سردار بی نشان tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com 2017-12-18T11:32:15+01:00 mihanblog.com طائر اندیشه و احساس 2017-12-17T17:51:20+01:00 2017-12-17T17:51:20+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/635 دلداده ...دلم تنگ یا کریم هاست و تنگ صوت دم صلاه ظهرشان !......امروز که تمام خبرگزاریها خواندند و گفتند :هوا چندین برابر بیشر از حد مجاز آلوده است طائر اندیشه و احساسم بلند گشت و تا سرای محبت تو پر کشید و دید که دلت ، تنگ زمین غریب است که سبزیهایش را گرفته اند !و غمگین نفسهای تنگ دست فروشی هستی که ، باید در دود و دم هزار راه رفته و نرفته را برود تا شب علیل نگاه سنگین اهل خانه نباشد !غصه دار یا کریم هایی که ، نفسهایشان گرفته و دل خواندن ندارند ..شهرهایمان همچون
...

دلم تنگ یا کریم هاست 
و تنگ صوت دم صلاه ظهرشان !
...


...

امروز که تمام خبرگزاریها خواندند و گفتند :

هوا چندین برابر بیشر از حد مجاز آلوده است 

طائر اندیشه و احساسم بلند گشت و تا سرای محبت تو پر کشید 

و دید که دلت ، تنگ زمین غریب است 

که سبزیهایش را گرفته اند !

و غمگین نفسهای تنگ دست فروشی هستی که ،

 باید در دود و دم هزار راه رفته و نرفته را برود تا 

شب علیل نگاه سنگین اهل خانه نباشد !

غصه دار یا کریم هایی که ،

 نفسهایشان گرفته و دل خواندن ندارند ..

شهرهایمان همچون قلبهایمان حالشان خوب نیست !

حال دریاچه مان خوب نیست !

حال طبیعتمان خوب نیست !

حال فقرا خوب نیست !

حال قدس خوب نیست !

حال باران خوب نیست !

و حال من و نسیم !

فکری کن آقا ... 

اما نه آقا جان ، تو بیش از این فکر نکن 

تو که کارت همه اش شده غصه و دلتنگی ...

تو که بیایی حال همه خوب میشود ..

سحر روشن آمدنت نزدیک است ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

]]>
هراس نفس گیر 2017-12-06T16:18:22+01:00 2017-12-06T16:18:22+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/591 دلداده ...قدس همیشه قدس خواهد ماند پایگاه انبیاء و جایگاه قدسیان شما بی ریشگان را نشاید که قدمهای ناپاکتان را به خانه اولیاء بگذارید برگردید به خانه و کاشانه تان که سندش را  بی اذن ساکنان زمین بنام خود زده ایدشما را نشاید که در هوای پاک قدس عزیزنفس بکشید و بدانید قدس محل اربده کشی شما نیست آنجا وعده گاه نهایی است ..وعده گاه قدمهای مسیحای موعود ..می دانم که می ترسید و از ترس است شیطنتهایتان و از هراس نفس گیرتان استکه دارید تقلا می کنید برای بیشتر ماندن !ام
...

قدس همیشه قدس خواهد ماند 

پایگاه انبیاء و جایگاه قدسیان 

شما بی ریشگان را نشاید که 

قدمهای ناپاکتان را به خانه اولیاء بگذارید 

برگردید به خانه و کاشانه تان که سندش را 

 بی اذن ساکنان زمین بنام خود زده اید

شما را نشاید که در هوای پاک قدس عزیز

نفس بکشید و بدانید قدس محل اربده کشی 

شما نیست آنجا وعده گاه نهایی است ..

وعده گاه قدمهای مسیحای موعود ..

می دانم که می ترسید و از ترس است 

شیطنتهایتان و از هراس نفس گیرتان است

که دارید تقلا می کنید برای بیشتر ماندن !

