معجزه


...

سکوت کرده دشت اما همهمه برپاست !

این چه معجزه ای است !

تفسیر این گفتگوی بی صدا چیست ؟!

این حوالی بهت عجیبی دارد امشب ..

شاید مهمان دارد ...

....

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ محبت روشن حوالی دشت مهمان سکوت