سردار بی نشان درخواست لینک پذیرفته نمی شود ... http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2018-10-18T19:48:39+01:00 text/html 2018-10-18T15:31:48+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده جای خالی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1314 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جای خالی کسی سالهاست در قلبم حس میشود</div><div style="text-align: center;">خوب که نگاه کردم &nbsp;جای خالی خودم را دیدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<font color="#339999">..</font></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق می بارد و می شوید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق می سوزد و می سازد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می تازد و می نازد</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می آید و می ماند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می داند و می خواهد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سر می خواهد و می خواند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شراره های عشق اگر بیقرارت کند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یعنی گدازه ها در راهند .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق آتش در نیستان جانها می اندازد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و اگر تو نی در نیستان باشی</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیصدا میسوزی .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این بیصدا آتش گرفتن سرنوشت تو را رقم خواهد زد</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق پرچم میزند و فتح می کند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یار میگیرد و راهی میشود.</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به هر آن کویر که امید پرواز در شب را دارد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به هر آن چاه خشکیده که رویای دریا شدن دارد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تا هر آن جا که دلی منتظر رمقی تازه باشد.</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSknCaHIC6pFtxzCXR4_DvGdZA35Pga3oXpbzUpjcUOT1FhaJUs" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2018-10-14T22:42:47+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خرابه نشینان دلشکسته http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1310 <div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">پیر عشق عنایتی به طفلان راه کن .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">دستی برآر و این خرابه نشینان دلشکسته را سوا کن .</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="3">..</font></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من ناگزیرم به نوشتن از ثروتمند ترین سه ساله عالم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همچون خوابی که در رویا دیدم.</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من هنرم نه نوشتن که دردکشیدن است</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من هنرم نه سرودن که غمهای نو یافتن است !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و در این سیر باشکوه رسیدم به</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;صاحب مجلل ترین قصرهای معنوی</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که بعد شهادت پدر در دل خرابه ای به خوابی کوتاه و تلخ رفته بود</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و با پدر بلند بلند مکالمه ای شیرین داشت :</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر جان کجا بودی وقتی در دل صحرا با پای برهنه می دویدم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کجا بودی وقتی خیام را آتش زدند ؟!</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من تمام ریگزار داغ نینوا را به دنبالت دویدم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر چه بیشتر پی ات بودم صدایت را در زمین نمی یافتم</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدایت آن بالا جایی از آسمان می آمد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خورشید می سوزاند و تاب بالا آوردن سر را نداشتم</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دنیا دور سرم می چرخید و بی آبی رمقم برده بود</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دستم را حائل کردم تا بهتر ببینم کسی شبیه تو بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما تو نبودی ، نه تونبودی !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من خانه به خانه ، همه منازل راه را تا مدینه خواهم آمد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو باید در مدینه منتظر ما باشی ،&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>لابد زودتر رفته ای تا به استقبالمان بیایی!</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim"><b><font size="4">پدر صدای قرآن خواندنت تمام راه می آمد ، پس خودت کجایی؟</font></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>درس قرآن داری یا دلت گرفته است؟!</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#336666"><b>این بازی من چشم بگذارم و تو قایم شوی&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(51, 102, 102);">خیلی طولانی شده است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر بیا و &nbsp;در این همهمه و هلهله نااهلان پیدایم کن</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش این خواب طولانی شود .</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش چشمهایم باز نشوند تا آن دم که تو را ببینم</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوست داشتن تو که کاری ندارد دل اگر دل باشد تو را می یابد</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر چه سخت است دوست نداشتنت !!</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینها چه دلی دارند که از تو بد می گویند&nbsp;</b></font></div><div><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدای عمه را می شنوم اما میل به بیداری که تو در آن نباشی ندارم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگو کسی کاری با من نداشته باشد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم روی هم می گذارم و خیال می کنم کنار توام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و روی دست مهربانت خوابیده ام.</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش کسی صدایم نکند !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من نه آب می خواهم نه غذا ..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیلی وقت است آب و غذایم شده محبت تو</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;اینجا شبش سرد است ، اینجا کجاست پدر ؟</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه خانه نیست !