کوتاهی قد حیات


شکوفه ها می دانند کوتاهی قد حیات را!

و باران موعد نباریدنش را!

چرا آدمی نمی داند لحظه ای است که 

شماره نفسهایش تمام میشود!

" کل نفس ذائقه الموت " تفسیر عملی غریب دارد!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: چراغ محبت

همقراردل


ایام ناپایدار و نفسها شماره دار!

التهاب غریبی است زندگی در حیات خاکی!

رفتن و ماندن !

بودن و نبودن!

دعوت دارد دل برای رفتن !

به زاد گاهی که دل را عزیز دارد!

باران همقرار دل است!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.

برچسب ها: چراغ باران محبت

برگهای خیس خورده مجنون


خسته و بیقرار است دلم!

شبیه برگهای خیس خورده مجنون 
در تپش بارانی تند!

شبیه مویه های لاله گشته ام!

تند می بارم ، سخت می شکنم!

شکستن غریبی که منتظر التیام است.

...

 اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: چراغ محبت

رویای سحر


من یقین دارم روزی بارانی که منتظرش هستم :

خواهد بارید!

و باور دارم رویای سحر محقق خواهد شد!

و زمین روی آرامش خواهد دید!
...

 اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: چراغ محبت

نفهمیدن


فهمیدن نعمت بزرگی است!

 نفهمیدن درد بزرگی است!

اما آنچه نازیباست تمرین و بازی بعضی ها 

برای نفهمیدن است!

و اصرار ابلهانه برای این نفهمیدن!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: چراغ محبت
1 2 3 4