اما خوب می دانید که فرجامتان همان فرجام

نیاکانتان است که در نیل غرق شدند و خبری 

از بودنشان نماند گویی هرگز نبودند ... ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
اغراق مشتاق 2017-12-04T15:48:15+01:00 2017-12-04T15:48:15+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/587 دلداده ...دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیستگلگشت چمن با دل آسوده توان کرد آزرده دلان را سر گلگشت چمن نیست ...جناب وحشی بافقی عزیز : شاید حال و روز مرا ندیده بودیکه این چنین سرودی !اگر میفهمیدی که از دل تنگ تو دلتنگ تری خواهد آمد که ؛زمین و زمان همرنگ دلتنگیش و هم نجوای مناجاتش باشند ،شاید اینقدر حیران بیقراری نبودی !و اگر غمین نشوی دلم می خواهد اغراقی کنمکه شاید به چشم دقیق اغراق هم نباشد و این اغراق مشتاق را بپذیری و به نظمشیرین
...
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست 
کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

گلگشت چمن با دل آسوده توان کرد 
آزرده دلان را سر گلگشت چمن نیست 

...

جناب وحشی بافقی عزیز : 

شاید حال و روز مرا ندیده بودی

که این چنین سرودی !

اگر میفهمیدی که از دل تنگ تو 

دلتنگ تری خواهد آمد که ؛

زمین و زمان همرنگ دلتنگیش و 

هم نجوای مناجاتش باشند ،

شاید اینقدر حیران بیقراری نبودی !

و اگر غمین نشوی دلم می خواهد اغراقی کنم

که شاید به چشم دقیق اغراق هم نباشد 

و این اغراق مشتاق را بپذیری و به نظم

شیرین خودت این بار در وصف دل تنگ ما 

آخرالزمانیها بسرایی که ؛

نفسهامان یکی یکی کم می شود !

روزگارمان بی بهار می گذرد ،

در وصف مان بسرایی شبیه آنچه من مکتوب کرده ام

برای دل تنگمان که ؛

این پایینی ها نمی فهمندمان !

یعنی می رسیم ؟!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


]]>
عرصات محشر 2017-12-01T22:06:49+01:00 2017-12-01T22:06:49+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/582 دلداده این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. حضرت مستجاب الدعوه 2017-12-01T13:31:50+01:00 2017-12-01T13:31:50+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/578 دلداده ...دلم به یکباره گفت تا از جانب عزیزپسر یگانه ات سلام گویم محضرت را ..سلامی گویا و زیبا از قلب زیباترین عالم سلامی از مسافر غریبت حضرت مادر ..تو که اسوه حسنه ای برای حجج الله ..برای سلسله ات سر سلسله ای !مادر جان سلام مشتاقانه پسر مسافرت را دریابدعا کن برای آمدنش و رسیدنمان ..دعای تو از هر جهت مستجاب است حضرت مستجاب الدعوه !خودت دعاگویش باش ..ما که غمی از دلش کم نکردیم که خودمان همغمی نو بر دلش شدیم ..سلام بر قلب یگانه ات .....اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است. 
...

دلم به یکباره گفت تا از جانب عزیز

پسر یگانه ات سلام گویم محضرت را ..

سلامی گویا و زیبا از قلب زیباترین عالم 

سلامی از مسافر غریبت حضرت مادر ..

تو که اسوه حسنه ای برای حجج الله ..

برای سلسله ات سر سلسله ای !

مادر جان سلام مشتاقانه پسر مسافرت را دریاب

دعا کن برای آمدنش و رسیدنمان ..

دعای تو از هر جهت مستجاب است 

حضرت مستجاب الدعوه !

خودت دعاگویش باش ..

ما که غمی از دلش کم نکردیم که خودمان هم

غمی نو بر دلش شدیم ..

