تنگه درد


...

دارم می رسم به جایی که دیگر 

خواستن یادم برود ..

شاید دل قدری آرام گیرد !

دارم می رسم به تنگه درد !

...

اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #تنگه_درد