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میگویند خرابه ، خرابه کجاست که ما خرابه نشین شده ایم!</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو باشی همین خرابه ای را که میگویند را با عالم معاوضه نمی کنم</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو که نباشی زیباترین قصرهای عالم مرا محبس است</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>امشب به خوابم بیا پدر ، نای رفتن ندارم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاش همین کنج تاریک و سرد محفل دیدارمان شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ساعاتی چند وعده دیدار پدر محقق می شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و تو ثروتمندترین سه ساله عالم خواهی شد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر مهمان خرابه ای که آباد ترین آبادی عالم شد ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQttX9UA35dOKrHd_X0aLauHf4x0vgF7gbxJ8EY9Nl9nREGstX1" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-12T15:01:00+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خرابه های خاطره مرده http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1301 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">خاطره با رفتن ساخته می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اگر رفتنی نبود خاطره ای متولد نمی گشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رفتن ثانیه ها ، دقایق ، روزها و سالها&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و رفتن هر آنچه در لوح دل و ذهنت حضوری روشن داشته</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">رفتنها و شکستنها .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خاطره نگاه آخر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خاطره تبسم یا بغض ثانیه مرحوم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مهم این است که آن خاطره ای که با رفتن متولد می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">تو را به چه بحری متصل کند !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">با چه سنگی آیینه دان قلبت را بشکند!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">( دل را ز سینه در نظر دلستان برآر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;&nbsp;آیینه پیش یوسف از آیینه دان برآر )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خاطره نوپای زاده از رفتنی با شکوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">چنگ می اندازد بر دلت و نبضت را می گیرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و شاید تو خودت را در خرابه های خاطره مرده خودت یافته باشی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که با تولد خاطره رفتن روشنیها خاطره ای مرده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">خاطره آیینه و نقشی از شکسته های خودت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-10-09T15:28:22+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده روضه القلب http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1300 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بزرگ شده اند اما طفلند در معنا !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">این همه سال در محبس دنیا و هر روز خط کشیدنهای&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">دل اسیرِ عاشق معنا بر دیوارِ نمورِ عالم خاکی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از این سالهای ترک دیار&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از این روزهای دور از خانه ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">درد آمد گلچین کرد قلبهایی را برای معانی بزرگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و قلب من درخشید در به دوش کشیدن&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">دردهای بسیارِ بر زمین مانده !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">درد آمد و قلمه زد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;از جوانه خشکیده قلب من&nbsp;به شجره طوبا ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">این همه دم و بازدم به شماره ، هر روز رد و بدل می شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کدام نفس ، کدام دم برای حضرت باقیمانده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">حضرت ذخیره ، حضرت متواضع می زند ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">کدامین ضربان بلند می شود به عشق موعود علیه السلام؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#003333">جایی در زمان گم شده ایم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روزگاری نفسی بود مرا که به عشق حضرت عشق</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">تا عرش می رفت و با تحیتی برمی گشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و حالا چوب خط ، خط کشیدنهایم پر شده است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">روضه القلب من صدای قدمهای خسته عشق است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">از نیستان شیدایی !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div> text/html 2018-10-05T13:08:38+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پروانگی http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1299 <div style="text-align: center;"><font color="#666666"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666"><b>پیله ای بیش نبودم ، تو نگاهم کردی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666"><b>مانده ای بیش نبودم ، تو پناهم دادی ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666"><b>آقا : بگذار پروانه شوم در مسیر روشن محبتت&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666"><b>بعد این همه سال پروانگی حق خدمت نکرده من است</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666"><b>تو که بی حساب می بخشی اجابت کن ..</b></font></div><hr><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>گوشه دنج عالم نشسته باشی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>و حرف خدا را بفهمی و از دل و جان خادم رضایتش باشی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>و آن سوتر جامه ای از دین به عاریت که نه به غصب گرفته باشی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>و سالها در زمینش مستقر باشی&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>اما پیله ات راه تنفست را بسته باشد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>و نفهمی حرف و حدیث خدا را !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>به هر دو سمت نگاه کردم و در عزلت تو جز زیبایی صبر ندیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>و در کنکاش دهشتناک آن دیگران جز زشتی !