سلام بر قلب یگانه ات ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است. 
]]>
پیداترین بینه 2017-11-27T20:21:54+01:00 2017-11-27T20:21:54+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/577 دلداده ...بابی تازه از حیات طیبه آغاز گردید ..تمام فرسودگی ها را شمردیم و رنج بردیم تا به آغاز حیات برسیمکه از برکت وجود ذیجود جانبخش مسیحاییت زنده شویم .بارش تپشهای تند قلبمان و طوفان متلاطم روحمان امشبی آرام گرفته است .آغاز امیری تو بر عالمین جان جهان را به شور انداخته است و طینت زلال گشته من در جشن سُرور کائنات باریدن گرفته است جهان لفیف نوری وسعت دار شده است ، و وسعتی یافته است جانش با آغاز دقایق نورانی امامت تو .هر چیزی را سهمی است ؛لختی اندیشه کاشف این سخن است :سهم
...

بابی تازه از حیات طیبه آغاز گردید ..

تمام فرسودگی ها را شمردیم و رنج بردیم تا به آغاز حیات برسیم

که از برکت وجود ذیجود جانبخش مسیحاییت زنده شویم .

بارش تپشهای تند قلبمان و طوفان متلاطم روحمان 

امشبی آرام گرفته است .

آغاز امیری تو بر عالمین جان جهان را به شور انداخته است 

و طینت زلال گشته من در جشن سُرور کائنات باریدن گرفته است 

جهان لفیف نوری وسعت دار شده است ،
 
و وسعتی یافته است جانش با آغاز دقایق نورانی امامت تو .

هر چیزی را سهمی است ؛

لختی اندیشه کاشف این سخن است :

سهم جسم تندرستی و بهره و لذتش عمل ،

سهم عقل اندیشه است و لذتش ادراک صحیح !

و سهم قلب محبت است ..

محبتی که ریشه در عقل دارد و عقلی که ریشه در ادراک دارد ،

و ادراکی که ریشه در توحید دارد ،

و توحید علمی است افراشته در لحظه لحظه حضور تو ..

و من سهم قلبم از قلب امشب آغاز می شود .

سهم قلب من آرامشی است که در محبت تو نهفته است 

چه نهفتگی که پیداترین بینه عالم است !

مگر می شود دمی بی تو بود ؟!

مگر می شود لحظه ای بی اشارات تو زنده بود ؟!

خواهی آمد و قلبمان با تنها پناه عالم پناه خواهد گرفت 

چونان همیشه ، تو که تنها پناه عالمینی .

بوی نوبهاری می آید که هزاران بهار تازه در دل دارد 

سپیده هایی که پشت دروازه شب منتظر اذن آمدنت هستند

و جهانی سراسر آرامش !

و از سر خواهیم گذراند زمستانهایی که ،

 بیداد می وزید از لابلای گذشتنشان .

و اما دستهای تو را منظومه ای دیگر باید سرود 

که پناه مهربان قلبهای پریشان ماست هماره ..

سهم زمین آرامشی است امشب از شروع

 زیبای زمان از دم مسیحایی تو .

امید گلواژه روزهای انتظار زمین است 

عالم از این پس گسترده خواهد شد .

به چشم حقیقت بین آرمانشهر دیده خواهد شد 

شکوفه هایی که همیشه زنده اند 

و چون خواهند گل شوند و چون نخواهند معطر باغ آرمانشهر 

دولت مهرت برپا خواهد شد .

زمین خواهد آسود و رنجهایش خواهد ریخت 

شکوفه خواهد داد عقل و گل خواهد شد اندیشه .

جهان را امشب هاله نوری به قطورترین قطر خود رسیده است 

لمس می شود نور باهرش که از دم تو معطر گشته است 

جانمان مشعشع آمدن توست حضرت نورالله ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

]]>
تعطیلی عالم 2017-11-26T16:42:34+01:00 2017-11-26T16:42:34+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/559 دلداده ...اگر برای تو از عمق دل ننویسم جفا کرده ام چقدر طول عمر کمت زیبا بود مثل پدرانت ..چقدر خانه ات غریب مانده بود در عسکریه ای که ساخته بودندامام عسکری ، چقدر دلتنگ خانه ای هستم که کسی اجازه ورودش را نداشت ..چقدر سخت است تصور دقایق سختی که بر شما می رفتبه نقلی از تاریخ  هر دوشنبه و پنج شنبه ، باید خود را به دربار معرفی می کردید !!و این یعنی نور را بر در ظلمت بردن .. !دارد طولانی سپری می شود تا قرنی شود بر دلم کاش امشب یک دعای مستحاب پیشتان داشتم اگر دو دعا
...

