شاعر حماسه ادراک


...

تعداد جان دادنهای نفسهایم بیش از شماره است 

تنگنای سختی حاکم بر ثانیه های بودنم !

بهای فهمیدن اگر این جانبازیها باشد 

اگر قیمت صعود این افت های طولانی باشد 

اگر ، اگر .. !

ما که راه را آمده ایم ...

سبب چیست که کوه درد هنوز 

بر جای خود ایستاده ؟!

ترحمی کو از نسیم دیدن تو ؟!

کجاست لطفی از خزائن مهرت ؟!

شعورمان آنقدر راه پیموده که شاعر 

حماسه ادراک گشته است ...

ندیدن تو یا ندیدن دیدن تو ؟!

کدام جواب این حیرت سخت دل است ؟!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .
برچسب ها: #شاعر_حماسه_ادراک #روشن #چراغ_محبت #دل