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>کنکاش زیباست اگر به چاه عمیق حقیقت برسد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>به بحر بی پایان ادراک برسد ،</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>اما کنکاشی که پیله راهت شود و نتوانی به زمانش از پیله</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>خارج گردی و راه پرواز گیری ،</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><b>راه تفکرت را می بندد !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>و انسداد تفکر یعنی ؛</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>حرف خدا را نفهمیده ای !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>که : فاعتبرو یا اولی الابصار ، افلا یتدبرون او &nbsp;یتفکرون ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><b>تحلیل نیکی بود از ضمیری شاهد !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#999900">تو رفتنها را رفته ای و راهها را خسته کرده ای</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b>اما از رفتن طرفی نبستی&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><b>چرا که رفتنت به مذاق پیله بسته ها خوش نیامد</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>پس دمی در این غوغای کلام بنشین&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>و به همین صرافت زیبایی که گزیده ای</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>راه تنفس منسد تفکر خیلیها را باز کن ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>غمت نباشد که نیست&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4161.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-02T20:38:10+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده صدای سخن عشق http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1293 <div style="text-align: center;"><font color="#666666">الهی !</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666">( قلبی شکسته دارم ، چند ؟! )</font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">صدای عشق همان سکوت است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اگر گوشی از جنس شنیدن باشد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">عشق حی است و احیاء کارش !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و منیت مرگ است و کارش میراندن !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">گردابی است ، منیت که ؛</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">استحاله می کند جوهر انسانی را .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">عشق از عالم بقاست و منیت از فنا&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و بقا از خداست و باقی خداست&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و خدا عشق را برای انسان پسندیده است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">که به بهای آزمونهای سخت به عاشقان بچشاند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از جام طهور نامیرای حیات .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">&nbsp;و این جام شایسته محبان است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و اما محبت به فانی بهتر است یا باقی ؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و محبت به آفریدگاران محبت بهتر است یا آفریدگان&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و آفریدگاران محبت خود آفریدگان آفریدگار یگانه اند</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">که ایشان را در خلوص و زیبایی یگانه خواسته است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس باقیند و عشق به بقا زیباست .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div></div> text/html 2018-09-30T07:50:04+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده شب نشینی های مکرر http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1286 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ضربان تند خیال&nbsp;و قلب دلتنگی !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من و یک خانه ی پر از فردا .</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>داستان رفتن و ماندن !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شب سرد و طیف رنگهای بی زوال چشمانت&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و دنیایی از ثانیه های بی تو&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باز شبی از جنس دلتنگی های ناتمام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و قلب ناتمام تر من در افق بی پایان خوبیها&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبی به وسعت ادراک رنج های زنده&nbsp;و غمهای مرده !</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>متلاطم که میشوم تب زندگی بیشتر در چشمهایم معنا می شود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیقرار که می شوم نبض حیات تندتر از هر زمانی در رگهایم میزند</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زندگی آینه من است یا من آینه زندگی ؟!</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رنجها تفسیر حیات منند یا من تفسیر رنجهای نافهمیده !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بگذار این سوال و جواب ها بمانند برای تاریخ&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من قایق خیالم را در آبهای محبت تو رها می کنم</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چونان هر زمان دیگری گرچه زمان در بحر محبت تو ایستاده است</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر نبود محبت بیکران تو ، انسان چگونه معنا میشد ؟!</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر نبود نام بلند آوازه ات کجا تکیه گاهی برای حیات معنا میشد ؟!</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علی یعنی زندگی و زندگی یعنی علی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بدون علی حیات گردشی ندارد و قلب ضربانی !!</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ضربان قلب ناتمام من ؛ علی !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><div>رنجهای زنده یعنی :</div><div>من و یک دنیا دلتنگی ..</div><div>امشب باز غمگینم و غمی سنگین بر دلم مهمان است&nbsp;</div><div>رازش را نمی دانم&nbsp;</div><div>و این شب نشینی های مکررش را&nbsp;</div><div>شاید میزبان خوبی هستم ، همین !&nbsp;</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ok8j_sketch-1538263970420.png" alt=""></div></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div> text/html 2018-09-27T02:34:52+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده پرده هایِ ضخیم خیال http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1271 <div style="text-align: center;"><font color="#33ccff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff">لا به لای پرده های ضخیم خیال :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بوی سبزه زار آرامم می کند ، بوی گندم مست .