استاد تمام غیرت


...

برای استاد تمام غیرت !

خواست عزیزی از عزیزش که 

عزیز خداست بنویسم ..

گفتن از استاد تمام غیرت که دین 

غریبی بر ذمه سرزمینم دارد سخت است ..

برای سرتیپ مملکت عشق !

برای دانش طلبی که استاد شد یکشبه !

من از کسی که ذبیح دیار عشق 

و دلدادگی است چه بگویم ؟!

خودت که دلت برای رفتنش مرارت دیده 

بهتر می تپد و بهتر می سراید ..

اما اگر خواست اوست 

بر نوشتنم در این مالکیت مجازی

از شریف ترین غیرت ها باید گفت در رثایش ..

شرمسار انتخاب بزرگ او هستیم ..

دردمند رفتن سخت و تلخش !

آن پایین را نمی دانم که سخت خودشان را 

هم از یاد برده اند و غیرت مطاع خریداری ندارد 

اما این حوالی مهیای پذیرایی از شماست ..

اینجا متعلق به قلوب عاشقی است 

که حرارت صعب و گدازنده عشق زیبایی 

خیره کننده ای بخشیده به جلال شان !

از او نوشتن کار من نیست ..

کار نسیم و باران و دشت و سبزه نیست ..

کار نیستان نیست ..

کار حنجره زخم خورده و قلب تیغ دیده توست

تو که قلبت برایش ثانیه به ثانیه به تلاطم افتاده

تو که طوفان درونت با آمد و رفتش شور گرفته !

از او گفتن می طلبد از او بودن ..

من از او نیستم و تو از اویی !

تو دلباخته غیرت شریف حنجر جوانی هستی

که جوانیش تو بودی !

برایت عاشقانه ها داشت بسراید

برایت ناگفته ها داشت بگوید. .

اما در گیر و دار سخت روزهای بی غیرتی

غیرت تمام روزگار ما بود 

روح پاک و طینت زلالش معرفت سرایی است 

که در طبع نا زلال ما نگنجد ..

او که انتخاب اول و آخرش خدا بود 

و خونش چشمه گاه حیا و معرفت ..

مرا به گفتن از او ؟!!

او که وصفش راه ناشناخته شناختن اوست ..

تو در کنج آرامش لایوصف زنجیر محبت اویی

و آزاد از هر رقیت پست ..

محبت دیاری است نا تمام که سهم ما

 از بودن در آن نبودن بود ..

حالا که خواسته برایش بنویسم پس 

بخواند و برایم بخواهد 

که خواستن او خواستن و توانستن است 

و خواستن من نخواستن !

بخواه تا برای دلم بخواهد محبتی که غنی

 کند فقر بی پایان تمام روزهای نیامده ام ..

شریف است و گفتن از شریفان کار سختی است !

سخت برابرش بی گفتمان سپری می شود زمان !

...

خودت برایش بنویس همچنان که

 همیشه نوشته ای و او نامه های نا نوشته ات

 را از روزن محبت خوانده است ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: #استاد_تمام_غیرت #چراغ_محبت #نیستان #ذبیح_دیار_عشق #چشمه_گاه_حیا #سرتیپ_مملکت_عشق #فقر_بی_پایان