کجایی باران ؟


...

امروز هم همه اش چشم براه بارانم !

دلتنگ باریدنش تا همراهش ببارم ..

و کسی باریدنم را نبیند و گمان کند 

رد قدمهای قطرات باران است بر چهره دل !

کجایی باران ...؟!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است . 


برچسب ها: چراغ محبت روشن دل باران دلتنگی