شکسته ترین آینه

...

یاسها برای شکسته شدن آفریده نشده اند !

مادر بهترینها و بهترین مادرها ... .

تصور نوشتن برای مادری که برای نوشتن از او 

باید تا سجده گاه خم گشت کمر ذهنم را می شکند .

بارشی عجیب دارد انوار محبتتان بر هر دلی که 

یاد کند دلش گلهای باغ مصفایت را !

برای از تو نوشتن باید که هزار توی مصائب را دید ..

از کوچه نفس گیری گذشت ..

رد خونی مقدس را بر جاری تاریخ مشاهده کرد ،

و قلب بایستد و دوباره بزند بیادت و دوباره بایستد

تا باورش گردد کجا ایستاده است ...!

برای نوشتن از تو باید جور دیگر دید ، 

چشمها را باید شست اما از زمزم محبت علی 

و از کوثر یازده ستاره بی بدیل آسمان زیبایت ...


از تو که نوشته گردد قلم از نو متولد می گردد ..

طهوری از پاکیها خواهد نوشید !

ای مقدس ترین بیت آفرینش خدا ..

ای شکسته ترین آینه نورانی خدا ...

ای تابنده ترین ستاره کهکشان خلقت خدا ...

سلامی به عمق ثانیه های محبت قلبهای سوخته 

به ساحت ملکوتی ات ...

دستی بر سرمان بکش و عطر چادرت را 

بر کوری دیدگانمان برسان تا از نو بیدار شویم ...

..

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #شکسته_ترین_آینه #عطر_چادر #زمزم_محبت_علی #کوثر_یازده_ستاره