هس ؟!


... 

به روایت تصویر 

دنیا کلا چند ؟!!!!

یعنی انسان گمان می کنه زندس ..؟!

انسانیت هس ؟!

وجدان هس ؟!!

من حرفی ندارم .....!!!!...

بعضی روشنفکرنماهای هنرمندنما عکس یادگاری با بوداییا هم میگیرن ....

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

برچسب ها: #مسلمانان_میانمار #انسانیت #چراغ_محبت #روشن