لفیف محبت

...

الهی !

ایمانی خواهم از محضرت که

لفیف به محبتت باشد ..

گدازان باشد اما تبدار نباشد...

که تبش خوابید بندگیم برود !

بنده بودم و بندگی نکردم ..

صبر تو بر نابندگی ما فقط 

شایسته توست ...

...

ایمانی که اسماعیل را قربانی کند 

و اسماعیل هر آنچیزی است که دوسش داریم ..

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: #چراغ_محبت #لفیف_محبت #روشن