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;عطر باران عاشقم می کند و عطر باغ هست .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من باغبان بی گلم اما قدر گل را می دانم .&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">محو بیدستان و قاصد خورشیدم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">شعله ای در دل دارم ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">و آتشی به جان !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">مرزهای ادراکم تا طراوت احساس نپتون گسترده است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و جان احساسم تا فهم بسیط کهکشان .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">همنشین غزالان دشت خیال بودم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و مهجور کویر واقعیت .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">نسیم در فکرم جریان دارد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">من مسافر لحظه های ناب بارانم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پرواز حقیقت خیال من است&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static2.iana.ir/thumbnail/FjODI3NTQ5MW/LZeLBuH0ethRBvG9S1cBlktbwZMA6Hpk/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9.jpg" alt=""></font></b></div></div> text/html 2018-09-25T12:42:25+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده طوفان بلا http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1264 <div style="text-align: center;">این چنین زلف رها در دل طوفان بلا</div><div style="text-align: center;">چه کنم با غم تو&nbsp;</div><div style="text-align: center;">می کشد این سوز مرا ..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منزل نو مبارک ح س ی ن &nbsp;!</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جای تو بر فراز نیزه هاست برادر ؟!</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منزل به منزل دلم با سرت همقدم است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>می کشد تیر نگاه مظلومت جانم را ح س ی ن !</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برادر خسته جانم سلام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جان خواهر ، سلام !</b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#00cccc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به مقدس ترین مقدسات مانده عالم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نمره سفرت کمتر از بی نهایت نیست ، خواهر جان !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بلند شو زینب ..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منم حسین شهید تو !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برخیز خواهر خسته جانم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ببخش که رنج سفر را بر دوشت گذاشتم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از تو مطمئن تر برای دل حسین ؟ هیهات !</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خواهر جانِ خسته جانِ حسین !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تمام راه هوای گفتگو در افق چشمانت بحر دلم را طوفانی می کرد</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما نگاه دخترانم و کودکان قافله به ایستادن کوه قدمهای تو بود .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زینب جان ..&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خسته نباشی خواهر !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تمام راه پی فرصتی بودم از دلت بار غربت بگیرم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما نگاه خستگان شهیدم بر روی نیزه ها با من بود&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و فرصتی دست نداد از دل بگویم : ممنونم زینب&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ممنونم خسته جانم !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بدان زینب !</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرگز نبود ثانیه ای که حسین از رنج سفرت خبر نداشته باشد</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منزل به منزل همقدم تو بود سر بر فراز نیزه ها&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نبود زینب ؟!&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">ن<font color="#3366ff">شانش زلفهای پریشان اکبر !</font></font></b></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چه خواستنی تر شده است جمال اکبر در منظومه شهدا</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رجزهای نگاه عباس را دیدی که چگونه هنوز که هنوز است</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شخم به دل سیاه لشگر میزند ؟!</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6666cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خواهرم دل نگران رقیه ام مباش&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6666cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6666cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دستش را خودم در دستهای مهربان مادر گذاشتم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6666cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6666cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیالم از رقیه راحت است !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زینب ب ب ب&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این منزل هم گذشت ، خواهر جان !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منزلی دیگر و منزلهایی دیگر صبری زیبا کن</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من کنار توام با هم می رویم این راه رفتنی را&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سحرهایی را بگذران و شامهایی&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این سفر که گذشت و منزل آخر رفت&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>منتظر توام تا خستگیهایت را به یکباره بگیرم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و چه ذوقی کند چشمهایت !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زینب ، خواهرم !</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>امشب در منزل جدید باز نماز شبی بخوان و&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این بار در اوج دلشکستگی یادم کن&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که من کشته اشکهایم ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به شیعیانم سلام برسان و بگو :</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آب بخورید ، اما به گاه خوردن اصغرم را یاد کنید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و عطش و خستگی حسین را یاد کنید ، نوش جانتان ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پ.ن:</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اجازه عمه جان امام زمان !