اگر برای تو از عمق دل ننویسم جفا کرده ام 

چقدر طول عمر کمت زیبا بود مثل پدرانت ..

چقدر خانه ات غریب مانده بود در عسکریه ای که ساخته بودند

امام عسکری ، چقدر دلتنگ خانه ای هستم که 

کسی اجازه ورودش را نداشت ..

چقدر سخت است تصور دقایق سختی که بر شما می رفت

به نقلی از تاریخ  هر دوشنبه و پنج شنبه ،

 باید خود را به دربار معرفی می کردید !!

و این یعنی نور را بر در ظلمت بردن .. !

دارد طولانی سپری می شود تا قرنی شود بر دلم 

کاش امشب یک دعای مستحاب پیشتان داشتم 

اگر دو دعای مستجاب بود عالی تر بود !

اما نه ، همان یک دعا کفایت می کند عالم را .

دعای روشنی دارم !

آمدن سیب سرخ زندگیت آقا !

او که خواهد آمد ، غمی نیست !

غم این است چشم از دنیا ببندم ، اذن نفسهایم تمام شود 

و موفق دیدن روزگار زیبای تک سیب سرخ خدا را نبینم .

شما که می بینید ، گواهید ، ناظرید ؛

غصه هایش را می بینید !

غربت و تنهاییش را از شما به یادگار دارد !

اخلاص بی نظیر جدش امیرالمومنین علیه السلام را 

و بلند آوازگی و رفعت ذکر مادرش فاطمه سلام الله علیها را .

او همه چیز تمام است !

فقط چرا آمدنش اینسان طولانی گشته است ؟!

خسته ام آقا !

به کسی نمی شود این را گفت که معنایش را بداند 

اما شما که همیشه دیده اید و التیام بوده اید 

حالا امشب دارید می روید دل من کجا خانه کند ؟!

شما که آرام جهانید ،

سر تعطیلی روز رفتنتان جدال می کنند

چقدر ناخوش آمد بر قلب داغدیده ام که روز 

رفتن شما جای فهمیدن جای خالیتان و غم سنگین رفتنتان

مجادله تقویم و تعطیل می کنند !

شما که بروید همه عالم تعطیل می شود ، فهمیدنش سخت است !

و تنها پناهمان حضرت پناه است !

و تنها عشق نفس کشیدنمان حضرت عشق علیه السلام !

و تنها سایه سر زندگیمان حضرت بقیه اللّٰه علیه السلام .

غم رفتنت سنگین بود که ،

 نرجس سلام اللّٰه علیها خواست قبل رفتنت برود !

دعای مستجاب اگر پیشت امانت دارد دلم بده آقا جان ،

داری می روی و من رمق زندگیم نیست .

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
مسیحای موعود 2017-11-22T14:34:10+01:00 2017-11-22T14:34:10+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/557 دلداده ...می خواهم قلبم بتپد تا روزی که بیاید نوید خدا می خواهم چشمهایم فروغ داشته باشند تا لحظه ای که با آمدن صدای قدمهای ذخیره خدا قلبم سکنی گیرد !می خواهم پاهایم رمق داشته باشند برای ثانیه آمدن مسیحای موعود خواهد آمد روزگاری که علم منیت حرف بشر بخوابد و علم توحید برافراشته شود ،وخدا پرستیده شود ..و حق دیده شود و متابعت شود !نور متجلی شود ...انسان احیا شود !دلم برای زمین و موجوداتش می سوزد که در ندانم کاری ایسم های پوشالی و منفعت گرای بشر بی زبان تر از قبلند .آه که
...

می خواهم قلبم بتپد تا روزی که بیاید نوید خدا 

می خواهم چشمهایم فروغ داشته باشند تا لحظه ای که 

با آمدن صدای قدمهای ذخیره خدا قلبم سکنی گیرد !

