حیرت


...

شاید قیمتی نداشته باشد ..

اما صفایی دارد به وسعت قیمتی ترینها !

اگرچه نبینی اش اما پرواز حسرت 

این روزهای اوست !

پروازی از روی خط امید به ،

آنجا که محک نه این قیمتهای غریب

که وسعت صفاست ..

و دلی که مروه ندیده و صفا نرفته 

کجا از آزمون حوالی گذر تواند کرد ..

باند قلبم سالهاست بسته است ...

و تنها حسرت حیرت یک پرواز را دارد 

اما امضاء تو نباشد نمی شود ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: #پرواز #چراغ_محبت #روشن #حسرت_حیرت