مرور کودکی


...

مرور می کنم با تو بودنهایمان را 

کودکی می کردیم ...

اهلی بودن چه طعم زیبایی برای من داشت 

اما هرگز نفهمیدم تو چه دردی کشیدی از 

این قرابت دل ...!


...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است . 


برچسب ها: #چراغ_محبت #دل #روشن #کودکی