وسعت لایوصف


...

حضرت پدر .. حضرت نور ...

و امروز باز آدینه ای به وسعت لایوصف دلتنگی نیامدنت

اگر واثق و لایق بودیم مدرک حضور بی نظیرت می شدیم

و کمتر جانمان را آلوده گناه ندیدنت می کردیم !

آدینه ها سراسر شده اند ..

تمام هفته و تمام ساعاتش آدینه اند

 و قلبمان ثانیه شمار رسیدنت ..

محرم آمده است و منتظر برافراشتن بیرقت تا

 خط بزنی بر ثانیه های زیستن خدانشناسان !

کجای عالم چشم انتظار ظهور نورت 

در جان اندیشه مان هستی ؟!

ما چقدر نافهمیم و چقدر ناسپاس !

از خودم می نالم و شکوه دارم ...

این غبار و نافهمی را از جانم بگیر آقا ...

بگذار به فهم محبت حضورت برسم ...

جزیره متلاطم جان آشفته ام را به دریای آرام معرفتت برسان .

...
اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #حضرت_پدر #حضرت_نور #جان_آشفته #جزیره_متلاطم