&nbsp;است ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">دل هوای پر کشیدن دارد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">به جایی که نامش بی نشانی است ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">جایی در دوردستها که نگاهمان نمی بیندش!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و دوستانمان لمسش نتواند کرد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">به جایی در عالم که شبیه نبودن نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">طوفان دلم غوغایی انداخته در نیستان ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و غرش رعد غم های نهفته ام دل آب را لرزانده ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">از طوفان دلم خواستم آرام بنشیند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">و از محضر آب عذر تقصیر طلبیدم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">شرارت رعد غمهای دل را نمی بخشم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">که دل آب را شکست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">تبعیدش خواهم کرد به همراه دل به جایی ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">جایش بماند دیوان عدالت وجود تعیین کند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">خودم بیدل راه خواهم پیمود به دل افق !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2017-08-16T19:53:36+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده سهم دل http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ادعا یعنی سقوط !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ادعا یعنی وداع با طعم شیرین کودکی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ادعا یعنی سوگواری برای خود از دست رفته ات !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ادعا یعنی دل من که رفت و پنهان شد ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از زمانی که مدعی پیدا شد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اینها را تازه فهمیدم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">نگاه سرزنش بار نسیم سنگینی می کند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و باران که نیامده رفت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">دلم بیشتر شکست از سهم دلم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">این بیچاره سهمی از خوشی نداشته و ندارد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">دل پنهان گمگشته من ، با طعنه آشناست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">با نداشتنها انس دارد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#00cccc">با دیدنها و نبودنها بیگانه نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">سهم دل من نداشتنهاست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6666cc">چیز خوبی سهم دل شد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">اگر داشتنها را داشت باید نگران&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">از دست دادنها می شد ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">حالا که ندارد نگران چه باشد ؟!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2017-08-15T17:46:23+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده قطر هاله http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/265 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">نسیم می وزد بر دل ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">خنکی شبانگاهی این حوالی ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">و صدای دلنشین نی نیزار ،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">این غزل را خواندنی تر کرده است !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">افق نگاه عمیقی از سر درد به دشت انداخته ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">و دشت در اندیشه سحر ثانیه ها را شماره می زند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">انتظاری سخت و ناب از دل این نیستان !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">هاله ای دارد به قطر اشک !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .&nbsp;</font></b></div> text/html 2017-08-15T17:38:15+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جنس قرار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/264 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">تبدار و ناآرام چراغهای روشن این حوالی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">را یک به یک می شمارد ، دل !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#999900">این جابجایی ناخواسته می رنجاندش ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">پایین جای دل نیست ، جای یکرنگی نیست !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">جای دوده و تاریکی است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">اما این حوالی صفای روشناییهایش قلب را تازه می کند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">این حوالی زلالی غریبی داد می زند ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff">آرامشی از جنس قرار !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc">باران چند روزی پیدایش نیست ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">دلتنگی آمدنش بیقرارتر می کند دل را ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div>