جنس قرار


...

تبدار و ناآرام چراغهای روشن این حوالی 


را یک به یک می شمارد ، دل !

این جابجایی ناخواسته می رنجاندش ...

پایین جای دل نیست ، جای یکرنگی نیست !

جای دوده و تاریکی است .

اما این حوالی صفای روشناییهایش قلب را تازه می کند ..

این حوالی زلالی غریبی داد می زند ..

آرامشی از جنس قرار !

باران چند روزی پیدایش نیست ..

دلتنگی آمدنش بیقرارتر می کند دل را ...
...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #حوالی #باران #روشنایی #دل #بیقرار #آرامش