</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به جانِ جانانت بگو : روسیاه عالمیم که در بند ماده ایم</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ناگزیر به نوشیدن جرعه هایی که غممان میدهد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و می کشد وقتی چشم در چشم آب می شویم !</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهربان ارباب !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آب می خوریم ببخش ، آنگونه که گفته ای یادت می کنیم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما چه نوش جانمان ، مهربان حسین !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جام بلاست و نوشابه درد !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مگر میشود یاد اصغرت نکرد ؟!</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آب دیدن همان و پیچیدن صدای خنده شهادت اصغر همان ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سلام خواهر جان حسین ،&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سلام بر جان جانانت و سلام بر منزل های خسته جانی تو !</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div></div> text/html 2018-09-23T19:45:48+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده چاره ام نما http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1260 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">من میهمان قلب توام ، چاره ام نما . . ح س ی ن&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">کامم را با تک مصرعی آواره گرفته اند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">تک مصرعِ آواره ، فرزند بیچاره ، زاده آشوب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">برادر مستاصل ، خواهر پریشان .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">پس چرا از کلامم غم نبارد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">که حقیقت غریب ترین عالم شده است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و کلام من غریب ، پس ؛&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">کلامم شقی از حقیقت است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">شقی عاشق و واله !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">امشبمان به ذکر غریب کوفه مهمان گردد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">مهمانی که خود مهمان بود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">پسر عقیل چه شیدای زمان آگاهی بود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">جنونی آرام و موقر داشت با دلی گداخته&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">گداخته در عشق بهترین کائنات و عوالم !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666">پسر مظلوم عقیل از آل علی علیه السلام&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666">چه می خواست از حقیقت که نداشت ؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666">عاری از کدورت و لعاب .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#336666">و لبالب از زیبایی و لطافت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">جناب مسلم سلام ، سلام حضرت غریب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">امشبمان بگو این چه شیدایی بود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff">در ضیافت دل تو با حسین ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">این سوالِ قلبی عاشق است به جنابتان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">که چندی پیش از این میکده خواست تا برایتان بنویسد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">بنویسد و محزون شود ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سلام حضرت شیدا ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">چه ضیافتی بود غربت تو و غمکده کوفه را ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">امشبمان مهمانمان کنید به حرمت بی پناهی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">دو کبوتر حرمت که چونان خودت خریدار غربت نشان دار بودند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">چقدر فهم من و ما از اخلاص عمل و نیتت فاصله دارد ؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">جز سلام چه دارم در این میکده تا تقدیم اخلاصتان کنم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">من از فهم حقیقت اخلاص و غربت اخلاصتان دورم ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">امشب در جوار شهره ترین معشوق&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و معشوق ترین عاشق یادمان کن به شیدایی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و سفارشمان کن به اجابت ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">سلام بر مسلم بن عقیل و اخلاص غریبش و غربت مخلصش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سر.ن: گفتی بدهکارم یک مجلسی از مسلم بنویسم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">امشب به گمانم حضرت سفیر ارباب یادت کرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">پس نوشتم تقدیم تو ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGSgFvK8JMErIfFNOlD1_VCSQ_1UhN-J7o0Rfi9nEls6MjLeBO" alt=""></div> text/html 2018-09-20T01:53:04+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده صعب باتلاق ماندن http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1253 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">مرا به باده چه حاجت چو نیست درد فراق</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">آمد به سرم از آنچه میترسیدم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">عالم هر ثانیه انگار چماق میشود و با قدرت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">بر سر غفلتمان میخورد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">هر چه از این صبح شبنما فرار کردیم باز تجدیدشدنمان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در واحد امام شناسیمان کار دست دلمان داد !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">( مکن ای صبح طلوع ! )</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و چون قدرت رویارویی برابر آمدن این صبحمان نبود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و باز سالی گذشت و به عاشورا نرسیدیم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از اضطراب آمدن و عبور خط شهدا از خودمان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و حجابهای خودساخته امان زمینمان زد .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">خوابیم انگار ؛ &nbsp;تا آن صبح که آماده به اذن باشیم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">ما در حجله خودپسندی و غبارهای هزارگانه اش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">در زرورق روزمرگی روزگار خاک میخوریم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">وقتی حسین بن علی راهی قتلگاه است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">وای از این طلوع که بی موقع ترین طلوع عالم است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اینجا باید دندان سر جگر میگذاشتی ، خورشید !!