می خواهم پاهایم رمق داشته باشند برای ثانیه آمدن مسیحای موعود 

خواهد آمد روزگاری که علم منیت حرف بشر بخوابد 

و علم توحید برافراشته شود ،

وخدا پرستیده شود ..

و حق دیده شود و متابعت شود !

نور متجلی شود ...

انسان احیا شود !

دلم برای زمین و موجوداتش می سوزد 

که در ندانم کاری ایسم های پوشالی 

و منفعت گرای بشر بی زبان تر از قبلند .

آه که چقدر مشتاق همهمه آمدنت هستیم ،

که اشک شوق در چشممان بار دهد و بغض قدیمی

در گلو بشکند ، صدایت بزنیم به بانگ بلند ... !

و تکبیر گویان فریاد کنیم :

ببینید صاحبمان آمد .. !

کجایی صاحب ما ؟

کجایی صاحب فریادهای ما ؟

کجایی تمام نور ، تمام مهر ، تمام عشق .. ؟

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
یمن دستهای تو 2017-11-19T17:49:09+01:00 2017-11-19T17:49:09+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/555 دلداده ...مرا بیاد آور در انحنای درد !در تنگنای زمان !شوریدگی دلم را که شبیه آرامشی ناب از یمن دستهای توست !من دیوار به دیوار نور محبتت نفس می کشم ..قلبم رام محبت توست و جانم مسخر یادت ، ای بی بدیل تو که نور مقرب حضرت حقی !که آفرینشت قبل آدم و عالم بوده است حضرت عالی ...من زاده محبت توام و بی محبت تو نفس نکشم بیادم باش و جام شوریدگیم را افزون کن .....اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .
...

مرا بیاد آور در انحنای درد !

در تنگنای زمان !

شوریدگی دلم را که شبیه

 آرامشی ناب از یمن دستهای توست !

من دیوار به دیوار نور محبتت نفس می کشم ..

قلبم رام محبت توست 

و جانم مسخر یادت ، ای بی بدیل 

تو که نور مقرب حضرت حقی !

که آفرینشت قبل آدم و عالم بوده است 

حضرت عالی ...

من زاده محبت توام و بی محبت تو نفس نکشم 

بیادم باش و جام شوریدگیم را افزون کن ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
وجه شبه 2017-11-19T17:40:06+01:00 2017-11-19T17:40:06+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/554 دلداده ...سنگها مخلوق خدایند و شفاگری دارند در ذات خوبشان .سبزه زارها شادند و جانت را با اعجاز عطرشان شفا می بخشند ،آب طبیعت وجودت را طراوت می بخشد با سیلانش .اما چه می شود که این اعجاز را جلوه می کنند ؟چرا روح بعضی هامان با زلالی این عناصر پاک زلال می شود و بعضی هامان کلام سحرانگیزشان را نمی فهمیم ؟!بین ما و این عناصر پاک وجه مشابهتی است قدرتمند :هر دو مخلوق یک خداییم !اگر باور قلبی به مبداء این اعجاز و شفاگری نباشد این عناصر زلالبوی انس از ما نخواهند شنید و مسخرمان نخواهند شد و ارتباطی از ج ...

سنگها مخلوق خدایند و شفاگری دارند در ذات خوبشان .

سبزه زارها شادند و جانت را با اعجاز عطرشان شفا می بخشند ،

آب طبیعت وجودت را طراوت می بخشد با سیلانش .

اما چه می شود که این اعجاز را جلوه می کنند ؟

چرا روح بعضی هامان با زلالی این عناصر پاک زلال می شود 

و بعضی هامان کلام سحرانگیزشان را نمی فهمیم ؟!

بین ما و این عناصر پاک وجه مشابهتی است قدرتمند :

هر دو مخلوق یک خداییم !

اگر باور قلبی به مبداء این اعجاز و شفاگری نباشد این عناصر زلال

بوی انس از ما نخواهند شنید و مسخرمان نخواهند شد 

و ارتباطی از جنس بصری ، لامسه ، .. اتفاق نخواهد افتاد ..

