گریه چاکرا

...
به گمانم هر دردی نشانه اشکهای

آن ناحیه از کالبد جسمانی ماست ...

اشکهایی در همسویی اشکهای 

چاکرای همان ناحیه !

چقدر اشک ریخته و ما بی خبر بودیم

این حوالی روشن است همیشه ..

مثل آن پایین نیست !

اما حتی این حوالی ، دل

 سبب بیقراری را نفهمید ...

نگو عقبه این تلاطمات و التهابات 

گریه هایی از جنس ندیدن بود ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #دل #چاکرا #بیقراری #گریه