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اینجا جای آمدن نبود !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ترا به اشعاتت نتاب ..&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">سنگین میگذردند ثانیه هایی که تو در سهلِ سیرِ رفتنی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و ما در صعب باتلاق ماندن ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div> text/html 2018-09-18T21:12:19+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خاطره اشکبار http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1245 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div>امشب خاطره اشکبار این بیت در&nbsp;</div><div>قلب هر عاشقی تکرار میشود :</div><div>شاه یکی ، ماه دوتا ، کنار نهر علقمه !</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مگر میشود غیرت عباس را حبس کرد ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هنوز زمزمه قدمهای حیدریت در علقمه می آید !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هنوز شمیم نگاهت در نخلستان غوغا به پا می کند ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عباس !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گلوی عالم گرفتار نام توست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مگر میشود تو را خلاصه کرد ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مگر میشود تو را تفسیر به رای کرد ؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تویی آیینه بی زوال محبت خداوندی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عشق از دامنه های نام با کرامتت منشعب می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوست داشتنت کار دل است و فرضِ عقل !</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر قلبی کنار نهر علقم پایین پای تو به خاک می افتد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و می شکند و می شکند و می شکند ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گمانم فردا باران خواهد بارید و آب رجز خواهد خواند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و ابرها متلاطم دیدارت خواهند بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گمانم فردا روز توست و روز دلجویی از&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زیباترین قلب عالم که برای مشکی آب شکست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبی که خدا خواهانش بود ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فردا روز طلوع زیباییهای قلب توست ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr370.jpg" alt=""></div></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-16T11:57:40+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مجمع دلشکستگان http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1240 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">راست می گویی کربلاء رفتن ترس دارد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">چرا نداشته باشد؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">وقتی مجمع دلشکستگان عالم است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">در کنار نهر علقم دل مردی شکست که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">ستون خیام بود و قوت قلب امام العالمین&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">برای مشکی آب شکست &nbsp;قلب مردی که ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از جنس کروبیان بود و از تبار آیینه منشان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از خدا خواهان &nbsp;و قبیله ای که خدا دوستشان دارد .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قلب مادری که روی نگاه کردن به شش ماهه اش را نداشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قلب گهواره ای که دستهایی رمق تکان دادنش را نداشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قلب نهری که توان آمدن به رکاب امامش را نداشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">قلب آب از همه بیش تر شکست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#6633ff">غرور قطرات شکست</font>&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">که لبیک امامی وحید را شنید و نتوانست اجابت کند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">قلب ذوالجناح ، از نماندن کنار صاحبش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و پیام آور شدنش ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قلب خورشید از تابش بی امانش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قلب ملکوتیان از دست رد حسین به یاری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و فرد و غریب ماندنش !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قلب خواهری از وداع آخر !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و قلب زیبای حسین از خونی که&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">قطره ای از بیکرانش به زمین برنگشت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و باز قلب والای حسین از دنائت نامه های بی غیرت !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">مجمع بزرگی از قلبهای شکسته در نینوا دور هم گرد آمدند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و خورشید جمع چشمان جنت بخش حسین !</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ترس دارد رفتن به مجمع دلشکستگان ..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">ترسی بزرگ آنگونه که تو می ترسی !!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div> text/html 2018-09-14T20:17:07+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده خورشید چشمان عمو http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1239 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">به گمانم مرا به میدان راهی نیست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اما گفته باشم من پسر حسن بن علیم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">از یاری امام وحیدم نخواهم ماند .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اصلا مگر به سن و سال است؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">علی اصغر که از من کم سن تر بود ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc">اما اذن جهاد گرفت .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">درست است نگذارند بروم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">از علی اصغر کمک می گیرم.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">آخر او باب الحوائج است !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">سپیده گذشت .