زمانی مابین ما رشته ارتباطی شفاگر حاصل می شود که 

هر دو به منبع این تغذیه نوری متصل باشیم و ماحصل این

اتصال نیک می شود ارتباطی از جنس ایمان 

که پیامبر مکارم الاخلاق ما فرموده :

النظر فی ثلاثه اشیاء عباده :

النظر فی وجه الوالدین و فی المصحف و فی البحر

نگاه کردن به سه چیز عبادت است به :

صورت پدر و مادر ، قرآن و دریا .

یا حضرت امیر بیان علیه السلام چه زیبا فرموده :

النظر الی الخضره نشره ؛

نگاه کردن به سبزه موجب شادابی است .

شعاع نوری حاصل از این ارتباط پاک انرژی حیاتی 

به تقلیل رفته جان را بر می گرداند .

و شفاگر تر از محبت در عالم خلقت یافت نشود

محبت به مدار خلقت ، قطب کمال که 

اهل بیت علیهم السلامند ...

و تا جان کسی با محبت ایشان آشنا نگردد 

ذرات وجودیش در انکارند ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
انجم چهارده 2017-11-17T13:52:35+01:00 2017-11-17T13:52:35+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/528 دلداده ...حسن جان ؛هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است .. .شاید این گوشه عالم که نوشته های قلبم را ثبت می کندمحازی باشد اما جنس سخنم حقیقتی طاهر دارد !قلم مخلوق حق تعالی است ,و به قداستش سوگند خورده است حضرت حق سبحانه و چنانچه برای حقیقت مقرب و مطهر اهلبیت علیهم السلامنوشته شود رضایت سوگند خدا محقق خواهد شد پس به نام نامی قلم و لوح و آنچه می نویسم از تو حضرت حُسن ..!که حُسن نامت واله کرده است جان قلم را ..به نام نامی مقدس غریبت ای ،ستاره رخشان دوم از

...

حسن جان ؛


هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب 


هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است .. .


شاید این گوشه عالم که نوشته های قلبم را ثبت می کند


محازی باشد اما جنس سخنم حقیقتی طاهر دارد !


قلم مخلوق حق تعالی است ,


و به قداستش سوگند خورده است حضرت حق سبحانه 


و چنانچه برای حقیقت مقرب و مطهر اهلبیت علیهم السلام


نوشته شود رضایت سوگند خدا محقق خواهد شد 


پس به نام نامی قلم و لوح و آنچه می نویسم از تو 


حضرت حُسن ..!


که حُسن نامت واله کرده است جان قلم را ..


به نام نامی مقدس غریبت ای ،


ستاره رخشان دوم از انجم چهارده !


تو را حرمی است در شش گوشه قلبم که گلدسته هایی 


دارد به رفعت عرش ...


جنس شمع لازوالش چشمه جان من است ...


پس بگذار عاشقانه برای غربتت بسوزم 


گواه محبتم جانی مذاب گشته از هرم حبّ نابت ...


تو را حرمی است به وسعت جان دوستدارانت ،


که مدرک غربت تواند پسر فاطمه سلام الله علیها ..


امشبی را چونان تمام شبهای زندگیم نظاره گرم باشید


و شفاعتم کنید به مهر ...


و وامگذارید قلب سوخته ام را در برهوت حیرت ..


سلام بر جان عاشقت ...


سلامی آگاه و عاشق از منبع جان شیفته ام به شما ..


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 


ثبت است بر جریده عالم دوام ما ..


... .


اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

]]>
سفرنامه ۳ 2017-11-15T14:59:32+01:00 2017-11-15T14:59:32+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/527 دلداده ...من مسافر جاده های خاطره گونم ..هنوز در گوش جانم می پیچد ترنم صبح و زمزمه زندگی در جاری خاکی راههای منتهی به مزارع کشاورزانروستای نیاکانم !موج حیات بخش غروب اثیری اش !و شوق ما برای کاسه ای غذا که نشان از دوندگی و خستگیمان داشتهمه دور ننه جان جمع بودیم .اتاقی کوچک با سقف طاق دار بلند دور سفره ای کنار هم اما از شدت هیجان و جنب و جوش کوچکترها صدای بزرگترها به هم نمی رسید .کاسه هایی که بخار تازگیش حالمان را خوب می کرد ..از میان ما کوچکترها نگاه یکیمان فقط به دیس غذا بود و هن
...

