مرز ظریف و غریب


...

بین فهمیدن و نفهمیدن مرز 

ظریف و غریب است که آنکه می فهمد

می بیند و آنکه نمی فهمد نمی بیند !

به همین سادگی !

فهمیدن با گذر از غارهای تنهایی و در سایه

پیمودن دردهایی است که براحتی

 فهمیده نمی شوند چون دلی که اهل مرارت 

و درک است به سادگی فهمیده نمی شود ..

و آب قلیل نیست که صدای بودنش دشت را 

بیدار کند ، دریایی است که قعرش دیده نگردد .

بین فهمیدن و نفهمیدن زاویه ای است که از هیچ

نمایی به هم نرسند و دور از هم جریان داشته باشند

جریان داشتن فهمیدن به پویایی و نو به نویی دردهاست

و حریان داشتن نفهمیدن مترادف مرگی است که 

دیده نمی شود !

...

اینحا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.برچسب ها: #مرز_ظریف _و_غریب #چراغ_محبت #روشن #فهمیدن_و_نفهمیدن #غارهای_تنهایی #دل_اهل_مرارت