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999">و چشمان عبدالله به عمو ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#339999"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">بند دلش وصل به قلب تیرخورده عموست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">چکاچک شمشیرها و نیزه ها ،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">و برق سپرها ، میشود ضربان قلب عمه را شنید .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff">رنگ رقیه پریده است و در خیام قرار نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">و چشمهای عبدالله گره سختی با خورشید چشمان عمو خورده است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">عمو می افتد و قتلگاه می گرید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">عبدالله : دیر می شود برو ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">صدای پدر در گوشش می پیچد&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">برو عبدالله عمو تنهاست !</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و عبدالله گویی زهی است که از کمان رها گشته است</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">روحش به پرواز در می آید&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">قدمهایش تند و تندتر می شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">و عمه پشت سرش دوان دوان صدایش می کند.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">ببخش عمه باید بروم ببخش نیستم تا سپرتان شوم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900">عمو واجب تر است .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#999900"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">صدای پدر همه دشت را پر می کند&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">بشتاب عبدالله ، بشتاب ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">و ثانیه های بعد عبدالله روی سینه عمو سپر تیرها می شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">شمشیری به قصد زخم زدن بر عمو بلند می شود&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اما مگر عبدالله مرده باشد که عمو زخم بیشتر بردارد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">دستش حائل میشود و عبدالله راهی آسمان می شود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">به آرزویش می رسد .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">علی اصغر دارد می خندد و به استقبالش آمده است ..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">سلام بر عبدالله بن حسن بن علی علیهم السلام&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</font></b></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-14T17:53:14+01:00 sardareman-ahmad.mihanblog.com دلداده مصاف تیرها http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/1238 <div style="text-align: center;">هر روز علی اصغر به مصاف تیرها می رود&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و خونش از فواره دستهای مهربان تو راهی آسمان می شود</div><div style="text-align: center;">تا عقلهایی بیدار شوند ..</div><div style="text-align: center;"><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>...</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پدر با من سخن بگو !</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گهواره نشین بودم و حالا یک شبه ره هزار ساله را رفتم</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینک آماده ام ..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به میدانم ببر ..</b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من باشم و فریاد تو بی پاسخ بماند ، هیهات !</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دیشب تا گشودن پلکهای صحرا من بیدار بودم&nbsp;</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما چشمهایم را بستم تا مادر</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;شرمسار&nbsp;خشکی لبهایم نشود .</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>من یار آخر توام ، تا آخرین قطره در رکابت هستم</b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیالت از من راحت ، خوب تربیتم کرده ای .</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آه مرا نخواهی شنید و اشکم را ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چه بالاتر از این که قتلگاهم ضریح دستهای مهربان تو باشد</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آبِ من تویی ، پدر !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>امروز که تمام شود تو را خواهم دید&nbsp;</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قول داده ای !</b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چشم انتظارم مگذار ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فقط دلواپس مادر و رقیه ام&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اما نه عمه بالاسرشان است&nbsp;</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و خدا بالاسر عمه ..</b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برویم پدر زمان تنگ است و جدم چشم براه ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از دیشب که تنهاترین عالم گشته ای&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>صدایی در گوشم می پیچد&nbsp;</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گمانم این صدای مهربان مادرت فاطمه باشد</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به شیرینی صدایم می کند : علی ، علی ، علییی</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دلم می خواهد زودتر ببینمش .</b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آن طرف خیلی زیباست ، بگذار بروم&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا خبری از حرمله نیست&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا دیگر صدای شمشیر و نیزه نیست&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا اگر هم آب هست&nbsp;</b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی نیست که آب را زندانی کند&nbsp;</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا خبری از نامه های بی غیرت نیست!</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا خداست و پیامبرش&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آنجا خداست و ولیش ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مادرمان با محسنمان ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عمویم حسن با علی اکبرمان ..</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و من و تو که قرار است پایان این شب سرد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کنار چشمهای به اشک نشسته خدا قرار یابیم ..</b></font></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcThu1fiF9FgA9KUv2yYa6F3dGj2vwQNLl9pCI00oMhcczaopeHt" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>