تبار فطرتهای بیدار


...

در تجسم شفافم هیچ دستی برای بریدن 

رگ حیات گلی بلند نمی شود !

هیچ چشمی برای نیرنگ در کار ثانیه های 

کسی باز و بسته نمی شود ..

هیچ قلبی تاریک از روشنایی قلب کسی نمی شود 

چون تجسم من جایی است که روحم ساکن آنجاست 

حوالی چشمه عشق و حیات .. .

من و تمام مخلوقاتی که از تبار فطرتهای بیداریم

منتظر وعده ای هستیم که جهان آرمانیمان را با خود 

خواهد آورد و ارمغان رسیدن عطر قدمهایش 

آرامشی به وسعت همه عوالم است .

... .

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #تبار_فطرت_های_بیدار #حوالی