زخمهای عمیق


...

رنجهایم خریدنی نیستند !

و زخمهایم بردنی !

دردهایم گفتنی نیستند !

و فهمیدنم فهمیدنی نیست !

از جنس دست نیافتنی های نابم ...

زخمها و دردها زحمتش را کشیده اند ..

اگر افتخاری هست از آن دل ندار من نیست 

همه مدیون این زخمهای عمیقیم که 

ذره ذره ، آبمان می کنند ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ محبت روشن دل زخم