خلوتکده


...
داشتیم گردگیری می کردیم 

دل را !!

عجیب بود که دیگر چیزی برای 

شستن و رفتن نبود ..

و عجیب تر اینکه چیزی برای شکستن .. 

خلوتکده ای گشته دیدنی !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: چراغ محبت روشن دل خلوتکده