بهارتر از بهار


...

از تو گفتن ، از تو شنیدن !

کاش تمام ثانیه هایم به از تو گفتن و از تو شنیدن بگذرد 

که اگر چنین شد چیزی فوت نگشته 

و تمام ثانیه هاجاری لازمانی خواهند ماند

 و در سرایی زییا اعاده خواهند شد ،

و کاممان را شیرین خواهند کرد !

جان ثانیه ها تنگ است ،

 اگر به لعب بگذرد یا معاذالله به گناه ؛

همان ثانیه های تنگ دادخواهی خواهند کرد در عرصات !

زیباتر از گفتن و شنیدن از تو نیست که ،

 هر نبی و ولی آمده از تو گفته و نوید داده است .

ای امید و فروغ زندگانی مستضعفان !

ای دادرس قلوب فشرده و بی توان !

ما در زمستان انتخابهای خود هستیم 

بهارتر از بهارهای ندیده بیا ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .برچسب ها: #چراغ_محبت #بهار_تر_از_بهار