من مسافر جاده های خاطره گونم ..

هنوز در گوش جانم می پیچد ترنم صبح 

و زمزمه زندگی در جاری خاکی راههای منتهی به مزارع کشاورزان

روستای نیاکانم !

موج حیات بخش غروب اثیری اش !

و شوق ما برای کاسه ای غذا که نشان از دوندگی و خستگیمان داشت

همه دور ننه جان جمع بودیم .

اتاقی کوچک با سقف طاق دار بلند دور سفره ای کنار هم 

اما از شدت هیجان و جنب و جوش کوچکترها صدای بزرگترها به هم نمی رسید .

کاسه هایی که بخار تازگیش حالمان را خوب می کرد ..

از میان ما کوچکترها نگاه یکیمان فقط به دیس غذا بود 

و هنوز کسی لب به غذا نزده او دومین کاسه را سر می کشید 

یادت هست ؟!

وقت بازی کنار ما بود ،

وقت غذا جایش آن بالا کنار دست بزرگترها ..!

هر چه بود و نبود ؛ خوش بود !

آنقدر صدا در هم می پیچید که شب خودمان داوطلبانه 

به سمت خواب اعزام می شدیم و دیگر تا 

خود صبح چیزی جز آرامش نمی فهمیدیم .

گاهی بعد شام صحبتها گل می انداخت 

و دلمان می خواست بنشینیم و بی آنکه حرفی بزنیم 

فقط گوش کنیم به رد و بدل شدن گفتگوهایی 

که خیلیهایش را نمی فهمیدیم :

گاهی خنده ، گاهی بغض ، گاهی سکوت !

و عجیب تر آنکه خواب اجازه باز شدن پلکهایمان را نمیداد

اما دست بردار نبودیم و دلمان می خواست بمانیم .

کافی بود دست آویزی برای شب بیداریمان پیدا کنیم 

مش حبیب اول گفتگوها نشسته خوابش می برد 

به هم اشاره می کردیم که ببین مش حبیب خوابش برده !

و تازه آن موقع بود که پای ما به قضیه باز میشد 

کلاهش را بر میداشتیم ، بنده خدا از خواب می پرید 

و بعد با لحن تند غلیظی می گفت :

جانم اوتور گورخ ، آدام اولماسیز ... !

من پای این شیطنتهای شما نبودم شاید

 فقط خنده ای سهم من از تقلای شیطنت انگیز شما بود .

هر چه بود خوش بود ..

و آن بهشت زمینی در باور سبزم همچنان خواهد ماند ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .]]>
منزل آخر 2017-11-08T17:06:23+01:00 2017-11-08T17:06:23+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/493 دلداده ...رسیدیم به منزل آخر ..به منزلی به وسعت غفلت قلبمان از حقیقتی غریب ..شرم دارم از ثانیه هایی که به دعای غریب ترین به قلبم بخشیده می شود و من به غفلت می گذرانم !ما همه عاشورا ها از هل من ناصر آن یار غریب جا مانده ایم ؟او که منتقم خون یار بی ناصر کربلاست چقدر منتظر رسیدن ماست ؟!چه کسی این همه زمان می دهد برای رسیدن ؟!رسیدیم به منزلی که غربت او را جلوه گر است ......اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .
...

رسیدیم به منزل آخر ..

به منزلی به وسعت غفلت قلبمان از حقیقتی غریب ..

شرم دارم از ثانیه هایی که به دعای غریب ترین 

به قلبم بخشیده می شود و من به غفلت می گذرانم !

ما همه عاشورا ها از هل من ناصر آن یار غریب جا مانده ایم ؟

او که منتقم خون یار بی ناصر کربلاست 

چقدر منتظر رسیدن ماست ؟!

چه کسی این همه زمان می دهد برای رسیدن ؟!

رسیدیم به منزلی که غربت او را جلوه گر است ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

]]>
قلب رشید 2017-11-04T22:36:11+01:00 2017-11-04T22:36:11+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/492 دلداده ...تصور ما از کمال ناچیز است درد تصوراتمان را رشید می سازد ..چه مربی نیکویی است درد !رشید گشتن می ارزد به مبتلا شدنهای دریای رنج !قلب که حرارت درد می بیند بزرگ و بزرگتر می شودو همین قلب کوچک وسعتی می یابد غریب ..و به جایی می رسد که می بیند حقیقت زیبای کلامحضرت سیدالشهداء علیه السلام را که : اما بعد، گویا دنیا هیچگاه نبوده و گویا آخرت پیوسته بوده است؛ والسلام»و به چشم دلی که رشد یافته می بینی  آنچه دیدنی است ، ماندنی است  ؛عشق بی پایان به ذوات مقدسه است ..جانت
...
تصور ما از کمال ناچیز است 

درد تصوراتمان را رشید می سازد ..

چه مربی نیکویی است درد !

رشید گشتن می ارزد به مبتلا شدنهای دریای رنج !

قلب که حرارت درد می بیند بزرگ و بزرگتر می شود

و همین قلب کوچک وسعتی می یابد غریب ..

و به جایی می رسد که می بیند حقیقت زیبای کلام

حضرت سیدالشهداء علیه السلام را که :

 اما بعد، گویا دنیا هیچگاه نبوده 

و گویا آخرت پیوسته بوده است؛ والسلام»

و به چشم دلی که رشد یافته می بینی 

 آنچه دیدنی است ، ماندنی است  ؛

عشق بی پایان به ذوات مقدسه است ..

جانت حاصلخیز گشته است از محبتشان .

قدر بدان ...

... .

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>
خانه به دوش 2017-11-03T16:16:00+01:00 2017-11-03T16:16:00+01:00 tag:http://sardareman-ahmad.mihanblog.com/post/490 دلداده ...مومن خانه به دوش است خانه دلش ...بیم آن دارد که گنجش از دست برود سالهاست دلم را دستت داده ام .امین تر از تو در عالم کیست ؟دلم را داده ام بدستت پدر ..و تو نگذاشته ای جای دوری بروم !حضرت مهربانی !هوای این دل بیدل را همیشه داشته ای .این روزها ، هفته ها ، بیشتر از همیشه دلتنگ توام دلتنگ نور حضورت ...چقدر طولانی شد این ندیدنها !کجاست آن وعده موعود ... ؟!چشم به راهی زیبا دارم که انتهایش بی انتهاست انتهایش وعده آمدن توست ..دارم تجسم می کنم آمدنت را ،و هر بار تجسم کرده ام بغ
...

مومن خانه به دوش است 

خانه دلش ...

بیم آن دارد که گنجش از دست برود 

سالهاست دلم را دستت داده ام .

امین تر از تو در عالم کیست ؟

دلم را داده ام بدستت پدر ..

و تو نگذاشته ای جای دوری بروم !

حضرت مهربانی !

هوای این دل بیدل را همیشه داشته ای .

این روزها ، هفته ها ، بیشتر از همیشه دلتنگ توام 

دلتنگ نور حضورت ...

چقدر طولانی شد این ندیدنها !

کجاست آن وعده موعود ... ؟!

چشم به راهی زیبا دارم که انتهایش بی انتهاست 

انتهایش وعده آمدن توست ..

دارم تجسم می کنم آمدنت را ،

و هر بار تجسم کرده ام بغض کرده ام !

هر بار تجسم آمدنت جانی تازه ام داده است .

و چشم باز کرده ام و کمر تجسمم شکسته است آقا !

چقدر جاده رسیدنت را با گناهانمان به پیچ نشانده ایم ...

خاک شرمساری بر سرمان ..

چه کرده ایم با تو ذخیره الله ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


]]>